15
Tu̱'un nachaku̱ ndɨ̱yi
Ñáni̱, vina te kástu̱'ún‑rí tu̱'un va̱'a nuu̱‑ro̱ já ní jani‑ri̱ nuu̱‑ro̱ sáá. Chi tu̱'un yúan, suni a ni̱ ka̱jatá'ú‑ró, te suni jíín tú'un yúan ká'i̱in ni̱'in‑ró, chi̱ suni jíín tú'un‑ún ni̱ kaka̱ku‑ró, te nú kátɨ̱ɨn ni̱'in‑ró tú'un ni̱ jani‑ri̱ nuu̱‑ro̱, nú tú ní kákandíja sáni‑ró. Chi̱ suni tu̱'un kánúú já ní ni'i̱n‑rí‑ún, ni̱ nastá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱: Ja̱ ní ji'i̱ Cristo ja̱ sɨkɨ́ kuáchi‑yó, nátu̱'un ká'a̱n tutu̱. Te ni̱ yu̱ji‑ya̱. Te ni̱ nachaku̱‑ya̱ núu̱ uní kɨvɨ̱ nátu̱'un ká'a̱n tutu̱. Te ni̱ ndenda ndiji̱n‑ya̱ núu̱ Cefas. Te vásá ní ndenda‑ya̱ núu̱ máá uxí uu̱‑de. Te vásá ní ndenda‑ya̱ núu̱ ví'í‑gá u'u̱n ciento ñani̱‑yo̱ ká'i̱in tútú‑de. Te sava cha̱a‑ún, sáni‑ga̱ káichaku̱‑de. Te sava‑de, a ni̱ kaji'i̱‑de. Te vásá ní ndenda‑ya̱ núu̱ Jacobo. Te vásá núu̱ táká apóstol. Te onde̱ sandɨ̱'ɨ́‑na̱, te suni ni̱ kenda‑ya̱ núu̱‑rí, nátu̱'un nuu̱ ɨ́ɨn su̱chí xánú. Chi̱ ruu̱ kúu cha̱a lúlí‑ga̱ nuu̱ táká apóstol, ja̱ kúka nuu̱‑rí kunání‑rí apóstol, kua̱chi ja̱ ní chindiki̱n‑ri̱ tɨku'ni̱ Dios. 10 Te káa‑ri̱ nátu̱'un íó‑ri̱, chi̱ súan ni̱ jika tu̱'un luu íó ini̱ Dios jíín‑rí. Te tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱, tú ní jíka sáni jíín‑rí, chi̱ sua ni̱ sátiñu‑ga̱‑ri̱ vásá táká máá cháa‑ún. Ko nasu̱ rúu̱, chi tu̱'un luu íó ini̱ Dios ja̱ jíka jíín‑rí‑ún, ni̱ sá'a. 11 Núsáá te va̱sa ruu̱ xí va̱sa cha̱a‑ún, súan kájani‑ri̱ tu̱'un, te súan kákandíja‑ró. 12 Te nú kájani‑yó tú'un Cristo ja̱ ní nachaku̱‑ya̱ má'ñú ndɨ́yi, te naja̱ káka'a̱n sava tá'an‑ró já tú na̱ún ndɨ̱yi nachaku̱ núsáá. 13 Chi̱ nú tú na̱ún ndɨ̱yi nachaku̱, suni tú ní náchaku̱ Cristo núsáá. 14 Te nú tú ní náchaku̱ Cristo, kájani sáni‑ri̱ tu̱'un‑ya̱, te suni kákandíja sáni‑ró‑yá núsáá. 15 Cha̱a tú káka'a̱n ndaa̱ tu̱'un Dios kákuu‑ri̱ nú súan, chi ni̱ kaka'a̱n‑ri̱ ja̱ ní naschakú Dios Cristo, te nú ma̱ náchaku̱ ndija ta̱ká ndɨ̱yi, tú ní náschakú‑ya̱ Cristo núsáá. 16 Chi̱ nú ma̱ náchaku̱ ta̱ká ndɨ̱yi, suni tú ní náchaku̱ Cristo núsáá. 17 Te nú Cristo, tú ní náchaku̱‑ya̱, kákandíja sáni‑ró‑yá núsáá, te kándi̱so‑ga̱‑ro̱ kuáchi‑ró nú súan. 18 Nú súan íó, te a ni̱ ka̱naa táká cha̱a ja̱ ní kaji'i̱ nuu̱ ndá'a Cristo núsáá. 19 Te nú nini máá vína‑ni ja̱ káichaku̱‑yo̱, káñukuu ini̱‑yo̱ Cristo, cha̱a ndá'ú ii̱ kákuu‑yó vásá sáva‑ga̱ cha̱a núsáá. 20 Ko vina a ni̱ nachaku̱ Cristo ma̱'ñú ndɨ́yi. Máá‑yá ni̱ nachaku̱ xna'a̱n‑ga̱ vásá táká ja̱ ní kaji'i̱. 21 Chi ja̱ sɨkɨ́ ɨ́ɨn cha̱a, te ni̱ chaa̱ kue'e̱ kuu̱‑yo̱. Suni súan ja̱ sɨkɨ́ ɨ́ɨn cha̱a, te nachaku̱ ndɨ̱yi. 22 Chi̱ nátu̱'un káji'i̱ ta̱ká‑i ni̱ sá'a Adán, suni súan nachaku̱ ta̱ká‑i sá'a Cristo. 23 Ko ná ɨɨn ná ɨɨn‑de ndasa kándi̱ta koyo tá'an máá‑de: Cristo xna'a̱n‑ga̱, te onde̱ nchaa̱ Cristo, te nachaku̱ cha̱a káyi̱'i nda'a‑yá. 24 Yúan‑na te onde̱ sandɨ̱'ɨ́‑na̱ te xnáa ndɨ́'ɨ‑ya̱ já kátá'ú tíñu, jíín táká ja̱ kákuñá'nu, jíín táká ja̱ kátɨ̱ɨn so̱'o. Yúan‑na te nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios te nakua̱'a‑ya̱ ñúu̱ nuu̱ tá'ú‑yá tiñu. 25 Chi̱ tá'ú nɨ́nɨ máá‑yá tiñu onde̱ ná kúxiu̱kú táká ja̱ kájito u'u̱‑ya̱ chíi ja'a̱‑yá sá'a‑ya̱. 26 Te máá kué'e̱ kuu̱‑yo̱, já jíto u'u̱ yóó, chi̱ onde̱ sandɨ̱'ɨ́‑na̱ te xnáa‑yá‑ún. 27 Chi ta̱ká ndatíñu ni̱ ki'in Dios, ni̱ chúkú‑yá chi̱i ja'a̱ Cristo, te sɨkɨ̱ já ká'a̱n súan, ja̱ yúán jiní ka̱jí‑yó já tú yí'i Dios nda'a Cristo, chi̱ a ni̱ chi'i Dios ta̱ká‑ga̱ ndatíñu nda'a Cristo. 28 Ko nú a ni̱ ndɨ'ɨ ta̱ká ndatíñu yí'i nda'a Cristo, yúan‑na te suni máá Sé'e‑ún kɨ̱vɨ‑ya̱ ndá'a máá I'a̱ ja̱ ní chi'i‑ya̱ táká ndatíñu‑ún nda'a‑yá, náva̱'a máá Dios kutɨɨn ndɨ'ɨ‑ya̱ táká ndatíñu. 29 Chi̱ nú túu, te ndasa sá'a cha̱a kájanducha sɨkɨ́ ndɨ́yi. Te nú tú nachaku̱ kutɨ ndɨ́yi núsáá, naja̱ kájanducha‑dé sɨkɨ̱ ndɨ́yi núsáá. 30 Te ruu̱, naja̱ ndɨ́ta'a̱n hora káindee ini̱‑ri̱ koto‑ri̱ tu̱ndó'o núsáá. 