16
Sɨkɨ̱ já kakín‑i xu̱'ún kuátíñu
Sɨkɨ̱ xú'ún kájaki̱n‑ro̱ já kuátíñu ña̱yɨvɨ ndóo, suni ná sá'a‑ró nátu̱'un ni̱ tá'ú‑rí tiñu nuu̱ tɨ́ku'ni̱ ndañúu̱ Galacia. Ndɨta'a̱n kɨvɨ̱ ɨ́ɨn semana, ná ɨɨn ná ɨɨn‑ró vé'e‑ró chíva̱'a sɨ́ɨn‑ró yakú na̱jíín, ndasa ni̱ jatu̱'un‑ya̱ ní'i̱n‑ro̱, náva̱'a nú ni̱ jaa̱‑ri̱ te tú nɨ́nɨ kakín‑ro̱. Te nú ni̱ jaa̱‑ri̱, te koo cha̱a ka̱ji máá‑ró kuá'a‑ró credencial nuu̱‑dé, te tájí‑rí‑de onde̱ ñuu̱ Jerusalén kincha̱ka‑de yaku̱ ja̱ kakín‑ro̱‑ún. Te nú kee cuenta ja̱ súni ki'i̱n‑ri̱, te ki̱ngoyo‑de jíín‑rí.
Consejo jíín sá'a̱n kúta'u̱
Te jaa̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, te nú ni̱ ja'a̱n‑ri̱ ñuu̱ Macedonia chi̱ ichi ñúu̱ Macedonia ja̱'a‑ri̱ jaa̱‑ri̱. Chi̱ sanaa te kendo̱o‑ri̱ jíín‑ró, xí sjá'a‑ri̱ viko víjin, náva̱'a chu'un íchí‑ró rúu̱ nú ndénu̱ kuní‑ri̱ ki'i̱n‑ri̱. Chi̱ vina tú kuní‑ri̱ ja̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró te ja̱'a‑ni‑ri̱ ki'i̱n‑ri̱, chi̱ ñúkuu ini̱‑ri̱ kendo̱o‑ri̱ jíín‑ró yakú kɨvɨ̱, te nú kua̱'a máá Jíto'o̱‑yo̱ tú'un. Ko kendo̱o‑ri̱ ini̱ ñuu̱ Éfeso, onde̱ jaa̱ kɨvɨ̱ Pentecostés. Chi̱ bueno ni̱ nuña ɨɨn yuxé'é kɨ́vɨ‑ri̱ sátiñu va̱'a‑ri̱. Ko kua'a̱ cháa kájasu̱ ichi íó. 10 Te nú ni̱ jaa̱ Timoteo, te koto va̱'a‑ró‑de, ma̱ síyú'ú‑ro̱‑dé, chi̱ tiñu máá Jíto'o̱‑yo̱ sá'a‑de nátu̱'un sá'a‑ri̱. 11 Ni ɨɨn‑ró ma̱ sájá'a̱ ini̱‑ro̱ núu̱‑dé núsáá, chi̱ sua vindáa̱ vinené ná náchu'un íchí‑ró‑de náva̱'a ná ncháa̱‑de nuu̱‑rí, chi̱ kundatu‑ri̱‑de jíín ñaní‑yo̱. 12 Te cuenta ñani̱‑yo̱ Apolos, xaa̱n ní ka'a̱n ni̱'in‑ri̱ jíín‑de ja̱ ná jáa̱‑de nuu̱‑ro̱ jíín ñaní‑yo̱. Ko ni ɨɨn modo tú ní játa'a̱n ini̱‑ya̱ jáa̱‑de vina. Ko jaa̱ ná'ín‑de, nú ná núña‑de. 13 Koo ndito ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró. Kuiñi ni̱'in‑ró jíín tú'un kákandíja‑ró. Cuenta cha̱a téyíí sátiñu‑ró, te ná kóo fuerza ini̱‑ro̱. 14 Jíín tú'un kúndá'ú ini̱ tá'an sá'a‑ró táká tiñu. 15 Ñáni̱, a kájini̱‑ro̱ já vé'e Estéfanas ni̱ ka̱kandíja xna'a̱n‑ga̱ ini̱ ñuu̱ Acaya, te bueno kákutéñu‑i kájatíñu‑i nuu̱ ñáyɨvɨ ndóo. 16 Te ká'a̱n ni̱'in‑ri̱ jíín‑ró já ná kɨ́vɨ‑ró chíi nda'a ñáyɨvɨ kásá'a súan, jíín núu̱ táká ña̱yɨvɨ káchindéé tá'an jíín‑ró, jíín ñáyɨvɨ kásátiñu jíín‑ró. 17 Kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ ja̱ ní chaa̱ Estéfanas jíín Fortunato jíín Acaico, chi cha̱a‑ún kákuu yunúu̱‑ro̱ já tú ní ká'i̱in presente‑ro̱. 18 Chi ni̱ ndundéé iní añú‑ri̱ jíín iní añú‑ro̱ ní ka̱sá'a‑de. Ná kuátú'ún‑ró cháa káa súan. 19 Sándéé iní‑ro̱, áchí tɨku'ni̱ ká'i̱o ndañúu̱ Asia. Aquila, jíín Priscila, jíín tɨ́ku'ni̱ nátaka̱ ini̱ ve̱'e‑de, onde̱ jíín máá Jíto'o̱‑yo̱ káka'a̱n ni̱'in‑de ja̱ ná sándéé iní‑ro̱. 20 Sándéé iní‑ro̱, áchí ta̱ká ñani̱‑yo̱. Te titú ndoo tá'an‑ró nú káka'a̱n jítá'an‑ró. 21 Ya̱'á kúu tu̱'un ndéé iní, ni̱ chaa máá‑rí Pablo jíín ndá'a‑rí. 22 Nú íó ɨɨn cha̱a ja̱ ná tú kúmani̱‑dé jíín Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná náa‑dé. Ña'a̱n‑ní Táta̱. 23 Tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró. 24 Kúndá'ú ini̱‑ri̱ ta̱ká‑ro̱ sá'a Cristo Jesús. Súan ná kóo. Amén.