12
Sɨkɨ̱ tá'u̱ já vái nuu̱ Espíritu
Ñáni̱, sɨkɨ̱ táká ta'u̱ já vái nuu̱ Espíritu, kuní‑ri̱ ja̱ ná júku̱'un ini̱‑ro̱ jíín. A kái̱ná'án‑ró já ná ni̱ ka̱kuu‑ró cháa tú kákandíja, te ni̱ ka̱indiki̱n‑ro̱ yatá ndosó ñí'ín núú, ndasa ni̱ ka̱kuu ini̱ máá‑ró núú. Ja̱ yúán kástu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ já tú ni ɨɨn cha̱a kuu ka'a̱n tásɨ́‑de sɨkɨ̱ Jesús, nú a yí'i‑de Espíritu Dios. Te tú ni ɨɨn‑de kuu ka'a̱n‑de: Jito'o̱‑ri̱ kúu Jesús, nú tú yí'i‑de Espíritu Santo. Chi̱ sɨ́ɨn sɨ́ɨn ta'u̱ ní saka‑yá, ko suni ɨɨn‑ni máá Espíritu kúu. Te sɨ́ɨn sɨ́ɨn tiñu ni̱ chaa‑ya̱ sɨkɨ́‑yo̱, ko ɨɨn‑ni máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu. Te sɨ́ɨn sɨ́ɨn modo kásátiñu‑yó, ko suni máá Dios kúu I'a̱ sá'a ta̱ká tiñu jíín táká‑yo̱. Ko ná ɨɨn ná ɨɨn‑de, ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un Espíritu nuu̱‑dé náva̱'a ná skuá'nu tá'an‑de. Chi̱ onde̱ jíín máá Espíritu ni̱ ja̱'a ndija‑ya̱ tú'un ka'a̱n ndíchí ɨ́ɨn‑de. Te suni onde̱ jíín máá Espíritu ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un ja̱ júku̱'un ini̱ ɨnga̱‑de. Te nuu̱ ɨngá‑de, suni jíín máá Espíritu ni̱ ja̱'a‑ya̱ já ná kándíja va̱'a‑de. Te suni jíín máá Espíritu nuu̱ ɨngá‑de ja̱ ná sá'a‑de tana̱. 10 Te nuu̱ ɨngá‑de ja̱ ná sá'a‑de ta̱ká tiñu ñá'nu. Te nuu̱ ɨngá‑de, ja̱ ná káni‑de tu̱'un. Te nuu̱ ɨngá‑de, ja̱ ná nándúkú víi‑dé sɨkɨ̱ táká ja̱ vá'a ja̱ ú'u̱. Te nuu̱ ɨngá‑de ja̱ ná ká'a̱n‑de tɨnɨ̱ yu'u. Te nuu̱ ɨngá‑de ja̱ ná násama‑de tu̱'un sɨ́ɨn yu'u. 11 Ko ta̱ká tiñu yá'a sá'a suni máá ɨ́ɨn‑ni máá Espíritu. Sɨ́ɨn sɨ́ɨn sáka‑yá nuu̱ ɨ́ɨn ɨɨn‑de, ndasa játa'a̱n ini̱ máá‑yá. 12 Chi̱ nátu̱'un yikɨ kúñu ɨɨn‑ni kúu, te ñáva̱'a kua'a̱ pedazo, te ta̱ká pedazo‑ún, va̱sa kua'a̱, ko ɨɨn‑ni yikɨ kúñu kúu, suni súan kúu Cristo. 13 Chi̱ jíín ɨ́ɨn‑ni máá Espíritu ni̱ ka̱janducha táká‑yo̱, náva̱'a nduu‑yó ɨ́ɨn‑na̱ ña̱yɨvɨ, va̱sa judío xí ñáyɨvɨ ñuu̱ Grecia, va̱sa cha̱a kúu mozo xí cháa jíka kuu ndicha̱‑na̱. Ko ta̱ká‑ni‑de, ni̱ ka̱ni'i̱n‑dé ɨɨn‑ni máá Espíritu ni̱ sá'a‑ya̱. 14 Ko yikɨ kúñu, nasu̱ ɨ́ɨn pedazo‑ni kúu, chi̱ sua ndíso kua'a̱. 