13
Tu̱'un kúndá'ú ini̱ tá'an
Te nú ruu̱, va̱sa ká'a̱n‑ri̱ nátu̱'un káka'a̱n cha̱a xí ndájá'a̱ ándɨ́vɨ́, te nú tú kúndá'ú ini̱‑ri̱‑i, te kúu‑ri̱ nátu̱'un ɨɨn ka̱a ja̱ ndáxín káxín xí ɨ́ɨn platillo ja̱ sáñaa̱. Te va̱sa jáni‑ri̱ tu̱'un sá'a‑ya̱, te júku̱'un ndɨ'ɨ ini̱‑ri̱ ta̱ká tu̱'un sa̱'í jíín táká tu̱'un ndíchí, te va̱sa kándíja téyíí‑rí ja̱ kúu skuíó káni‑ri̱ yuku, te nú tú kúndá'ú ini̱‑ri̱‑i, tú na̱ tiñu‑ri̱. Te va̱sa ná sáka ndɨ́'ɨ‑ri̱ ta̱ká ndatíñu‑ri̱ kee ñáyɨvɨ ndá'ú, te va̱sa ná kuá'a‑ri̱ yikɨ kúñu‑ri̱ kayu̱, te nú tú kúndá'ú ini̱‑ri̱‑i, tú na̱ ya̱'u‑ri̱ íó. Tu̱'un kúndá'ú ini̱, ndíso paciencia, te ndíso tu̱'un kúmani̱ iní. Tu̱'un kúndá'ú ini̱, tú ndíso tu̱'un kuásún iní. Tu̱'un kúndá'ú ini̱, tú sávixi̱ máá, ni tú sátéyíí máá. Tú ká'a̱n ndɨva̱'a. Tú ndúkú já kúu máá. Tú kití ini̱. Tú chú'un ini̱. Tú ndúvatu̱ ini̱, chi̱ sua kúsɨɨ̱ iní jíín tíñu ká'i̱o ndaa̱. Ndɨ'ɨ jándéé iní. Ndɨ'ɨ kándíja. Ndɨ'ɨ ñúkuu ini̱. Ndɨ'ɨ kánda. Ta̱ká tu̱'un kájani‑yó, chi̱ naa, te ta̱ká yu'u chi̱ ndɨ'ɨ, te tu̱'un ndíchí, chi ta̱ká kuxio, ko tu̱'un kúndá'ú ini̱, ma̱ náa kútɨ. Chi̱ yaku̱‑ni tu̱'un kájini̱‑yo̱, te yaku̱‑ni tu̱'un kájani‑yó, 10 ko onde̱ ná cháa̱ máá tú'un ni̱ yija va̱'a, yúan‑na te kuxio yaku̱‑ni ja̱ kájini̱‑yo̱‑ún ki'i̱n. 11 Ná ni̱ kuu‑ri̱ su̱chí yɨ́kɨ́n, te ni̱ ka'a̱n yɨ́kɨ́n‑rí núú, te ni̱ jani ini̱‑ri̱ nátu̱'un su̱chí yɨ́kɨ́n. Ko nuu̱ ní kuu‑ri̱ cha̱a ñá'nu, te ni̱ chaxio‑ri̱ ta̱ká ja̱ ní sá'a‑ri̱ ná lúlí‑rí‑ún kua'a̱n. 12 Te vina kánde̱'é‑yó nátu̱'un jíín espejo ja̱ káxkɨ́'vɨ̱, ko kúkuéé‑ga̱ te kuni̱ ndiji̱n‑yo̱ nátu̱'un jíín núu̱ tá'an‑yó. Te vina chi̱ yaku̱‑ni jiní‑ri̱, ko kúkuéé‑ga̱ te kuni̱ ndɨ'ɨ‑ri̱ nátu̱'un jiní kájí‑yá ruu̱. 13 Te vina íó uni̱ tu̱'un játíñu ni̱'in, tu̱'un kándíja va̱'a, tu̱'un káñukuu ini̱, jíín tú'un kúndá'ú ini̱. Ko máá tú'un kúndá'ú ini̱, kánúú xáa̱n‑ga̱ vásá úu̱‑ga̱‑ún.