2
Ja̱ tú ní játíñu Pablo tu̱'un ndíchí ñúyɨ́vɨ
Te ruu̱, ñáni̱, ná ni̱ jaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, ni̱ jani ndaa̱‑ri̱ tu̱'un sa̱'í Dios. Chi̱ nasu̱ jíín tú'un yíí, ni jíín tú'un ndíchí ní jaa̱‑ri̱. Te ni̱ chaa ini̱‑ri̱ ja̱ má ká'a̱n kutɨ‑rí nuu̱‑ro̱, chi̱ máni tu̱'un Jesucristo jíín tú'un ndasa ni̱ ji'i̱‑ya̱ jiká cruz. Te ná ni̱ ncha̱a‑ri̱ jíín‑ró, te kuítá‑ri̱, te yú'ú‑ri̱, te kɨ́sɨ‑i ruu̱. Te nuu̱ ní jani‑ri̱ tu̱'un nuu̱‑ro̱, tú ní játíñu‑ri̱ tu̱'un ndíchí nátu̱'un skándíja cha̱a ñu̱yɨ́vɨ, ko ni̱ stá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱ ndasa sátiñu máá Espíritu jíín fuerza. Náva̱'a tu̱'un kándíja‑ró ná kúndii̱ sɨkɨ̱ fuerza Dios. Ma̱ kúndii̱ sɨkɨ̱ tú'un ndíchí káka'a̱n ña̱yɨvɨ. Ko káka'a̱n ndíchí‑yó jíín táká ña̱yɨvɨ ní ka̱yija, ko nasu̱ tú'un ndíchí já íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a, ni nasu̱ tú'un ndíchí já káka'a̱n cha̱a kátá'ú tíñu kuia̱ yá'a, chi̱ cha̱a yúan naa íi̱‑dé. Ko káka'a̱n‑yo̱ tú'un ndíchí sá'í Dios, chi̱ yísa̱'í núú, chi tu̱'un ndíchí‑ún, ni̱ teta'a̱n Dios onde̱ ná té jukuiñi̱‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ, náva̱'a sáñá'nu tu̱'un‑ún yóó. Chi̱ ni ɨɨn cha̱a kátá'ú tíñu ini̱ ñu̱yɨ́vɨ yá'a, tú ní kájini̱‑de tu̱'un‑ún, chi̱ nú ní kájini̱‑de tu̱'un‑ún, ma̱ ká'ni kútɨ‑dé Jito'o̱ ñá'nu‑yó jiká cruz núú. Chi̱ nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Tu̱'un ni̱ sátu̱'a Dios ja̱ ní'i̱n ñáyɨvɨ maní jíín‑yá, ni nduchi tú ní jiní, ni so̱'o tú ní jíni so̱'o, ni tú ní kɨ́vɨ ini̱ añú ña̱yɨvɨ, áchí.
Jíín máá Espíritu ni̱ ni'i̱n‑dé tu̱'un
10 Ko yóó, chi̱ jíín Espíritu ni̱ stá'a̱n Dios tu̱'un‑ún nuu̱‑ro̱, chi̱ ndɨ'ɨ nandúkú víi máá Espíritu, va̱sa yíí xáa̱n káa tu̱'un Dios. 11 Ndé ña̱yɨvɨ jiní‑i ndasa jáni ini̱ ɨnga̱ ña̱yɨvɨ, chi̱ máá añú ña̱yɨvɨ‑ún jiní, chi̱ kándee ini̱‑i. Suni súan, tú ni ɨɨn ña̱yɨvɨ jiní‑i tu̱'un jáni ini̱ Dios, chi̱ máá Espíritu Dios jiní. 12 Ko yóó, nasu̱ modo ja̱ íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ ní káni'i̱n‑yo̱, chi̱ sua máá Espíritu ja̱ vái nuu̱ Dios ni̱ chaa̱ nuu̱‑yo̱, náva̱'a juku̱'un ini̱‑yo̱ jíín tú'un ja̱ ní ja̱'a Dios nuu̱‑yo̱. 13 Chi̱ suni sɨkɨ̱ tú'un‑ún káka'a̱n‑yo̱, ko nasu̱ jíín tú'un ja̱ stá'a̱n ña̱yɨvɨ ndíchí, chi̱ sua jíín tú'un ja̱ stá'a̱n máá Espíritu. Te tu̱'un cuenta Espíritu, stá'a̱n‑yo̱ núu̱ ñáyɨvɨ ní kani'i̱n máá Espíritu. 14 Ko ña̱yɨvɨ yúkú, tú játá'ú‑i tu̱'un já'a máá Espíritu Dios nuu̱‑í, chi̱ jáni ini̱ máá‑i ja̱ tú'un katachi̱ kúu. Te ma̱ kúu juku̱'un kutɨ iní‑i jíín, chi̱ jíín máá Espíritu kúu ja̱ kuní. 15 Chi ña̱yɨvɨ yí'i Espíritu, nándúkú víi‑í ndasa káa ta̱ká‑ni, ko ni ɨɨn cha̱a ma̱ kuní ndasa káa máá‑i. 16 Ndé ña̱yɨvɨ jiní‑i ndasa jáni ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, náva̱'a kuu stá'a̱n‑i nuu̱‑yá. Ko yóó, a kájani ini̱ máá‑yó nátu̱'un jáni ini̱ Cristo.