5
Ja̱ ní kana jíín Pablo nuu̱ cháa ni̱ sáténé
Te ni̱ kenda ndija tu̱'un ja̱ ɨ́ɨn róó jíka téné. Te cha̱a‑ún, ví'í‑gá jíka téné‑de nasu̱ já kásá'a ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, chi̱ ncháka‑de ñasɨ́'ɨ́ táa̱‑de. Te naja̱ kásávixi̱‑ro̱ máá‑ró núsáá. Va'a̱‑ga̱ ná ndúkuí'a̱ ini̱‑ro̱, te nuu̱‑ro̱ ná cháxio‑ró cháa ni̱ sá'a falta‑ún ki'i̱n‑de. Chi̱ ruu̱, va̱sa tú kánchaa̱ máá‑rí jia̱n, ko nátu̱'un kánchaa̱‑ri̱. Chi̱ nátu̱'un ja̱ á ni̱ sá'a‑ri̱ súan, ní kánchaa̱‑ri̱ núú, chi̱ vina náku̱xndíi ndija‑ri̱ sɨkɨ̱ cháa ni̱ sá'a súan. Vina te nátu̱'un a ni̱ naketá'an‑ró jíín‑rí. Chi̱ jíín sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús, te jíín fuerza Jito'o̱‑yo̱ Jesús, ká'a̱n‑ri̱. Te cha̱a yúan ná chí'i‑yó‑de nda'a Satanás náva̱'a ná kúu̱ tu̱'un yúkú ndíso‑de, ko ka̱ku añú‑de kɨvɨ̱ ndíi máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús. Tú va̱'a ja̱ sátéyíí‑ró máá‑ró. Xí tú kájini̱‑ro̱ já ɨ́ɨn tá'ú‑ni yujan íá, te jiá ndɨ́'ɨ‑ni yujan sá'a náún. Núsáá te ná skána‑ró yújan íá tú'ú‑ún, náva̱'a ná kúu‑ró yújan jáá, nátu̱'un kákuu ndija‑ró já tú yí'i yujan íá róó vina. Chi̱ lélú Pascua, ni̱ ji'i̱‑ya̱ já sɨkɨ́ yóó, te máá‑yá kúu Cristo. Násá'a‑yó víko‑ún núsáá, ko nasu̱ jíín yújan íá tú'ú, ni nasu̱ jíín yújan íá chá'án, xí yújan íá ñáá, chi̱ sua ná kóo kájí, te ná kóo ndaa̱ sta̱tilá ja̱ tú yí'i yujan íá. Te jíín carta, a ni̱ kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ já má kɨ́vɨ nduu̱‑ro̱ jíín ñáyɨvɨ kájika téné. 10 Nasu̱ áchí‑ri̱ ja̱ má kúu ketá'an‑ró jíín ñáyɨvɨ kájika téné íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a, xí jíín ñáyɨvɨ tóó iní, xí jíín ñáyɨvɨ kuí'ná, xí jíín ñáyɨvɨ káchiñú'ún ndosó, chi̱ nú súan, te jínu ñú'ún já kénda nɨ́nɨ‑ro iní ñu̱yɨ́vɨ yá'a núú. 11 Chi̱ sua ni̱ chaa‑ri̱ tutu̱ nuu̱‑ro̱, ja̱ nú ɨɨn cha̱a ká'a̱n‑de ja̱ ñaní‑yo̱ kúu‑de, te jíka téné‑de, xí tóó iní‑de, xí chíñú'ún‑de ndoso̱, xí ká'a̱n ndɨva̱'a‑de, xí ká'vá‑de, xí kuí'ná‑de, yúan‑na te jíín cháa sá'a súan, ma̱ kɨ́vɨ nduu̱‑ro̱, ni ma̱ kée kútɨ‑ro stáa̱ jíín‑de. 12 Chi̱ ndasa kuu naku̱xndíi‑ri̱ sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ ká'i̱in sɨ́ɨn ɨnga̱ sɨkɨ̱. Nasu̱ sɨkɨ́ ñáyɨvɨ ká'i̱in jíín‑ró kúu cuenta máá‑ró já náku̱xndíi‑ró‑i náún. 13 Chi̱ máá Dios, naku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́ ñáyɨvɨ ká'i̱in sɨ́ɨn ɨnga̱ sɨkɨ̱. Núsáá te cha̱a ñáá ma̱'ñú‑ró jián, náskúnu‑ró‑de ki'i̱n‑de.