^
II Tesalonicenses
Nu tyaa̱ ra Pablo, tan ra cutahán tsihin ra, tsa tsinu uvi carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo ñuu Tesalónica
Nu caha̱n ra Pablo nácaa cua tatsi tuñi Nyoo tsi nyɨvɨ iyó cuatyi quɨvɨ quitsi ra Cristo
Ra tsa nduve ley Nyoo iyó añima
Nu caha̱n ra Pablo tuhun nyɨvɨ tsa nacatsi̱ Nyoo tyin cacu ñi
Nu tsicán ra Pablo na ndacan tahvi nyɨvɨ tsi Nyoo tsa cuenda ra naha
Taahán tsi tsa jaha tyiñu yo
Nu ndɨhɨ caha̱n ra Pablo