11
Ná ndáku‑ró rúu̱ jíná'an‑ró, suni nátu̱'un ndáku máá‑rí Cristo.
Ja̱ ná kúndasu̱ xini̱ ñásɨ́'ɨ́
Bueno kánuku̱'un ini̱‑ro̱ rúu̱. Te ká'i̱in ni̱'in‑ró jíín táká tiñu ni̱ tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱, jíín modo ja̱ ní stá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Ko kuní‑ri̱ ja̱ ná kuní‑ro̱ jíná'an‑ró ja̱ Cristo kúu‑ya̱ xiní táká cha̱a. Te cha̱a kúu‑de xini̱ ñásɨ́'ɨ́. Te Dios kúu‑ya̱ xiní Cristo. Ta̱ká cha̱a ja̱ ndasú xini̱‑dé te jikán ta'u̱‑dé xí jáni‑de tu̱'un, já'a‑de tuka̱ nuu̱ xiní‑dé. Ko ta̱ká ñasɨ́'ɨ́, nú tú ndasú xini̱‑ñá te kaka̱n ta'u̱‑ñá xí káni‑ña tú'un, já'a‑ña túka̱ nuu̱ xiní‑ñá, chi̱ ɨɨn‑ni kúu nú se̱té xini̱‑ñá. Chi̱ nú ñasɨ́'ɨ́, tú jasú‑ña xiní‑ñá, ná sété‑ña núsáá. Te nú kúka nuu̱‑ñá se̱té‑ña, xí xɨ́tɨ‑ñá ixi‑ñá, ná kasú‑ña núsáá. Chi cha̱a, ma̱ kúu kasu̱‑de xini̱‑dé, chi̱ muestra luu Dios kúu‑de. Ko ñasɨ́'ɨ́, chi̱ stá'a̱n‑ña ndasa luu káa ini̱ yii‑ñá. Chi̱ tú ní sáva̱'a‑ya̱ cháa jíín yíkɨ ñásɨ́'ɨ́, chi̱ sua ñasɨ́'ɨ́ jíín yíkɨ cháa. Chi̱ tú ní kúva̱'a cha̱a ja̱ kuátíñu‑de nuu̱ ñásɨ́'ɨ́, chi̱ sua ni̱ kuva̱'a ñasɨ́'ɨ́ ja̱ sɨkɨ́ cháa. 10 Ja̱ sɨkɨ́ táká ndajá'a̱ ándɨ́vɨ́ te nɨ́nɨ kundasu̱ xini̱ ñásɨ́'ɨ́. 11 Chi̱ nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ tú sá'a‑ya̱ cuenta ndéja̱ kúu ja̱ yíí, te ndéja̱ kúu ja̱ sɨ̱'ɨ́, chi̱ nú túu ɨɨn, te ma̱ kóo ɨnga̱. 12 Chi̱ nátu̱'un ni̱ sáva̱'a‑ya̱ ñásɨ́'ɨ́ jíín yíkɨ cháa, te vina kúva̱'a cha̱a chi̱i ñasɨ́'ɨ́, ko Dios kúu I'a̱ sáva̱'a ta̱ká‑ni. 13 Kani ini̱ máá‑ró jíná'an‑ró, á íó va̱'a ja̱ tú kundasu̱ xini̱ ñásɨ́'ɨ́ te kaka̱n ta'u̱‑ñá nuu̱ Dios. 14 Nasu̱ máá ñúyɨ́vɨ stá'a̱n nuu̱‑ro̱, já tú luu jíto cha̱a jíín íxi‑dé, nú ná kée náún. 15 Ko nú ñasɨ́'ɨ́, te sía̱‑ña íxi‑ñá kee máá, luu jíto‑ña jíín, chi̱ ixi‑ún, ni̱ ja̱'a‑ya̱ núu̱‑ñá kundasu̱ xini̱‑ñá. 16 Ko nú ɨɨn cha̱a kuní‑de kutɨ́xɨ́n‑de jíín tú'un yá'a, ko yóó tú ká'i̱o costumbre‑yo̱ súan, ni tɨku'ni̱ Dios.
