15
Núsáá te yóó, nú ña̱yɨvɨ ká'i̱in ni̱'in‑ga̱ kákuu‑yó, te nɨ́nɨ ná kuándéé iní‑yo̱ jíín já kásáña'mu ña̱yɨvɨ vítá ini̱. Te ma̱ ndúkú‑yó já kúsɨɨ̱ iní máá‑yó sá'a‑yó. Ná ɨɨn ná ɨɨn‑yó ná kúsɨɨ̱ iní tá'an‑yó sá'a‑yó, náva̱'a skuá'nu‑yó‑i, te kendo̱o va̱'a‑ga̱‑i. Chi̱ Cristo, nasu̱ ní ndúkú‑yá ja̱ kúsɨɨ̱ iní máá‑yá sá'a‑ya̱, chi̱ sua yóso núu̱ tutú: Ta̱ká tu̱'un ndɨva̱'a ja̱ ní kaka'a̱n ndɨva̱'a‑i sɨkɨ̱‑ní, ni̱ nduu sɨkɨ̱ máá‑ná, áchí. Chi ta̱ká tu̱'un ja̱ ní jukoso̱ ondé sáá, ni̱ jukoso̱ náva̱'a skuá'a‑ún yóó. Náva̱'a nú kuiñi ni̱'in‑yó, te koo ndéé iní‑yo̱ sá'a tutu̱ ii̱. Yúan‑na te kuñukuu ini̱‑yo̱. Ko máá Dios, ja̱ ñáva̱'a‑ya̱ paciencia jíín tú'un ndéé iní, ná sá'a‑ya̱ já ɨ́ɨn‑ni xini̱ kúñava̱'a ta̱ká‑ro̱ cuenta Cristo Jesús. Náva̱'a ná kétá'an tu̱'un káka'a̱n‑ro̱, te ɨɨn núú, ná nákana jaa‑ró Dios, I'a̱ kúu Táa̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo.
Tu̱'un ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación
Núsáá te kua̱tá'ú‑ró tá'an‑ró nátu̱'un ni̱ ja̱tá'ú Cristo yóó, náva̱'a nakana jaa‑yó Dios. Chi̱ ká'a̱n‑ri̱ ja̱ Cristo ni̱ jatíñu‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ judío, náva̱'a stá'a̱n‑ya̱ já íó ndaa̱ tu̱'un ká'a̱n Dios, te náva̱'a ná kúkútu táká tu̱'un ni̱ keyu'u‑yá nuu̱ ndɨ́yi táa̱‑yo̱, te náva̱'a suni ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación ná nákana jaa‑i Dios ja̱ ní kundá'ú ini̱‑ya̱‑í. Nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Núsáá te ná nákana jaa‑ná níí ma̱'ñú ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación, chi̱ kuatú'ún‑ná sɨ́'vɨ́‑ní, te kata‑ná, áchí. 10 Te ɨnga̱ ká'a̱n: Róó, ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ ondé jíín ñáyɨvɨ máá‑yá, áchí. 11 Te ɨnga̱ jínu ká'a̱n: Ta̱ká ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, ná nákana jaa‑ró máá Tatá Dios. Te ta̱ká ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn ñuu̱, ná nákana jaa‑i‑ya̱, áchí. 12 Te suni ká'a̱n Isaías: Najaa ɨɨn numa Isaí. Te yúan kenda ɨɨn cha̱a nukuiñi̱ tá'ú tíñu nuu̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación, te ta̱ká ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación, kundatu‑i cha̱a‑ún, áchí. 13 Te máá Dios, ñáva̱'a‑ya̱ tú'un kuñukuu ini̱. Te ná kúsɨɨ̱ téyíí iní‑ro̱, te kuaká'nu ini̱‑ro̱ sá'a‑ya̱, chi̱ kándíja‑ró, náva̱'a ná kúñukuu xaa̱n iní‑ro̱ sá'a fuerza Espíritu Santo. 14 Ñáni̱ máni̱, ko ruu̱, chi̱ jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ ní ka̱kútú‑ró jíín tíñu va̱'a, te kájuku̱'un ndɨ'ɨ ini̱‑ro̱. Te suni kájini̱‑ro̱ kána jíín‑ró núu̱ tá'an‑ró, 15 ko ni̱ chundéé iní‑ri̱ cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱‑ro̱, ñáni̱ jíná'an‑ró, náva̱'a ná xndáku‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Chi̱ nuu̱‑rí ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un luu íó ini̱ Dios, 16 náva̱'a kuu‑ri̱ yu'u núu̱ Jesucristo kuatíñu‑ri̱ nuu̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación, te kani‑ri̱ tu̱'un va̱'a Dios, náva̱'a ná kúsɨɨ̱ iní‑ya̱ jíín ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación ja̱ ní ja̱'a‑ri̱‑i nuu̱‑yá, chi̱ a ni̱ ka̱ndundoo‑i ni̱ sá'a Espíritu Santo. 17 Chi̱ ruu̱, íó ndasa sátéyíí‑rí máá‑rí sá'a Cristo Jesús, cuenta tiñu ni̱ sá'a‑ri̱ nuu̱ Dios. 18 Chi̱ tuká chúndéé iní‑ri̱ ka'a̱n‑ri̱ ɨnga̱ tu̱'un, chi̱ máni sɨkɨ̱ tú'un ndasa ni̱ sátiñu Cristo jíín‑rí. Ja̱ yúán ní jandatu̱ ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación ni̱ sá'a‑ri̱ jíín tú'un ni̱ ka'a̱n‑ri̱, jíín tíñu ni̱ sá'a‑ri̱. 19 Jíín fuerza ta̱ká tiñu ñá'nu, jíín tíñu ja̱ kánaa iní‑i kánde̱'é‑i, onde̱ jíín fuerza Espíritu Dios, chi̱ onde̱ ñuu̱ Jerusalén, jíín ñúu̱ ni̱ ka̱jíkó ndúu̱ nɨ́ɨ́ yúan, onde̱ ñuu̱ Ilírico, ni̱ xndéka̱va ndɨ'ɨ‑ri̱ tu̱'un va̱'a Cristo. 20 Chi̱ súan jítú xáa̱n iní‑ri̱ jáni‑ri̱ tu̱'un va̱'a, ko tú ní já'a̱n‑ri̱ nuu̱ á káka'a̱n‑i tu̱'un Cristo, chi̱ tú ní kuní‑ri̱ skuá'nu‑ri̱ sɨkɨ̱ cimiento ja̱ á ni̱ jani ɨnga̱ cha̱a. 21 Chi̱ sua ni̱ sá'a‑ri̱ nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Ña̱yɨvɨ já tú ni ɨɨn‑de ní kástu̱'ún tú'un‑ya̱ núu̱‑í, vina te kuni̱‑i, te ña̱yɨvɨ já tú ní kájini so̱'o kutɨ‑í tu̱'un‑ún, vina te juku̱'un ini̱‑i, áchí. 22 Suni ja̱ yúán ní kuu kua'a̱ jínu ndasú ichi‑rí jaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱. 23 Ko vina chi̱ tuká nuu̱ kí'i̱n‑ri̱ nɨ́ɨ́ ndáñúu̱ yá'a, te kúu xaa̱n iní‑ri̱ ja̱ jáa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, chi̱ súan kuní‑ri̱ onde̱ a íó kua'a̱ kuiá. 24 Te nú ki'i̱n‑ri̱ España, te kuní‑ri̱ kinde̱'é‑rí róó. Te ja̱'a‑ri̱ ki'i̱n‑ri̱, te chu'un íchí‑ró rúu̱ ki'i̱n‑ri̱ yúan, te nú ni̱ nda'a̱ ini̱‑ri̱ ɨɨn tí'li̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró xná'a̱n‑ga̱. 25 Ko vina, ki'i̱n‑ri̱ ichi ñúu̱ Jerusalén, chi̱ ndíso‑ri̱ yaku̱ na̱jíín já kúu ña̱yɨvɨ ndóo ká'i̱o yúan. 26 Chi cha̱a ñuu̱ Macedonia jíín cháa ñuu̱ Acaya, ni̱ ka̱kusɨɨ̱ iní‑de ni̱ kajaki̱n‑de yaku̱ na̱jíín já kuátíñu ña̱yɨvɨ káta'a̱n ndá'ú, jíín ñáyɨvɨ ndóo káxiu̱kú iní ñuu̱ Jerusalén. 27 Te ni̱ ka̱kusɨɨ̱ vá'a ini̱‑de, chi̱ káitau̱ ndija‑de nuu̱ ñáyɨvɨ‑ún, chi̱ nú cha̱a sɨ́ɨn nación ni̱ kani'i̱n tá'a̱n‑de tiñu sá'a Espíritu, te suni súan kánúú kóto ta'a̱n‑de ña̱yɨvɨ‑ún jíín ndátíñu káñava̱'a‑de ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 28 Núsáá te nú ni̱ síjínu‑ri̱ tiñu yá'a, te nú ni̱ ja̱'a‑ri̱ xu̱'ún yá'a nuu̱‑í, yúan‑na te ichi núu̱‑ro̱ jián já'a‑ri̱ ki'i̱n‑ri̱ España. 29 Te jiní‑ri̱ ja̱ nú ná jáa̱‑ri̱, te kendo̱o va̱'a‑ró sá'a tu̱'un va̱'a Cristo, ja̱ kúndiso ndɨ'ɨ‑ri̱ jaa̱‑ri̱ jíín núu̱‑ro̱. 30 Ko ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró ñáni̱, ja̱ sɨkɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo jíín já sɨkɨ́ tú'un ni̱ kundá'ú ini̱ Espíritu‑ya̱ yóó, ná chíndéé chítuu‑ró rúu̱ kaka̱n ta'u̱‑ro̱ já'a̱‑rí nuu̱ Dios, 31 náva̱'a ná káku‑ri̱ ini̱ nda'a cháa tú kájandatu̱ káxiu̱kú iní ñuu̱ Judea, te náva̱'a ña̱yɨvɨ ndóo ká'i̱o ini̱ ñuu̱ Jerusalén, ná kuátá'ú vá'a‑i yaku̱ na̱jíín já kúndá'á‑rí ki'i̱n‑ri̱ jíín. 32 Náva̱'a nú játa'a̱n ini̱ Dios, te jaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, te ná kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jíín‑ró, te ɨɨn ká'nu‑ni nani'i̱n iní‑ri̱ jíín‑ró. 33 Te máá Dios ja̱ ndíso‑ya̱ tú'un kuaká'nu ini̱, ná kóo‑ya̱ jíín táká‑ro̱ jíná'an‑ró. Amén.