13
Ndasa kaka‑yó íchi núu̱ gobierno
Ta̱ká ña̱yɨvɨ, ná kuándatu̱‑i nuu̱ cháa kákuñá'nu‑ga̱, chi̱ túu cha̱a tá'ú tíñu te nú tú ní já'a Dios tu̱'un núú. Te ta̱ká cha̱a a kándi̱so tíñu, Dios ni̱ chaa tiñu sɨkɨ̱‑dé. Ja̱ yúán, nú íó cha̱a tú jándatu̱ nuu̱ cháa tá'ú tíñu, te tiñu ni̱ teta'a̱n Dios ské'ichi̱‑de, te cha̱a káské'ichi̱, naku̱xndíi‑de sɨkɨ̱ máá‑de. Chi cha̱a kátá'ú tíñu, tú ndónda‑de sɨkɨ̱ cháa sá'a tiñu va̱'a, chi̱ sua sɨkɨ̱ cháa sá'a tiñu ñáá. Te róó, kuní‑ro̱ já tú yu̱'ú‑ro̱ sá'a cha̱a tá'ú tíñu náún. Sá'a tiñu va̱'a, te ná kuátú'ún‑de róó. Chi̱ mozo Dios kúu‑de, ja̱ kóto va̱'a‑de róó. Ko nú sá'a‑ró tiñu ñáá, te ná yú'ú‑ro̱, chi̱ nasu̱ já kúsɨɨ̱ iní máá‑de ndíso‑de machete, chi̱ mozo Dios kúu‑de, náva̱'a xndó'o‑de ña̱yɨvɨ sá'a tiñu ñáá. Ja̱ yúán kánúú kuándatu̱‑ro̱ núu̱‑dé jíná'an‑ró, nasu̱ máá ɨ́ɨn ja̱ tú kití ini̱‑ya̱ nuu̱‑ro̱, te suni náva̱'a ma̱ kána jíín añú‑ro̱ núu̱‑ro̱. Chi̱ suni ja̱ sɨkɨ́ yúán kúu ja̱ kája̱'a‑ró xú'ún yóo̱, chi̱ mozo kájatíñu nuu̱ Dios kákuu‑de, suni ja̱ sɨkɨ́ tíñu yúan. Ka'ncha̱ ja̱ káitau̱‑ro̱ núu̱ táká ña̱yɨvɨ. Nuu̱ já taú‑ro̱ xú'ún yóo̱, te xu̱'ún yóo̱. Nuu̱ ñáyɨvɨ já taú‑ro̱ xú'ún póniná, te xu̱'ún póniná. Nú nɨ́nɨ kuandatu̱‑ro̱, te ná kuándatu̱‑ro̱. Te nú nɨ́nɨ kóo tu̱'un jíñú'ún, te ná kóo jíñú'ún‑ró. Ma̱ kútau̱ kutɨ‑ro núu̱ ní ɨɨn ña̱yɨvɨ, chi̱ máá‑ni ja̱ kúndá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró. Chi cha̱a kúndá'ú ini̱ tá'an, a ni̱ kundéé‑de ni̱ skíkuu‑de tu̱'un ká'a̱n ley. Chi̱ ká'a̱n nuu̱ tutú: Ma̱ kúsɨ́kɨ ncháa̱ tá'an‑ró, ma̱ ká'ni‑ro ndɨ́yi, ma̱ sákuí'ná‑ró, ma̱ sátú'ún‑ró, ma̱ ndío ini̱‑ro̱. Te nú íó sava‑ga̱ tu̱'un tá'ú tíñu, ko ɨɨn ká'nu‑na̱ ká'a̱n: Kundá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró, nátu̱'un kúndá'ú ini̱‑ro̱ máá‑ró, áchí. 10 Tu̱'un kúndá'ú ini̱, tú sá'a ndɨva̱'a jíín tá'an. Ja̱ yúán, tu̱'un kúndá'ú ini̱ tá'an kúu tu̱'un skíkuu ta̱ká tiñu ká'a̱n ley. 11 Te súan ná sá'a‑yó, chi̱ a kájini̱‑yo̱ já máá hora nata'u̱ núu̱‑yo̱ já kákixi̱‑yo̱ kúu. Chi̱ vina a ni̱ ku̱yani‑ga̱ kɨvɨ̱ káku‑yó, vásá kɨvɨ́ ní kandíja‑yó. 12 Akuáa a ni̱ ja̱'a kua'a̱n, te a kúyani chaa̱ ndúú. Núsáá te ná skána‑yó tíñu ñu̱ñáa kí'i̱n, te ná sá'a‑yó tíñu ndúú. 13 Ná káka kuu jíñú'ún‑yó cuenta ndúú. Ma̱ kée ú'ini̱‑yo̱, te ma̱ kóo ká'vá‑yó. Ma̱ káka téné‑yó, te ma̱ káka kuáxán‑yó. Ma̱ kuátá'an‑yó, te ma̱ kóo kuásún iní‑yo̱. 14 Sua ná kúkútu‑ro jíín Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, te ma̱ sákútu‑ro máá‑ró jíín tíñu ndío ini̱ yikɨ kúñu‑ró.