LA PRIMERA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS
YA'A KUU CARTA ƗƗN JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU CORINTO
1
Sa'a̱n kúta'u̱
Máá‑rí kúu Pablo, jíín ñaní‑yo̱ Sóstenes. Te ni̱ jata'a̱n ini̱ Dios, ni̱ kana‑ya̱ xiní‑rí kúu‑ri̱ apóstol Jesucristo. Káchaa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ tɨ́ku'ni̱ kándíja nuu̱ Dios, te káxiu̱kú‑i ini̱ ñuu̱ Corinto, te a ni̱ ka̱ndundoo‑i ni̱ sá'a Jesucristo, te ni̱ kana‑ya̱ xiní‑í, ná ndúu‑i ña̱yɨvɨ ndóo. Te suni káchaa‑ri̱ nuu̱ táká ña̱yɨvɨ kákakuñi'in sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ndéni ni̱ kuu, chi̱ Jito'o̱ ta̱ká‑ni yóó kúu‑ya̱. Tu̱'un luu íó ini̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín já kíi nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Ja̱ ní nakuatá'ú Pablo nuu̱ Dios
Nene̱ nákuatá'ú‑rí nuu̱ Dios máá‑rí ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró, chi tu̱'un luu íó ini̱ Dios ni̱ ja̱'a Jesucristo nuu̱‑ro̱. Te jíín táká tu̱'un‑ya̱ káka'a̱n‑ro̱, te jíín táká tu̱'un‑ya̱ kájuku̱'un ini̱‑ro̱, ni̱ kukúká‑ró ní sá'a‑ya̱. Suni súan tu̱'un ni̱ jani ndaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, te a ni̱ ka̱kukútu vá'a ini̱‑ro̱ jíín. Núsáá te tuká na̱ún kúmani̱ kútɨ núu̱‑ro̱ já kuá'a máá Espíritu nuu̱‑ro̱, nini káinda̱tu‑ró kɨvɨ́ kénda ndiji̱n Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Te máá‑yá, sákútu‑yá róó onde̱ ná jínu kɨvɨ̱, náva̱'a ma̱ kóo kua̱chi‑ró kɨvɨ́ kénda Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. I'a̱ ndaa̱ kúu Dios, te ni̱ kana‑ya̱ xiní‑ro̱ náva̱'a kuni̱ tá'an‑ró jíín Sé'e‑ya̱, I'a̱ kúu Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo.
Sɨkɨ̱ já sásɨ́ɨn‑i máá‑i
10 Ñáni̱, onde̱ jíín sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró, ja̱ ɨ́ɨn‑ni tu̱'un ná ká'a̱n ta̱ká‑ro̱, te ma̱ sásɨ́ɨn‑ró máá‑ró, chi̱ sua jíín ɨ́ɨn‑ni xini̱ te jíín ɨ́ɨn‑ni ja̱ jiní tuní ná yíja va̱'a ini̱‑ro̱. 11 Ñáni̱ máni̱, ni̱ kastu̱'ún tá'an Cloé nuu̱‑rí ja̱ kákana̱á‑ro̱. 12 Súan ká'a̱n‑ri̱, chi̱ káka'a̱n ná ɨɨn ná ɨɨn‑ró: Ruu̱, chi̱ jíín Pablo kándii̱ ndija‑ri̱. Te ruu̱, chi̱ jíín Apolos. Te ruu̱, chi̱ jíín Cefas. Te ruu̱, chi̱ jíín Cristo, áchí‑ro̱. 13 Te Cristo, sɨ́ɨn sɨ́ɨn íó‑ya̱ náún. Xí ní ji'i̱ Pablo jika̱ cruz ja̱ sɨkɨ́ róó náún. Xí jíín sɨ́'vɨ́ Pablo ni̱ ka̱janducha‑ro náún. 14 Nákuatá'ú‑rí nuu̱ Dios ja̱ tú ni ɨɨn‑ró ní skuánducha‑rí, chi̱ máá‑ni Crispo jíín Gayo. 15 Náva̱'a tú ni ɨɨn‑ró ká'a̱n ja̱ jíín sɨ́'vɨ́‑rí ni̱ janducha‑ro. 16 Te suni ni̱ skuánducha‑rí Estéfanas, jíín ñáyɨvɨ ká'i̱o ve'e‑de. Ko tú ná'án‑rí te nú ni̱ skuánducha‑rí ɨnga̱‑i. 17 Chi̱ nasu̱ ní tájí Cristo ruu̱ ja̱ skuánducha‑rí‑i, chi̱ sua ja̱ ná káni‑ri̱ tu̱'un va̱'a nuu̱‑í. Ko nasu̱ jíín tú'un ndíchí, chi̱ nú súan, te ni̱ ji'i̱ sáni Cristo jika̱ cruz núú.