Sɨkɨ̱ xíni máá Jíto'o̱‑yo̱
17 Tá'ú ní'in‑ri̱ ɨnga̱ tiñu yá'a nuu̱‑ro̱, ja̱ tú kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jíín‑ró, chi̱ tú kándutútú‑ró já sá'a va̱'a‑ga̱‑ro̱, chi̱ sasua ñáá‑ga̱ kásá'a‑ró. 18 Ya̱'á ká'a̱n‑ri̱ xna'a̱n‑ga̱. Ni̱ jini tu̱'un‑ri̱ ja̱ kásásɨ́ɨn‑ró máá‑ró, máá hora kákutútú‑ró. Te yaku̱ kándíja‑ri̱. 19 Chi̱ nɨ́nɨ kóo ña̱yɨvɨ sásɨ́ɨn ma̱'ñú‑ró, náva̱'a kuni̱‑ro̱ ndé ña̱yɨvɨ kándíja va̱'a ma̱'ñú‑ró. 20 Te nú ɨɨn‑ni nuu̱ kándutútú‑ró, nasu̱ já kúxíni‑ró cuenta máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu‑ún núsáá. 21 Chi̱ ná ɨɨn ná ɨɨn‑ró, máni kanduu̱‑ro̱ núu̱ ɨngá‑de xna'a̱n‑ga̱ kákuni̱‑ro̱. Te ɨɨn‑ró jí'i̱‑ro̱ sóko, te ɨnga̱‑ro̱ náji̱ni‑ró. 22 Á tú káñava̱'a‑ró vé'e nuu̱ kée‑ro kó'o‑ró náún. Xí kásájá'a̱ ini̱‑ro̱ núu̱ tɨ́ku'ni̱ Dios. Te cha̱a tú na̱ún káindá'á‑de, kákuka nuu̱‑dé kásá'a‑ró xí túu. Ndasa ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró. Kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jíín‑ró xí túu. Jíín tú'un yá'a tú kúsɨɨ̱ kútɨ iní‑ri̱ jíín‑ró. 23 Chi tu̱'un yá'a ni̱ kutu̱'a‑ri̱ nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Te suni ya̱'á ní stá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Chi̱ máá ákuáa já ní ka̱nastúu‑de Jito'o̱‑yo̱ Jesús, ni̱ ki'in‑ya̱ stáa̱. 24 Te ni̱ jika̱n ta'u̱‑yá. Te ni̱ sákuáchí‑yá. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Ki'in te kee‑ro jíná'an‑ró, chi ya̱'á kúu yikɨ kúñu‑ri̱, te ja̱ sɨkɨ́ róó ni̱ kukuáchí. Súan sá'a‑ró te ná núku̱'un ini̱‑ro̱ rúu̱. Achí‑ya̱. 25 Suni súan ni̱ ki'in‑ya̱ vaso, nuu̱ ní ndɨ'ɨ ni̱ kuxíni‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Vaso yá'a kúu contrato jáá já ní sá'a‑ri̱ jíín nɨñí‑rí. Te ta̱ká vuelta nú káji'i‑ró, te súan sá'a‑ró náva̱'a ná núku̱'un ini̱‑ro̱ rúu̱. Achí‑ya̱. 26 Chi ta̱ká vuelta ja̱ káyee‑ro stáa̱ yá'a te káji'i‑ró iní vaso yá'a, kɨvɨ̱ ní ji'i̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu ja̱ kákastu̱'ún‑ró ondé kɨvɨ̱ ncháa̱‑ya̱. 27 Te nú ɨɨn cha̱a kee‑dé staa̱ yá'a, xí kó'o‑de ini̱ vaso Jito'o̱‑yo̱ yá'a, te nú tú jíñú'ún sá'a‑de, te koo kua̱chi‑de nuu̱ yíkɨ kúñu máá Jíto'o̱‑yo̱ jíín núu̱ nɨñí‑yá. 28 Ná ɨɨn ná ɨɨn cha̱a, ná nándúkú víi‑dé sɨkɨ̱ máá‑de núsáá. Yúan‑na te kee‑dé staa̱‑ún te ko'o‑de ini̱ vaso‑ún. 29 Te nú ɨɨn cha̱a tú jiní‑de ja̱ kúu yikɨ kúñu‑ya̱, cha̱a‑ún chi̱ ndonda kua̱chi sɨkɨ̱‑dé nú ko'o‑de kee‑dé. 30 Ja̱ yúán íó kua'a̱ cháa káku'u̱, jíín cháa vi̱tá ini̱, ká'i̱in ma̱'ñú‑ró jíná'an‑ró. Te ni̱ kaji'i̱ yaku̱‑de. 31 Ko nú nandúkú víi‑yo sɨkɨ́ máá‑yó, te ma̱ ndónda kua̱chi sɨkɨ̱‑yo̱. 32 Ko nú a ni̱ ndonda kua̱chi sɨkɨ̱‑yo̱, máá Jíto'o̱‑yo̱ xndó'o‑ya̱ yóó, náva̱'a tú ta'nu̱ ndatu̱‑yo̱ jíín ñáyɨvɨ ñúyɨ́vɨ. 33 Ñáni̱ máni̱, ja̱ yúán nú kándutútú‑ró káyee‑ro, te kundatu tá'an‑ró. 34 Te nú ɨɨn cha̱a jí'i̱‑de so̱ko, ná kée‑dé ve'e‑de, náva̱'a tú ndonda kua̱chi sɨkɨ̱‑ro̱ hora kándutútú‑ró. Te sava‑ga̱ tiñu sándaa̱‑ri̱ onde̱ ná jáa̱‑ri̱.