31 Ñáni̱, ká'a̱n ndaa̱‑ri̱, chi ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró kúu ja̱ sátéyíí‑rí máá‑rí nuu̱ Jíto'o̱‑yo̱ Cristo Jesús, ndɨta'a̱n kɨvɨ̱ jí'i̱‑ri̱. 32 Nátu̱'un cha̱a yúkú ká'a̱n‑ri̱. Ni̱ ka̱jatá'an‑ri̱ ini̱ ñuu̱ Éfeso jíín kɨ́tɨ xáa̱n, te nú tú nachaku̱ ta̱ká ndɨ̱yi, na̱ún ya̱'u‑ri̱ ni'i̱n‑rí núsáá. Ná kée‑yo ná kó'o‑yó chi̱ yuchaa̱n kuu̱‑yo̱ nú súan. 33 Ma̱ xndá'ú‑ro̱ máá‑ró, chi̱ nú kájika‑ró jíín cháa ñáá, te sáchá'án‑de róó, va̱sa va̱'a tiñu kásá'a‑ró núú. 34 Ná kóo kájí iní‑ro̱ jíín tíñu ndaa̱. Ma̱ sá'a‑ga̱‑ro̱ kuáchi jíná'an‑ró. Chi̱ sava‑de, tú kájini̱‑de nuu̱ Dios. Súan ká'a̱n‑ri̱ náva̱'a ná kúka nuu̱‑ro̱. 35 Ko sanaa te ka'a̱n ɨɨn cha̱a: Ndasa nachaku̱ ta̱ká ndɨ̱yi, ndasa koo yikɨ kúñu‑ún nchaa̱ jíín, achi̱‑de. 36 Ja̱ xíní ñáá kákuu‑ró. Tata̱ jakín‑ro̱, ma̱ náchaku̱ kutɨ, onde̱ nú tú kuu̱ xna'a̱n‑ga̱. 37 Te nú tata̱ jakín‑ro̱, nú trigo xí ɨngá nuni̱, nasu̱ jakín‑ro̱ yukú ja̱ kóo kúkuéé‑ga̱, chi̱ máá nuní víchí kúu ja̱ jakín‑ro̱. 38 Ko Dios, já'a‑ya̱ yukú nuni̱‑ún, ndasa ni̱ jata'a̱n ini̱ máá‑yá, te ná ɨɨn ná ɨɨn tata̱ jíín yukú máá. 39 Ta̱ká ku̱ñu, nasu̱ ɨ́ɨn‑ni ku̱ñu kúu. Ko ɨɨn ku̱ñu kúu ndija ku̱ñu cha̱a. Te ɨnga̱ ku̱ñu kúu ku̱ñu kɨtɨ, te ɨnga̱ kúu ku̱ñu ti̱yáká, te ɨnga̱ kúu ku̱ñu tɨsaa̱. 40 Te íó yikɨ kúñu andɨ́vɨ́, te íó yikɨ kúñu nuu̱ ñú'un. Ko sɨ́ɨn luu káa ja̱ íó andɨ́vɨ́, te sɨ́ɨn luu káa ja̱ íó nuu̱ ñú'un. 41 Te sɨ́ɨn luu káa ndika̱ndii. Te sɨ́ɨn luu káa yoo̱. Te sɨ́ɨn luu káa tiñu̱ú xíní, chi̱ tú ɨɨn nuu̱ lúu kánda̱a tiñu̱ú xíní‑ún. 42 Suni súan kúu ja̱ náchaku̱ ta̱ká ndɨ̱yi. Jakín‑ya̱ te te'yu̱, naschakú‑ya̱ te ma̱ té'yu̱‑ga̱. 43 Jakín‑ya̱ te kuka nuu̱, naschakú‑ya̱ te nduu luu. Jakín‑ya̱ te koo vi̱tá, naschakú‑ya̱ te nduu fuerza. 44 Jakín‑ya̱ te ja̱ káa yúkú, te naschakú‑ya̱ já kɨ́'vɨ ndee ándɨ́vɨ́. Ió yikɨ kúñu yúkú, te íó yikɨ kúñu yí'i ndee ándɨ́vɨ́. 