Jesús kúu tu̱'un ndíchí jíín fuerza Dios
18 Te ña̱yɨvɨ náa, chi̱ kájani ini̱‑i ja̱ tú'un katachi̱ kúu ndasa ni̱ ji'i̱‑ya̱ jiká cruz. Ko máá‑yó, ja̱ á ni̱ ka̱ku‑yó, kájani ini̱‑yo̱ já fuerza Dios kúu tu̱'un‑ún. 19 Chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Ná xnáa‑rí tu̱'un ndíchí ñáyɨvɨ ndíchí, te ná kasú‑ri̱ tu̱'un júku̱'un ini̱ ja̱ ká'a̱n ña̱yɨvɨ kájini̱ va̱'a, áchí. 20 Ndéchi kuá'a̱n ña̱yɨvɨ ndíchí. Ndéchi kuá'a̱n ña̱yɨvɨ cháa tutu̱. Ndéchi kuá'a̱n ña̱yɨvɨ kástátá'an kuia̱ yá'a. Nasu̱ ní nduu ñáá tu̱'un ndíchí ñúyɨ́vɨ yá'a ni̱ sá'a Dios náún. 21 Chi̱ súan ndíchí ní sá'a Dios, náva̱'a ñu̱yɨ́vɨ yá'a jíín tú'un ndíchí jiní máá, ma̱ kúu kuni̱ nuu̱ Dios. Te ja̱ yúán ní jata'a̱n ini̱ Dios ja̱ jíín tú'un kájani máá‑yó, te nama‑ya̱ ñáyɨvɨ kákandíja, va̱sa kájani ini̱ sava‑de ja̱ tú'un katachi̱ kúu. 22 Te ña̱yɨvɨ judío, chi̱ máni tuni̱ kájika̱n‑i. Te ña̱yɨvɨ ñúu̱ Grecia, chi tu̱'un ndíchí kándúkú‑i. 23 Ko máá‑rí, chi̱ kájani‑ri̱ tu̱'un ndasa ni̱ ji'i̱ Cristo jika̱ cruz. Te judío, chi̱ kití ndija ini̱‑i sá'a tu̱'un‑ún, te ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, chi̱ kájani ini̱‑i ja̱ tú'un katachi̱ kúu. 24 Ko ña̱yɨvɨ já á ni̱ kana‑ya̱ xiní‑í, va̱sa ña̱yɨvɨ judío, xí ñáyɨvɨ ñúu̱ Grecia kúu‑i, chi̱ kájani ini̱‑i ja̱ Cristo kúu máá fuerza Dios jíín máá tú'un ndíchí Dios. 25 Chi tu̱'un ñáá Dios, ndíchí‑gá vásá táká ña̱yɨvɨ, te tu̱chi vi̱tá Dios, ni̱'in‑ga̱ káa vásá táká ña̱yɨvɨ. 26 Ñáni̱, nde̱'é ndasa ni̱ kana‑ya̱ xiní‑ro̱ jíná'an‑ró. Tú kua'a̱‑ro̱ ndíchí jíín tú'un ñu̱yɨ́vɨ, ni tú kua'a̱‑ro̱ yí'i fuerza, ni tú kua'a̱‑ro̱ kákuu se̱'e cha̱a kúñá'nu. 27 Chi ni̱ ka̱ji Dios tu̱'un katachi̱ íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, náva̱'a koo tuka̱ nuu̱ ñáyɨvɨ ndíchí sá'a‑ya̱. Te ni̱ ka̱ji‑ya̱ ndátíñu vi̱tá íó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, náva̱'a koo tuka̱ nuu̱ ñáyɨvɨ ní'in. 28 Te ni̱ ka̱ji Dios ndatíñu ja̱ tú kúñá'nu ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, jíín ndátíñu ja̱ kújá'a̱ ini̱‑i jíín, onde̱ jíín ndátíñu ja̱ tú na̱ún íó, náva̱'a ná kasú‑ya̱ núu̱ táká ja̱ á íó, 29 náva̱'a ni ɨɨn ña̱yɨvɨ, ma̱ kúu sátéyíí‑i máá‑i koto‑i Dios. 30 Te ni̱ ka̱nduu‑ró sé'e Dios ni̱ sá'a‑ya̱ jíín Cristo Jesús. Te onde̱ nuu̱ máá‑yá ni̱ ka̱ni'i̱n‑yo̱ tú'un ndíchí Dios, te ni̱ kendo̱o ndaa̱‑yo̱, te ni̱ kandundoo‑yó, te ni̱ na̱kuaan‑ya̱ yóó. 31 Núsáá te ná kóo nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Nú ɨɨn ña̱yɨvɨ sátéyíí‑i máá‑i, núsáá te ná sátéyíí‑i máá‑i sɨkɨ̱ já ní sá'a máá Jíto'o̱‑yo̱, áchí.