Ya Ikadowang Soyat ni Pablo kan
Timotiyo
1
Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni Kristo Hisos ka pagdara ka toong sindo kay ani ya kabebet-en na Diyos. Insogo hao ka pagwali mahitenged ka bag-ong kinabohi nga diri mawara nga insaad na Diyos ka mga tao nga minsakop di kan Kristo Hisos.
Timotiyo, wani ya soyat nao kanmo kay iko ya singed ka kanaong kaogaringeng maanak nga pinayangga. Gosto nao nga tabangan iko na Diyos nga kantang Ama daw si Kristo Hisos nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya kanmong hinawa.
 
Pasalamatan nao ya Diyos nga in-alagadan nao. Madazaw ya hena-hena nao pag-alagad nao kanangiza singed ka batasan na kaapoan nao. Kahabzen daw aldaw dakola ya pagpasalamat nao ka Diyos pagtabang nao kanmo ka pagpangamozo pag-onay. Pagtaremdem nao ka paghaza mo ka pagkabelag nita gosto gazed hao ankita kanmo dazaw magsaza gazed hao. Nagataremdem hao nga ya pagtoman mo ka naazakan na Diyos singed iton ka batasan na kanmong apo nga babazi nga si Loyda ya ngaran. Singed sab ka batasan na kanmong ina nga si Yonis ya ngaran. Kamhan pataremdeman nao iko ka paggamit ka gahem nga insarig kanmo na Diyos pagdampa nao ka olo mo ka pagpanarangin kanmo ka madazaw. Kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos wara iza maghatag kanta ka pagkahaldek basta kay minhatag iza kanta ka gahem ka pagtoman ka tarabaho nga insarig na Diyos kanta. Intagan sab kita naiza ka pagkaangay ka kantang mga iba daw pag-andam ka batasan nga madazaw.
Agon diri ko magkasipeg ka pagpanan-og ka mga tao ka sindo mahitenged kan Kristo. Diri ko magkasipeg mahitenged kanao nga toong piniriso. Hinoa angeten mo ya mga kalised singed ka pag-anget nao kay indara nao ini nga sindo. Kay ya Diyos ani makahatag kanmo ka gahem ka pag-anget. Iza ya minlibri kanta ka silot ka kantang mga sala. Minpili disab iza kanta dazaw kita di ya toong mga maanak. Diri kon garing ka inhinang nita ya pagkalibri ka silot basta kay may tood naiza ka pagpili kanta. Dakola disab ya toong kalooy kanta. Sokad ka wara pen mahinang ya kalibotan min-andam iza daan ka pagpakarimbaba kan Kristo 10 dazaw ipakita ya toong kalooy kanta. Kamhan natao di matood ya kantang Manlolowas nga si Kristo Hisos. Kamhan bisan patay kita diri kita madateng na maonga kay minpasabot iza kanta ka toong sindo nga may gahem naiza ka paghatag kanta ka bag-ong kinabohi nga kawanihen ka.
11 Ani ini ya sindo ni Kristo nga insarig na Diyos kanao ka pagtoldo daw pagwali ka mga tao. 12 Kamhan angeten nao ya mga kalised piro waray bali kay dakola ya pagsarig nao kay mahagdam hao kon sin-o ya kanaong insarigan. Mahagdam disab hao nga keteb ka tirmino nga sosihen naiza ya mga hininang na mga tao may gahem naiza ka pag-aligara kanao ka nagatoman pen hao ka tarabaho nga insarig naiza kanao. 13 Ya sindo mahitenged kan Kristo nga intoldo nao kanmo ani ya haodan mo pag-onay. Ya pagtoo mo ka Diyos daw ya pagkaangay mo ka mga iba mo ani ya timaan nga naisa di kita daw si Hiso Kristo agon magpadazon ko pagtoo. 14 Bantazan mo ini nga sindo nga insarig na Diyos kanmo dazaw diri mabaliko na tao. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga nagahela dalem ka kantang beet ani ya may gahem ka pagtabang kanmo ka pagbantay.
15 Mahagdam di ko nga imbizaan hao na tanan mga sakop ni Kristo nga taga Asya. Bisan si Paygilo daw si Hirmogini minbiza disab siran kanao. 16 Kamhan si Onisiporo gosto nao nga mahatagan iza daw ya toong pamiliya ka madazaw nga garing ka Diyos kay dakola ya pagtabang naiza kanao. Waray kasipeg naiza ka pagbisita kanao bisan napiriso hao dini. 17 Hinoa pagdateng naiza dini ka siyodad nga Roma nangita gazed iza kanao keteb ka nakitan hao. 18 Mahagdam iko ka toong pagtabang kanao ka doro pen hao ka longsod nga Ipiso. Gosto nao nga kaloozan iza na Ginoo kay-an ka tirmino nga sosihen naiza ya mga hininang na mga tao.