45 Suni súan yóso núu̱ tutú: Adán xnáñúú, ni̱ kuu‑de ɨɨn cha̱a ni̱ kuva̱'a jíín vida cuenta ña̱yɨvɨ, áchí. Te Adán sandɨ̱'ɨ́‑na̱ kúu máá‑yá, te náschakú‑ya̱‑í jíín Espíritu‑ya̱. 46 Ko cha̱a xnáñúú, nasu̱ cháa yí'i ndee ándɨ́vɨ́ kúu‑de, chi cha̱a yúkú kúu‑de. Yúan‑na te vásá ní chaa̱ cha̱a yí'i ndee ándɨ́vɨ́. 47 Cha̱a xnáñúú kúu cha̱a nuu̱ ñú'un, chi̱ jíín tɨ́kacha̱ ní kuva̱'a‑de. Te cha̱a uu̱, onde̱ andɨ́vɨ́ vái‑ya̱. 48 Ta̱ká cha̱a nuu̱ ñú'un káa nátu̱'un máá cháa tɨkacha̱‑ún. Te ta̱ká cha̱a onde̱ andɨ́vɨ́ káa nátu̱'un máá cháa andɨ́vɨ́‑ún. 49 Te nátu̱'un kájito‑yó ndasa ni̱ ka̱a cha̱a tɨkacha̱‑ún, suni súan koto‑yó ndasa káa cha̱a andɨ́vɨ́‑ún. 50 Ñáni̱, tu̱'un yá'a ká'a̱n‑ri̱, chi ku̱ñu jíín nɨñí, ma̱ kúu ni'i̱n tá'u̱ iní ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu. Ni ja̱ te̱'yú, ma̱ ní'i̱n tá'u̱ já má té'yu̱. 51 Kuni so̱'o‑ró ná ká'a̱n‑ri̱ ɨɨn tu̱'un sa̱'í jíín‑ró. Nasu̱ táká‑yo̱ kusú‑yo̱, ko ta̱ká‑yo̱, nasa̱ma‑yó. 52 Ja̱ ɨ́ɨn nú núu‑ni, nátu̱'un ɨɨn nakuani̱‑ni‑yó, nuu̱ ndɨ́'ɨ‑na̱ nde'e̱ clarín. Chi̱ nde'e̱ clarín, te nachaku̱ ta̱ká ndɨ̱yi, te ma̱ té'yu̱‑ga̱. Te yóó, chi̱ nasa̱ma‑yó. 53 Chi ja̱ te̱'yú yá'a, kánúú núku̱'un ja̱ tuká te'yu̱. Te ja̱ kúu̱ yá'a, kánúú núku̱'un ja̱ tuká kuu̱ kutɨ. 54 Te nú ja̱ te̱'yú yá'a, nuku̱'un ja̱ tuká te'yu̱, te ja̱ kúu̱ yá'a, nuku̱'un ja̱ tuká kuu̱, yúan‑na te skíkuu ja̱ ká'a̱n tu̱'un yóso núu̱ tutú: Ni̱ kundéé‑yá ni̱ ja'ni‑yá kue'e̱ kuu̱‑yo̱. 55 Róó kue'e̱ kuu̱‑yo̱, ndasa kundéé‑ró jíín‑rí. Róó kue'e̱ kuu̱‑yo̱, ndasa tuu‑ró rúu̱. Achí. 56 Chi̱ iñu kué'e̱ kuu̱‑yo̱ kúu kua̱chi. Te fuerza kua̱chi kúu ley. 57 Ko ná kúta'u̱‑yo̱ núu̱ Dios ja̱ já'a‑ya̱ fuerza kúndéé‑yó sá'a Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. 58 Ñáni̱ máni̱, ja̱ yúán ná kuíñi ni̱'in‑ró, ma̱ náyu̱'ú‑ro̱. Nene̱ ná xndeá‑ga̱‑ro̱ jíín tíñu kuní máá Jíto'o̱‑yo̱. Chi̱ a kájini̱‑ro̱ já tú kásátiñu sáni‑ró núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱.