16
Tu̱'un ndéé iní ni̱ chaa Pablo nuu̱‑í
Nda'a‑ro chí'i‑ri̱ kua̱'a‑yó Febe, chi̱ ña'an‑ún, ña'an játíñu nuu̱ tɨ́ku'ni̱ kándíja ini̱ ñuu̱ Cencrea kúu‑ña. Te ná kuátá'ú‑ró‑ña nátu̱'un nɨ́nɨ sá'a va̱'a ta̱ká ña̱yɨvɨ ndóo, chi̱ súan kuní máá Jíto'o̱‑yo̱. Te na̱ni ndatíñu nú jínu ñú'ún‑ña jiní‑ro̱, kua̱'a‑ró núu̱‑ñá, chi̱ súan ni̱ ja̱'a‑ña núu̱ kuá'a̱ ñáyɨvɨ, te suni onde̱ ruu̱. Ka'a̱n‑ro̱ jíín Priscila jíín Aquila, ná sándéé iní‑de, chi̱ káchindéé tá'an‑de jíín‑rí nuu̱ Cristo Jesús. Chi ni̱ ka̱jatañaa‑de máá‑de ja̱ sɨkɨ́ rúu̱, ná jí'i̱‑ri̱ núú. Te vina nasu̱ máá ɨ́ɨn‑ri̱ nákuatá'ú núu̱ cháa‑ún jíná'an‑de, chi̱ suni táká tɨku'ni̱ ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, kánakuatá'ú‑i nuu̱‑dé. Suni súan ná sándéé iní tɨku'ni̱ íó ve'e‑de. Te Epeneto, cha̱a mani̱‑rí jíín, násándéé iní‑de, achi̱‑ro̱ kúni‑de, chi̱ xnáñúú‑gá máá‑de kúu cha̱a ni̱ kandíja nuu̱ Cristo ini̱ ñuu̱ Acaya. Suni ná sándéé iní María, chi̱ ña'an‑ún, ni̱ sátiñu xaa̱n‑ñá ja̱ róó jíná'an‑ró. Ná sándéé iní tá'an‑ri̱ Andrónico jíín Junias, chi̱ suni cha̱a kájika ta'a̱n veka̱a jíín‑rí kákuu‑de, te apóstol kákuñá'nu kákuu‑de, chi̱ xna'a̱n‑ga̱ máá cháa‑ún ni̱ ka̱kandíja‑de nuu̱ Cristo vásá rúu̱. Ná sándéé iní Amplias, cha̱a mani̱‑rí jíín‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Ná sándéé iní Urbano, cha̱a sátiñu ta'a̱n jíín‑yó núu̱ Cristo Jesús. Suni súan ka'a̱n‑ro̱ jíín Estaquis, cha̱a mani̱ jíín‑rí. 10 Ná sándéé iní Apeles, cha̱a kándii̱ va̱'a nuu̱ Cristo. Ná sándéé iní tá'an Aristóbulo. 11 Ná sándéé iní tá'an‑ri̱ Herodión. Ná sándéé iní tá'an Narciso ja̱ á káyi̱'i‑i nda'a máá Jíto'o̱‑yo̱. 12 Ná sándéé iní Trifena jíín Trifosa, chi̱ ña'an‑ún, kásátiñu‑ña já kúu máá Jíto'o̱‑yo̱. Ná sándéé iní Pérsida, ña'an maní jíín‑yó. Chi̱ ña'an‑ún, xaa̱n ní sátiñu‑ña já kúu máá Jíto'o̱‑yo̱. 13 Ná sándéé iní Rufo, cha̱a ni̱ ka̱ji máá Jíto'o̱‑yo̱, te suni súan ka'a̱n‑ro̱ jíín náa̱‑de te náa̱‑ri̱. 14 Ná sándéé iní Asíncrito, jíín Flegonte, jíín Hermas, jíín Patrobas, jíín Hermes. Suni súan ka'a̱n‑ro̱ jíín táká ñani̱‑yo̱ káxiu̱kú jíín‑de. 15 Ná sándéé iní Filólogo, jíín Julia, jíín Nereo, jíín kuá'a‑de, jíín Olimpas, jíín táká ña̱yɨvɨ ndóo káxiu̱kú jíín‑de. 16 Nú káka'a̱n‑ro̱ jíín tá'an‑ró, te ndoo titú tá'an‑ró. Ta̱ká tɨku'ni̱ káyi̱'i nda'a Cristo, káka'a̱n ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ jíná'an‑ró. 17 Te ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró, ñáni̱ jíná'an‑ró, ja̱ kóto va̱'a‑ró ñáyɨvɨ kástátá'an, jíín já kákutuku ini̱‑i sɨkɨ̱ tú'un ja̱ ní ka̱skuá'a‑ró. Va'a̱‑ga̱ ná kúxio‑ró núu̱‑í. 18 Chi ña̱yɨvɨ yúan tú kájatíñu‑i nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, chi̱ máni chi̱i‑i kájítú iní‑i jíín. Te xaa̱n vixí yu'u‑í, te káka'a̱n nchaa̱‑i, te súan káxndá'ú‑i sava‑ga̱ ña̱yɨvɨ yachí ini̱. 19 Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ, a kájini̱‑i ja̱ bueno kájandatu̱‑ro̱. Te ja̱ yúán kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ ja̱ sɨkɨ́ róó. Ko kuní‑ri̱ ja̱ ná kúu ndíchí vá'a‑ró sá'a‑ró tíñu va̱'a, te ma̱ ndíchí kóo ini̱‑ro̱ jíín tíñu ñáá. 20 Te máá Dios, I'a̱ ndíso tu̱'un kuaká'nu ini̱, yachi̱ ka̱ita'nu̱‑ya̱ Satanás, kúxndíi ja'a̱‑ro̱ sukún. Tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró. 21 Sándéé iní‑ro̱, áchí Timoteo, cha̱a sátiñu ta'a̱n jíín‑rí. Te suni súan káka'a̱n Lucio, jíín Jasón, jíín Sosípater, cha̱a kákuu tá'an‑ri̱. 22 Te ruu̱ Tercio, ja̱ cháa‑ri̱ carta yá'a, ká'a̱n‑ri̱ ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ jíná'an‑ró núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. 23 Gayo, cha̱a já'a núu ve'e nuu̱‑rí jíín núu̱ úndɨ'ɨ tɨku'ni̱, ká'a̱n‑de ja̱ ná sándéé iní‑ro̱. Erasto, cha̱a kúu tesorero ini̱ ñuu̱ yá'a, ká'a̱n‑de ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ jíná'an‑ró, te suni súan ká'a̱n ñani̱‑yo̱ Cuarto. 24 Tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín táká róó jíná'an‑ró. Amén. 25 Te máá‑yá kuu síyíja va̱'a‑ya̱ iní‑ro̱ jíná'an‑ró, nátu̱'un ká'a̱n tu̱'un va̱'a ká'a̱n‑ri̱, jíín tú'un Jesucristo ja̱ jáni‑ri̱ nátu̱'un ni̱ kenda ndiji̱n tu̱'un sa̱'í‑ún, ja̱ yísa̱'í nɨ́ɨ́ káni ondé sáá núú. 26 Ko vina a ni̱ kenda ndiji̱n tu̱'un‑ún. Te jíín tutú ii̱ já ní ka̱chaa cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un Dios, ni̱ kenda tu̱'un‑ún nuu̱ táká ña̱yɨvɨ nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ, nátu̱'un ni̱ tá'ú tíñu Dios, I'a̱ chakú nɨ́ɨ́ káni, náva̱'a ná kuándatu̱‑i te kandíja‑i. 27 Ja̱ yúán nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá, ná nákana jaa‑yó máá ɨ́ɨn Dios, I'a̱ ndíchí sá'a Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Súan ná kóo, Amén.