15 Chi̱ nú ja'a̱ ká'a̱n: Nasu̱ yíkɨ kúñu xíin rúu̱, chi̱ tú kúu‑ri̱ nda'a, achi̱. Te va̱sa súan ká'a̱n, ko máá yíkɨ kúñu xíin ná'ín. 16 Te nú so̱'o ká'a̱n: Nasu̱ yíkɨ kúñu xíin rúu̱, chi̱ tú kúu‑ri̱ nduchi, achi̱. Te va̱sa súan ká'a̱n, ko máá yíkɨ kúñu xíin ná'ín. 17 Nú ndɨ'ɨ yikɨ kúñu ní kuu nduchi, ndasa kuni so̱'o núú. Nú ndɨ'ɨ ní kuu so̱'o, ndasa kuaan xiko̱ núú. 18 Vina te ni̱ jini̱‑yo̱ ndasa ni̱ jata'a̱n ini̱ máá Dios te ni̱ chaa‑ya̱ táká pedazo‑ún ná ɨɨn ná ɨɨn jika̱ yíkɨ kúñu. 19 Chi̱ nú ta̱ká‑ni ní kakuu ɨɨn‑ni pedazo‑ún, ndasa koo máá yíkɨ kúñu núú. 20 Ko vina chi̱ kua'a̱ ndíja pedazo íó, ko máá ɨ́ɨn‑ni yikɨ kúñu núú. 21 Ni ma̱ kúu ka'a̱n nduchi jíín ndá'a: Tú jínu ñú'ún‑rí róó. Suni súan ni ma̱ kúu ka'a̱n xini̱ jíín já'a̱: Tú jínu ñú'ún‑rí róó. 22 Chi̱ sua kánúú táká pedazo ndítɨ̱ɨn ta'a̱n jíín yíkɨ kúñu, va̱sa vi̱tá‑ga̱ jíto. 23 Te ta̱ká pedazo yikɨ kúñu ja̱ jáni ini̱‑yo̱ já tú jíñú'ún jíto, suu yu̱án ñúkúún xáa̱n‑gá jasú‑yo̱ núu̱. Te ja̱ tú luu kájito‑ún jiní‑yo̱, luu‑ga̱ kájasu̱‑yo̱ núu̱. 24 Te pedazo ja̱ lúu kájito‑ún jiní‑yo̱, tú nɨ́nɨ kúndasu̱ nuu̱. Chi̱ máá Dios, súan ni̱ chutá'an‑ya̱ yíkɨ kúñu‑ún, te jíñú'ún‑gá ni̱ skéndo̱o‑ya̱ já tú luu jíto‑ún, 25 náva̱'a tú sásɨ́ɨn pedazo yikɨ kúñu‑ún máá, chi ta̱ká pedazo‑ún, sua ɨɨn núú ná kóto va̱'a tá'an. 26 Chi̱ nú ɨɨn‑ni pedazo jatú, ta̱ká‑ni pedazo ɨɨn jínu‑ni kájatu̱. Te nú ɨɨn‑ni pedazo jíto luu, ta̱ká‑ni pedazo ɨɨn ká'nu‑ni kákusɨɨ̱ iní. 27 Te róó, modo súan kákuu‑ró yíkɨ kúñu Cristo. Te pedazo‑ya̱‑ún kákuu ɨɨn ɨɨn‑ró. 28 Te súan ni̱ jani máá Dios cha̱a kuatíñu nuu̱ tɨ́ku'ni̱: Ja̱ ɨ́ɨn, apóstol, ja̱ úu̱, cha̱a kájani tu̱'un, ja̱ uní, cha̱a kástá'a̱n tu̱'un, yúan‑na te cha̱a kásá'a tiñu ñá'nu, yúan‑na te cha̱a kásá'a tana̱, te vásá cháa chíndéé tá'an, jíín cháa kátá'ú tíñu, jíín cháa ká'a̱n tɨnɨ̱ yu'u. 29 Ta̱ká‑de kákuu apóstol náún. Ta̱ká‑de kájani tu̱'un náún. Ta̱ká‑de kástá'a̱n náún. Ta̱ká‑de kásá'a tiñu ñá'nu náún. 30 Ta̱ká‑de kájini̱‑de sá'a‑de tana̱ sá'a‑ya̱ náún. Ta̱ká‑de káka'a̱n‑de tɨnɨ̱ yu'u náún. Ta̱ká‑de kánasama‑de tu̱'un sɨ́ɨn yu'u náún. 31 Ko ná kuítú iní‑ro ndúkú‑ró tá'u̱ vá'a‑ga̱ kua̱'a‑ya̱ núu̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Ko íó ɨnga̱ modo va̱'a xaa̱n‑gá, ná stá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró.