4
Ndasa ni̱ ka̱jika cha̱a apóstol jíín‑i
Súan ná káni ini̱ ta̱ká ña̱yɨvɨ, ja̱ mozo Cristo, jíín cháa kándi̱to tu̱'un sa̱'í Dios kákuu‑ri̱. Te cha̱a ndíto ndatíñu, chi̱ nɨ́nɨ ná kéndo̱o responsable‑de, te skíkuu‑de. Te ruu̱, tú sá'a‑ri̱ cuenta nú náku̱xndíi‑ró rúu̱, xí nú cha̱a yúkú kúu ja̱ náku̱xndíi ruu̱. Ni tú náku̱xndíi‑ri̱ máá‑rí. Chi va̱sa tú jiní‑ri̱ ni ɨɨn tiñu ñáá ni̱ sá'a‑ri̱, ko nasu̱ já yúán te ni̱ kendo̱o ndaa̱‑ri̱, chi̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ kúu I'a̱ jíto nchaa̱‑ya̱ rúu̱. Núsáá te ma̱ kóto nchaa̱‑ro̱ ní ɨɨn ndatíñu onde̱ jíín tiempo, chi̱ onde̱ ná ndíi máá Jíto'o̱‑yo̱. Chi̱ máá‑yá kiñi'in ndiji̱n‑ya̱ táká ja̱ yísa̱'í ini̱ ñu̱ñáa, te nastúu‑ya̱ táká ja̱ kájani ini̱ añú‑yo̱. Yúan‑na te kuatú'ún Dios ná ɨɨn ná ɨɨn‑i. Ñáni̱, ya̱'á kúu tu̱'un yátá ká'a̱n‑ri̱ sɨkɨ̱‑rí jíín sɨkɨ́ Apolos, te kuni̱‑ro̱, náva̱'a jíín tú'un‑ri̱ ná skuá'a‑ró, te ma̱ sjá'a‑ga̱‑ro̱ núu̱ já á yóso núu̱ tutú, ni ma̱ sávixi̱‑ro̱ máá‑ró jíín ná ɨɨn ná ɨɨn cha̱a stá'a̱n. Chi̱ ndé cha̱a ni̱ sáñá'nu‑ga̱ róó. Xí na̱ún ñáva̱'a‑ró já tú ní játá'ú‑ró. Te nú ni̱ jatá'ú‑ró, te naja̱ kásátéyíí‑ró máá‑ró nátu̱'un ja̱ tú ní játá'ú‑ró núú. A ni̱ kanda'a̱ chi̱i‑ró. A ni̱ ka̱kukúká‑ró. Ni tú nɨ́nɨ rúu̱ jíná'an‑ri̱ te tá'ú máá‑ró tíñu jíná'an‑ró saa̱. Te bueno nú ná kúu tá'ú‑ró tíñu vii̱, náva̱'a suni ɨɨn núú‑ni tá'ú‑rí tiñu jíín‑ró jíná'an‑ri̱. Chi̱ súan jáni ini̱‑ri̱, ja̱ nátu̱'un nuu̱ ndɨ́'ɨ‑na̱ comedia, te ni̱ kiñi'in ndiji̱n Dios ruu̱, cha̱a kákuu apóstol, nátu̱'un cha̱a a ni̱ kundaa̱ ja̱ kúu̱‑de, náva̱'a nde̱'é ñúyɨ́vɨ, jíín ndájá'a̱ ándɨ́vɨ́, jíín ñáyɨvɨ, nuu̱‑rí jíná'an‑i. 10 Chi ja̱ sɨkɨ́ Cristo te kákuu‑ri̱ cha̱a kánda̱tachi̱, te róó cha̱a ká'i̱o kájí iní nuu̱ Cristo, te ruu̱ cha̱a tíkuínu, te róó cha̱a ni̱'in, róó cha̱a jíñú'ún, te ruu̱ cha̱a tú káxáan. 11 Onde̱ vina ñú'ni káji'i̱‑ri̱ so̱ko, te kájichi̱‑ri̱ nducha, kájika víchí‑rí, te ni̱ ka̱tuji̱‑rí ja̱ kákuun‑de ruu̱, te kákixi̱ tatú‑ni‑ri̱, 12 te kásátiñu ni̱'in‑ri̱ jíín ndá'a‑rí. Káka'a̱n ndɨva̱'a‑i jíín‑rí, ko káka'a̱n va̱'a‑ri̱ jíín‑i. Káchindiki̱n‑i ruu̱, ko tú kásá'a‑ri̱ cuenta. 13 Káka'a̱n‑i sɨkɨ̱‑rí, ko káka'a̱n mani̱‑rí jíín‑i. Chi̱ nátu̱'un kuayo iní ñu̱yɨ́vɨ kakuu‑ri̱, te onde̱ vina káské'ichi̱‑i ruu̱. 14 Nasu̱ cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a ja̱ kúka nuu̱‑ro̱ sá'a, chi̱ kána jíín‑rí nuu̱‑ro̱ nátu̱'un nuu̱ sé'e‑ri̱ ja̱ kúndá'ú ini̱‑ri̱‑i. 15 Chi va̱sa káñava̱'a‑ró uxí mil cha̱a ndíto róó nuu̱ Cristo, ko tú kua'a̱ táa̱‑ro íó. Chi̱ jíín tú'un va̱'a te ruu̱ kúu táa̱‑ro̱ núu̱ Cristo Jesús. 16 Ko ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró, ja̱ ná ndáku‑ró rúu̱ núsáá. 17 Ja̱ yúán ní tájí‑rí se̱'e‑ri̱ Timoteo, ja̱ maní‑rí jíín‑i, te jaa̱‑i nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, chi̱ bueno jándatu̱‑i nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Te máá‑i naxndáku‑i nuu̱‑ro̱ ndasa modo sá'a‑ri̱ nuu̱ Cristo, te ndasa stá'a̱n‑ri̱ nuu̱ táká tɨku'ni̱ ta̱ká lado. 18 Te sava‑i, kásávixi̱‑i máá‑i nátu̱'un kájani ini̱‑i ja̱ má jáa̱ kutɨ‑gá‑ri̱ nuu̱‑ro̱. 19 Ko nú játa'a̱n ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, te jaa̱ yachi̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Yúan‑na te ma̱ sá'a‑ri̱ cuenta ndasa ká'a̱n cha̱a vixi̱‑ún, ko kuni̱‑ri̱ ndé fuerza ndíso‑de. 20 Chi̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu, nasu̱ máá tú'un sáni‑ni kúu, chi̱ ndíso fuerza. 21 Ndéja̱ kuní‑ro̱, ja̱ jáa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíín yúnu xíi, xí jíín tú'un ja̱ kúndá'ú ini̱‑ri̱ róó, xí já ká'a̱n vi̱tá‑ri̱ jíín‑ró.