^
JUDAS
Té Jùdás cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí nduu cuèndá‑gá
Ñáyiu ñá túú càháⁿ tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí
Té Jùdás càháⁿ‑dé dóho ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí
Nàcuáa ndacáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí