14
Ndasa sá'a‑yó jíín ñáyɨvɨ vítá ini̱
Cha̱a kándíja vi̱tá, ná kuátá'ú‑ró‑de, ko nasu̱ já státá'an‑ró jíín‑de sɨkɨ̱ táká tu̱'un. Chi̱ íó cha̱a kándíja ja̱ kúu kee‑dé ta̱ká‑ni nuu̱, ko cha̱a vi̱tá ini̱ máá nían‑ni yua̱ yée‑dé. Róó cha̱a yée, ma̱ sájá'a̱ ini̱‑ro̱ núu̱ cháa tú yée. Te róó cha̱a tú yée, ma̱ náku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ cháa yée, chi̱ Dios játá'ú‑yá cha̱a‑ún. Te róó, ndé cha̱a kúu‑ró já náku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ cháa kúu mozo tatú núsáá. Te nú kundii̱ ni̱'in‑de, xí káka yátá‑de, ko nuu̱ máá patrón‑de játíñu‑de. Ko nukuiñi̱ ni̱'in‑de, chi̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ kuu nakani ni̱'in‑ya̱‑dé. Ɨɨn cha̱a ká'a̱n ja̱ íi̱ ɨ́ɨn kɨvɨ̱ vásá ɨngá kɨvɨ̱. Te ɨnga̱ cha̱a ká'a̱n ja̱ ɨ́ɨn‑ni kánda̱a ta̱ká kɨvɨ̱. Ko ná ɨɨn ná ɨɨn‑de ná nátava‑dé cuenta ndasa jáni ndija ini̱‑de. Cha̱a játú'ún kɨvɨ́, ndúkú‑de ndasa skíkuu‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Te cha̱a tú játú'ún kɨvɨ́, suni ndúkú‑de ndasa skíkuu‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Cha̱a yée, yée‑dé te játíñu‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, chi̱ nákuatá'ú‑de nuu̱ Dios. Te cha̱a tú yée, suni játíñu‑de nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, va̱sa tú yée‑dé, chi̱ nákuatá'ú‑de nuu̱ Dios. Chi̱ tú ni ɨɨn‑yó káichaku̱‑yo̱ já máá‑yó. Ni tú ni ɨɨn‑yó kúu̱‑yo̱ já máá‑yó. Te nú káichaku̱‑yo̱, káichaku̱‑yo̱ já kuátíñu‑yó núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Te nú kuu̱‑yo̱, suni kuu̱‑yo̱ já játíñu‑yó núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Núsáá te va̱sa ná kúchaku̱‑yo̱, xí va̱sa ná kúu̱‑yo̱, ko máá Jíto'o̱‑yo̱ xíin yóó. Chi ja̱ sɨkɨ́ yúan kúu ja̱ ní ji'i̱ Cristo, te ni̱ nachaku̱ tuku‑ya̱, náva̱'a kuu‑ya̱ Jíto'o̱ nuu̱ ñáyɨvɨ ní kaji'i̱ jíín núu̱ ñáyɨvɨ káichaku̱. 10 Te róó, naja̱ náku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ ñaní‑ro̱ núsáá. Xí róó, naja̱ sájá'a̱ ini̱‑ro̱ núu̱ ñaní‑ro̱ núsáá. Chi ta̱ká‑yo̱, kuiñi‑yó yú'u mesa Cristo sándaa̱‑ya̱ tíñu‑yó. 11 Chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Ja̱ndáa̱ ndíja nuu̱ máá‑rí jukuiñi̱ jítɨ́ táká ña̱yɨvɨ, te nakana jaa ta̱ká‑i Dios, áchí máá Jíto'o̱‑yo̱. 12 Núsáá te ná ɨɨn ná ɨɨn‑yó, nakua̱'a‑yó cuenta nuu̱ Dios ndasa ni̱ ka̱sá'a máá‑yó. 13 Ma̱ náku̱xndíi‑yó sɨkɨ́ tá'an‑yó núsáá, chi̱ sua ná cháa ini̱‑yo̱ já má skɨ́vɨ‑yó ñaní‑yo̱ júngava‑de nuu̱ kuáchi. 14 A jiní‑ri̱, te kándíja‑ri̱ sá'a máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús, ja̱ tú ni ɨɨn ndatíñu kúchá'án máá já máá. Nú ɨɨn cha̱a jáni ini̱‑de ja̱ káchá'án ɨ́ɨn ndatíñu, te sɨkɨ̱ máá‑de káchá'án. 15 Ko nú sɨkɨ̱ ndéyu‑ro tá'u'u̱ ini̱ ñani̱‑ro̱ núsáá te nasu̱ kúndá'ú ini̱‑ro̱‑í. Ma̱ xnáa‑ro cháa‑ún ja̱ kuáchi ndeyu‑ro, chi ja̱ cháa‑ún kúu ja̱ ní ji'i̱ Cristo. 16 Núsáá te ma̱ kuá'a‑ró tú'un ka'a̱n‑i sɨkɨ̱ tíñu sá'a‑ró já íó va̱'a jiní máá‑ró. 17 Chi̱ nasu̱ já kée já kó'o kúu ini̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tíñu, chi tu̱'un ndaa̱, jíín tú'un kuaká'nu ini̱, jíín tú'un kúsɨɨ̱ iní sá'a Espíritu Santo kúu. 18 Chi cha̱a ja̱ súan játíñu‑de nuu̱ Cristo, kúsɨɨ̱ iní Dios sá'a‑de. Te suni ta̱ká ña̱yɨvɨ kájatú'ún‑i‑de. 19 Núsáá te ná kuítú iní‑yo̱ sá'a‑yó táká tiñu ndíso tu̱'un vindáa̱ vinené, náva̱'a skuá'nu tá'an‑yó. 20 Ja̱ kuáchi ndeyu‑ro, ma̱ xnáa‑ro tíñu ni̱ sá'a Dios. Ta̱ká ndatíñu íó ndoo ndija, ko nú ɨɨn cha̱a skɨ́vɨ‑de ɨnga̱‑i ini̱ kua̱chi, sá'a ndeyu yée‑dé, te kua̱chi ndíso‑de nú súan. 21 Va'a̱‑ga̱ ma̱ kée‑ro kúñu, ni̱ ma̱ kó'o‑ró vino, ni ɨɨn ma̱ sá'a‑ró te nú kɨ̱vɨ ñani̱‑ro̱ kuáchi sá'a, xí tɨ́vɨ́‑de sá'a. 22 Kándíja va̱'a‑ró náún. Núsáá te súan ná káni ini̱ máá‑ró jíín ondé nuu̱ Dios. Xáán ndatu̱ kendo̱o cha̱a ja̱ tú naku̱xndíi añú‑de sɨkɨ̱ máá‑de jíín tú'un játú'ún‑de. 23 Ko cha̱a jáni ɨɨn jáni uu̱ ini̱‑de nú yée‑dé, kuchá'án‑de sá'a, chi̱ tú kándíja va̱'a‑de te yée‑dé. Chi ta̱ká ja̱ sá'a‑yó, te nú tú kándíja va̱'a‑yó, te máni kua̱chi kúu.