3
Tu̱'un cha̱'u‑ya̱‑í
Ñáni̱, te ruu̱, tú ní kúu ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró nátu̱'un jíín ñáyɨvɨ yí'i Espíritu, chi̱ sua ni̱ ka'a̱n‑ri̱ nátu̱'un jíín ñáyɨvɨ jíka jíín modo máá‑i, xí nátu̱'un jíín ñáyɨvɨ sáskuá'a jíín Cristo. Ni̱ ja̱'a‑ri̱ leche ni̱ ji'i‑ró. Tú ní skée‑rí róó ndeyu ndáva, chi̱ té kuu‑ga̱ kee‑ro sáá, suni té kuu‑ga̱ kee‑ro vína. Chi̱ sáni‑ga̱ kákuu‑ró ñáyɨvɨ jíka jíín modo máá‑ró. Chi̱ nini kákukuásún iní‑ro̱, kákana̱á‑ro̱, kástátá'an‑ró, te nasu̱ ñáyɨvɨ yúkú, ña̱yɨvɨ jíka jíín modo máá‑i kákuu‑ró náún. Chi̱ ɨɨn‑ró ká'a̱n: Ruu̱, chi̱ jíín Pablo kándii̱ ndija‑ri̱. Te ɨnga̱‑ro̱ ká'a̱n: Te ruu̱, chi̱ jíín Apolos. Ja̱ yúán nasu̱ ñáyɨvɨ yúkú kákuu‑ró náún. Na̱ún cha̱a kúu Pablo, te na̱ún cha̱a kúu Apolos núsáá. Chi̱ máni cha̱a játíñu nuu̱‑ro̱ jíín já ní skándíja róó kákuu‑de. Chi̱ ná ɨɨn ná ɨɨn‑de ni̱ sá'a‑de nátu̱'un ni̱ chaa Jito'o̱‑yo̱ tíñu sɨkɨ̱‑dé. Ruu̱ ni̱ chi'i, te Apolos ni̱ jaki̱n nducha, ko Dios ni̱ xndeá. Núsáá, te ni cha̱a chí'i, te ni cha̱a jakín nducha, tú kánúú, chi̱ máá Dios, I'a̱ ni̱ xndeá kúu. Te cha̱a chí'i, jíín cháa jakín nducha, ɨɨn‑ni cha̱a kákuu‑de, va̱sa sɨ́ɨn sɨ́ɨn ni'i̱n‑dé ya̱'u‑de ndasa tiñu ni̱ ka̱sá'a‑de. Chi̱ ruu̱, cha̱a káchindéé tá'an jíín Dios kákuu‑ri̱. Te róó, chi̱ itu̱ Dios kákuu‑ró, te ve'e ni̱ jani Dios kákuu‑ró.
Tu̱'un skuá'nu‑i sɨkɨ̱ cimiento ja̱ máá‑yá kúu
10 Chi̱ ná ni̱ chaa máá Dios tiñu sɨkɨ̱‑rí, te ruu̱, chi̱ nátu̱'un albañil ndíchí ní jani‑ri̱ ja'a̱. Te ɨnga̱‑de skuá'nu‑de nuu̱. Ko ná ɨɨn ná ɨɨn‑i ná kóto‑i ndasa skuá'nu‑ga̱‑i. 11 Ni ɨɨn ña̱yɨvɨ ma̱ kúu kani‑i ɨnga̱ ja'a̱, chi̱ a kándii̱ ɨɨn‑ni, te yu̱án kúu Jesucristo. 12 Te nú oro, xí plata, xí yúu̱ lúu, xí yúnu, xí ichá, xí tɨ́ku'lu icha̱, skuá'nu ɨɨn ña̱yɨvɨ núu̱ á kándii̱ ja'a̱‑ún, 13 chi̱ tiñu sá'a ɨɨn ɨɨn‑i natu̱u. Chi̱ máá kɨvɨ́ te kenda tu̱'un‑ún. Chi̱ jíín ñú'u̱n te natu̱u, chi̱ ñu'u̱n kúu ja̱ kóto nchaa̱ ndasa káa tiñu ni̱ sá'a ɨɨn ɨɨn‑i. 14 Te nú tiñu ni̱ skuá'nu‑ga̱ ɨɨn‑i kendo̱o ni̱'in, te ni'i̱n‑í ya̱'u‑i. 15 Te nú kayu̱ tiñu ni̱ sá'a ɨɨn‑i, te xnáa‑í ya̱'u‑i, ko ka̱ku máá‑i, ko nátu̱'un ka̱ku‑i nuu̱ ñú'u̱n. 16 Tú kájini̱‑ro̱ já vé'e ii̱ Dios kákuu‑ró, te suni Espíritu Dios ncháá ini̱‑ro̱ náún. 17 Te nú ɨɨn cha̱a xnáa‑dé ve'e ii̱ ncháá Dios, Dios xnáa‑yá cha̱a‑ún, chi̱ ndoo xaa̱n íó ve'e ii̱ Dios, te ve'e‑ún, kákuu máá‑ró jíná'an‑ró. 18 Ni ɨɨn ña̱yɨvɨ, ma̱ xndá'ú‑i máá‑i. Nú ɨɨn ña̱yɨvɨ jáni ini̱‑i ja̱ kuiá yá'a ndíchí‑i, ná násama‑i máá‑i ndutachi̱‑i, náva̱'a kuu‑i ña̱yɨvɨ ndíchí. 19 Chi tu̱'un ndíchí íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a, tu̱'un katachi̱ kúu jiní Dios. Chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Máá‑yá, natɨɨn‑ya̱ ñáyɨvɨ ndíchí jíín táká maña kásá'a‑i, áchí. 20 Te ɨnga̱ nuu̱ ká'a̱n: Máá Jíto'o̱‑yo̱ jiní‑ya̱ ndasa kájani ini̱ ña̱yɨvɨ ndíchí, ja̱ máni kájani sáni ini̱‑i, áchí. 21 Núsáá te ma̱ kuá'a‑ró tú'un ja̱ ní ɨɨn ña̱yɨvɨ sátéyíí‑i máá‑i sɨkɨ̱ cháa. Chi̱ ndɨ'ɨ kúu cuenta máá‑ró, 22 va̱sa Pablo, va̱sa Apolos, va̱sa Cefas, va̱sa ñu̱yɨ́vɨ, va̱sa ná kúchaku̱‑yo̱, va̱sa kue'e̱ kuu̱‑yo̱, va̱sa vina, va̱sa kuia̱ chaa̱, ndɨ'ɨ yí'i nda'a máá‑ró, 23 te róó káyi̱'i‑ró ndá'a Cristo, te Cristo, nda'a Dios.