12
Ndasa kuatíñu va̱'a ña̱yɨvɨ ndóo
Ñáni̱, ja̱ yúán ká'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró jíín tú'un ni̱ kundá'ú ini̱ Dios róó, chi̱ vina chakú‑ro̱ jíín yíkɨ kúñu‑ró, te kuní‑ri̱ ja̱ ná kóo ndoo te kua̱'a‑ro̱ núu̱ máá‑yá. Te ná kúsɨɨ̱ iní Dios jíín‑ró, chi yu̱án kúu ja̱ chíñú'ún‑ró‑yá onde̱ jíín iní jíín añú‑ro̱. Te ma̱ kóo ɨɨn núú iní‑ro̱ jíín ñúyɨ́vɨ yá'a, chi̱ sua ná násama‑ró máá‑ró, te ná ndúu jáá xiní‑ro̱, náva̱'a ná kuní‑ro̱ ndasa va̱'a káa tu̱'un játa'a̱n ini̱ Dios, jíín tú'un ni̱ yija va̱'a ja̱ kúsɨɨ̱ iní‑ya̱ sá'a. Chi tu̱'un luu ja̱ ní ja̱'a‑ya̱ núu̱‑rí sá'a ja̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín ɨ́ɨn ɨɨn cha̱a ká'i̱in ma̱'ñú‑ró jián, ja̱ má skákunu‑ga̱‑de ku̱'a máá‑de nuu̱ kú'a ja̱ á ká'i̱in‑de, chi̱ sua ná káni kuándí'í iní‑de nátu̱'un ni̱ ja̱'a Dios tu̱'un kándíja nuu̱ ɨ́ɨn ɨɨn‑de. Chi̱ nátu̱'un yóó, jíín modo ja̱ kuá'a̱ pedazo ndíso yikɨ kúñu‑yó ko tú ɨɨn‑ni tiñu kásá'a, suni súan yóó, va̱sa kua'a̱‑yo̱, ko nátu̱'un ɨɨn‑ni ña̱yɨvɨ kákuu‑yó núu̱ Cristo. Ko ja̱ ɨ́ɨn ɨɨn máá‑yó, chi̱ pedazo‑ni‑yó kánakuni̱ tá'an‑yó. Chi ni̱ ni'i̱n‑yo̱ sɨ́ɨn sɨ́ɨn ta'u̱ ndasa ku̱'a ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un luu íó ini̱‑ya̱ núu̱‑yo̱. Te nú ta'u̱ já káni‑yó tú'un‑ya̱ kúu, ná sá'a‑yó jíín kú'a kándíja‑yó núsáá. Xí nú ta'u̱ já kuátíñu‑yó kúu, ná kuátíñu‑yó. Te nú ta'u̱ já stá'a̱n‑yo̱ kúu, ná stá'a̱n‑yo̱. Ña̱yɨvɨ ká'a̱n ndéé, ná ká'a̱n ndéé‑i. Ña̱yɨvɨ já'a, ná táva iní‑i kua̱'a‑i. Ña̱yɨvɨ tá'ú tíñu, ñúkúún ná sá'a‑i. Ña̱yɨvɨ kúndá'ú ini̱, sɨɨ̱ ná kóo ini̱‑i. Tu̱'un kúndá'ú ini̱, ma̱ kóo jíín tú'un yóso yú'u. Ná kóto u'u̱‑ro̱ tíñu ñáá, te ma̱ sía̱‑ro̱ tíñu va̱'a. 10 Ná kúnchaka mani̱ tá'an‑ró. Te sá'a‑ró cuenta ja̱ maní‑ro̱ jíín ñaní máá‑ró. Te kuítú iní‑ro̱ já sá'a jíñú'ún‑ró jíín tá'an‑ró. 11 Ma̱ sá'a kúxí‑ró nú íó tiñu kásá'a‑ró. Te jíín iní jíín añú‑ro̱ ná kuítú iní‑ro̱ kuátíñu‑ró núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. 12 Te a káñukuu ini̱‑ro̱, te ná kóo sɨɨ̱ iní‑ro̱. Te nú íó tu̱ndó'o, te kua̱ndéé iní‑ro̱. Te nene̱ kakán ta'u̱‑ro̱. 13 Te ta̱ká ña̱yɨvɨ ndóo, nú kánandɨ'ɨ‑i yaku̱ na̱jíín, te koto tá'an‑ró jíín‑i. Te koto ndá'ú‑ro̱ núu̱ ñáyɨvɨ jíká. 14 Kaka̱n ta'u̱‑ro̱ já'a̱ ñáyɨvɨ káchindiki̱n róó, kaka̱n ta'u̱‑ro̱ já'a̱‑í te ma̱ ká'a̱n tásɨ́‑ró sɨkɨ́‑í. 15 Ná kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ jíín ñáyɨvɨ ká'i̱o sɨɨ̱ iní, te ná ndé'e̱‑ro̱ jíín ñáyɨvɨ kánde'e̱. 16 Ɨɨn‑ni ná kóo xini̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Ma̱ skákunu‑ró máá‑ró, chi̱ sua ná ndútá'an‑ró jíín cháa ká'i̱o súchí iní. Ma̱ sá'a‑ró já cháa ndíchí xáa̱n kákuu‑ró. 17 Ma̱ ná sá'a ndɨva̱'a‑ró jíín ní ɨɨn ña̱yɨvɨ, nú ni̱ sá'a ndɨva̱'a‑i jíín‑ró. Kuítú iní‑ro̱ sá'a jíñú'ún‑ró tíñu onde̱ jíto jíín núu̱ táká‑i. 18 Te nú kuu sá'a‑ró, te vindáa̱ vinené kuxiu̱kú‑ró jíín táká ña̱yɨvɨ, onde̱ jíín kú'a kúndéé‑ró jíín. 19 Ñáni̱ máni̱, ma̱ cháa ini̱‑ro̱ já náni'i̱n tá'an‑ró jíná'an‑ró, chi̱ sua nuu̱ máá‑yá ná kuá'a‑ró tú'un kiti̱ ini̱‑ya̱ núu̱‑í, chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Nani'i̱n tá'an máá‑rí jíín‑i, máá‑rí kua̱'a ya̱'u‑i, áchí máá Tatá Dios. 20 Ja̱ yúán, nú cha̱a kájito u'u̱ róó, jí'i̱‑de so̱ko, kua̱'a ja̱ ná kée‑dé. Nú jichí‑de, kua̱'a ja̱ ná kó'o‑de. Chi̱ nú súan, te kundéé‑ró jíín‑de, kuka nuu̱‑de sá'a‑ró. 21 Ma̱ yují‑ro̱ sá'a tiñu ñáá, chi̱ sua ná yují tiñu ñáá sá'a‑ró jíín tíñu va̱'a.