^
1 Corintios
Sa'a̱n kúta'u̱
Ja̱ ní nakuatá'ú Pablo nuu̱ Dios
Sɨkɨ̱ já sásɨ́ɨn‑i máá‑i
Jesús kúu tu̱'un ndíchí jíín fuerza Dios
Ja̱ tú ní játíñu Pablo tu̱'un ndíchí ñúyɨ́vɨ
Jíín máá Espíritu ni̱ ni'i̱n‑dé tu̱'un
Tu̱'un cha̱'u‑ya̱‑í
Tu̱'un skuá'nu‑i sɨkɨ̱ cimiento ja̱ máá‑yá kúu
Ndasa ni̱ ka̱jika cha̱a apóstol jíín‑i
Ja̱ ní kana jíín Pablo nuu̱ cháa ni̱ sáténé
Tu̱'un jikín nuu̱‑í sɨkɨ̱ tá'an‑i nuu̱ justicia
Ja̱ tú nani'i̱n tá'u̱ ñáyɨvɨ ñáá
Tu̱'un ta̱nda'a jíín tú'un tú ndúsɨ́ɨn
Sɨkɨ̱ ndéyu já kájani‑i nuu̱ ndoso
Sɨkɨ̱ já íó derecho cha̱a apóstol
Sɨkɨ̱ já káchiñú'ún‑i ndoso̱
Ja̱ ná kúndasu̱ xini̱ ñásɨ́'ɨ́
Sɨkɨ̱ xíni máá Jíto'o̱‑yo̱
Sɨkɨ̱ tá'u̱ já vái nuu̱ Espíritu
Tu̱'un kúndá'ú ini̱ tá'an
Sɨkɨ̱ já káka'a̱n‑i sɨ́ɨn yu'u
Tu̱'un nachaku̱ ndɨ̱yi
Sɨkɨ̱ já kakín‑i xu̱'ún kuátíñu
Consejo jíín sá'a̱n kúta'u̱