Ya Madazaw nga Balita mahitenged kan Hiso Kristo nga
insoyat ni Howan
1
Kawandini pen dogay di ka wara pen mahinang ya bisan ono, daan di ya inngaranan ka Saba na Diyos kay nagapakahagdam iza kon ono ya hena-hena na Diyos. Kamhan iza daw ya Diyos nagakatibe siran. Iza gazed ani ya matood nga Diyos. Iza daw ya Diyos nagakatibe siran sokad pen gazed ka sinogdan. Kamhan iza ya maghinangay ka bisan ono ya impahinang na Diyos kay kon wara iza diri mahinang ya bisan ono. Kamhan iza isab ya tag-iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan iton nga kinabohi ani ya makakawa ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao. Kamhan iza nga tag-iza ka kinabohi ani isab ya kapawa nga makakawa ka kadeglem dini ka kalibotan. Kamhan diri mahimo pagdeglem ya kapawa.
Na, may tao nga inngaranan kan Howan. Insogo iza na Diyos ngarini dazaw anpanan-og iza ka mga tao nga si Hiso Kristo ani ya matood nga kapawa dazaw antoo sirang tanan. Iton nga tao nga si Howan diri kon iza ya kapawa kay iza hinoa ya nagapakahagdam ka mga tao kon sin-o ya kapawa. Kay domatengay si Hiso Kristo nga matood nga kapawa kay iza ya makakawa ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao. 10 Pagdateng naiza dini ka kalibotan wara makakilala ya mga tao kanangiza bisan iza ya minhinang ka tibolos kalibotan. 11 Pagdateng naiza ka toong kaogaringeng longsod imbogaw iza na toong kaibahan. 12 Piro may mga iba nga tao nga mintoo nga si Kristo gazed iza. Kamhan minpasakop siran kanangiza. Kamhan inhinang naiza nga siran di ya mga maanak na Diyos. 13 Ya pagkamaanak niran garing iton ka inhinang na Diyos, diri kon garing ka inhinang na tao pagpaliwat.
14 Na, si Kristo natao iza dazaw nahitibe iza dimbaba kanta kay dakola ya kalooy naiza ka mga tao. Kamhan polos matood ya toong panaba. Nakita nami nga madazaw ya batasan ni Kristo kay ya batasan naiza daw ya toong Ama mag-anika kay bogtong Maanak na Diyos si Kristo. 15 Iza ya impanan-og ni Howan kay dizan ka mga tao minbaskeg si Howan ka toong paghawag nga nagalaong nga wani di koman ya tao nga impanan-og nao kamazo nga ya ansonod pen kanao labaw gazed iza kanao kay ka wara pen hao matao daan ka iza nga bohi. 16 Maloozon iza kamhan madazaw gazed ya indawat naming tanan garing kanangiza. 17 Inhatag ni Moysis kanta ya daan balaed na Diyos kamhan si Kristo ani nagapasabot kanta nga dakola ya kalooy na Diyos kanta. Kamhan polos matood ya toong panaba. 18 Waray nakakita ka Diyos sokad. Kamhan ya toong bogtong Maanak ani nagapasabot kanta kon ono ya hena-hena na Diyos kay nagakatibe siran daan paghela daked ka langit.
 
19 Na, ka nagapanan-og pen si Howan ka mga tao mahitenged kan Kristo nalibeg ya mga Yodayo kon si Kristo kon si Howan iton. Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo dini ka Hirosalem minpadara siran ka mga pari daw ya mga Libita doro kan Howan dazaw pangotanhen kon sin-o sa iza. 20 Kamhan madazaw ya sambag ni Howan nagalaong nga si Howan hao. Lain gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Diri gazed kon hao iza. 21 Kamhan nangotana siran daw sin-o sa ko? Daw iko si Iliyas nga karaang propita na Diyos? Minsambag iza nga diri kon hao iton. Kamhan nangotana siran pag-isab daw iko ya propita nga kanaming intagadan? Minsambag si Howan nga diri kon hao iton. 22 Kamhan minlaong siran nga panan-ogan mo kami kon sin-o sa iko dazaw may ikasambag nami dizan ka mga minsogo kanami. Ono sa ya ikapanaba mo mahitenged ka kanmong kaogaringen? 23 Kamhan minsambag si Howan nga hao di ya maghawagay ka mga tao doro ka kamingawan nga nagalaong nga dazawen mazo ya kamazong batasan singed ka tao nga minhinglo ka dalan kay domatengay di ya Maanak na Diyos. Ani ini ya pagtoman na daan soyat ni Isayas mahitenged kanao.
24 Kamhan dizan disab may mga mataed nga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Parasiyo ya ngaran niran. 25 Kamhan minlaong siran kan Howan nga mated minlaong ko nga diri kon si Kristo iko, diri kon si Iliyas iko, diri kon iko ya propita nga kanaming intagadan agon kay ono sa nga nagapamenzag sa ko ka mga tao? 26 Minsambag si Howan nga hao ya nagapamenzag ka mga tao ka sapa kamhan dakoza ka tenged mazo mindateng di ya isa nga tao nga wara kamo mahagdam kon sin-o sa iza. 27 Bisan mindateng iza sonod kanao iza ya labaw gazed. Kamhan dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza gazed ya labaw ka gahem. Ani ini ya insambag ni Howan ka mga Parasiyo 28 ka doro pen iza ka longsod nga Bitani dipi ka sapa nga Hordan nga benzaganan naiza ka mga tao.
 
29 Pagsonod nga ka aldaw nakita ni Howan si Hisos nga nagapasinged ngarini kanangiza. Kamhan minlaong si Howan nga kilalhen mazo iza nga inngaranan ka Nati na Karniro nga impakapatay na Diyos dazaw mawaraan ka sala ya tanan mga tao. 30 Iza ya impanan-og nao kamazo nagalaong nga may isang tao nga andateng sonod kanao. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay ka wara pen hao matao daan ka iza nga bohi. 31 Izang mahon-a pen wara hao mahagdam kon sin-o iza. Kamhan impamenzagan nao ya mga tao nga kaliwatan ni Israil dazaw mahagdam siran nga domatengay di ya Maanak na Diyos. 32 Kamhan indogangan pen ni Howan paglaong kaniran mahitenged kan Hisos nga mindateng di matood iza kay pagkakamhan nao pagbenzag kanangiza nakitan nao ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga minkarimbaba daw minhapon dizan kanangiza. Minpasingedsinged iton ka salapati. 33 Izang mahon-a pen wara pen hao mahagdam kon sin-o iza piro impanan-ogan hao daan na Diyos nga nagalaong nga pagpamenzag mo ka mga tao kay-an makitan mo ya isang tao nga inhaponan na Madazaw nga Ispirito nga garing kanao. Minpasingedsinged iton ka salapati. Kamhan ya tao nga inhaponan ani ya magbenzag ka mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing kanao dazaw paharian siran naiza nga Ispirito. Ani ini ya pagpanaba na Diyos kanao nga si Howan. 34 Na, nakitan di nao iton nga tao nga pinili na Diyos. Kamhan iza matood ya Maanak na Diyos.
 
35 Pagsonod nga ka aldaw dizan di isab si Howan iba ka toong mga sakop nga dowa siran. 36 Kamhan minseleng si Howan kan Hisos nga nagalabay dizan kaniran. Kamhan minlaong iza nga waza ngaro ya Nati na Karniro nga impakapatay na Diyos. 37 Pagpakabati ka na mga sakop ni Howan kaiza minsonod sirang dowa kan Hisos. 38 Paglingi ni Hisos nakakita iza kanirang dowa nga nagasonod kanangiza. Kamhan minpangotana iza kaniran nga daw ono kombeet ya pagakinahanglanen mazo kanao? Minsambag siran nga Maistro, daw hain ko maghela? 39 Minsambag si Hisos nga mamanaw di kita ngaro dazaw mahagdam kamo. Kamhan min-iba siran kan Hisos ngaro ka toong inhel-an. Kamhan namagloon pen siran pagkolang dakoza kay nadelem ya sega.
40 Na, ya isa nga nakabati kan Howan si Andris ya ngaran. Kamhan min-iba di iza kan Hisos. Maglomon iza daw si Simon Pidro. 41 Kamhan nagapangita iza pagdali ka toong lomon nga si Simon kay inlaong nga nakitan nami ya Misayas. Na, ya kahologan na ngaran nga Misayas ani si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 42 Pagkakamhan ni Andris pagpanaba kan Simon in-iba pen naiza si Simon ngaro kan Hisos. Pagdateng niran doro minseleng si Hisos kan Simon. Kamhan minlaong iza nga iko si Simon nga maanak ni Howan kamhan anngaran hao kanmo kan Sipas. Na, ya ngaran nga si Sipas daw si Pidro mag-anika. Na, ya kahologan na ngaran nga Pidro ani ya dakolang bato.
 
43 Pagsonod nga ka aldaw minkaro si Hisos ka lopa nga Galiliya. Kamhan si Pilipo ani ya nakitan naiza. Kamhan minlaong iza nga somakop ko kanao. 44 Taga Bitsayda si Pilipo. Anisab ya kaogaringeng longsod ni Andris daw si Pidro.
45 Pagkakamhan kaiza nangita si Pilipo kan Nataniyal kay minlaong nga wadini di kanta ya isang tao. Kamhan iza ya impanan-og ni Moysis dizan ka basahen nga mga daan balaed na Diyos daw dizan ka mga soyat na mga karaang propita na Diyos. Si Hisos iza nga maanak ni Hosi nga taga Nazarit. 46 Minsambag si Nataniyal nga geramay ya longsod nga Nazarit kamhan waray polos ya taga dizan kaiton. Minsambag si Pilipo nga mag-iba kita naa ngaro dazaw ankita ko kanangiza. 47 Pagkita ni Hisos kan Nataniyal nga minkarini di minlaong si Hisos nga wani ngarini kanao ya matood nga kaliwat ni Israil. Matadeng gazed ya toong batasan. 48 Minsambag si Nataniyal nga ono sa nga nakakilala sa ko kanao? Minsambag si Hisos nga ka wara pen ko hawaga ni Pilipo nakitan nao iko dizan ka tenged na tanem ani ngaran ya igira. 49 Minsambag si Nataniyal nga Maistro, iko matood ya Maanak na Diyos. Iko matood ya hari nga pinili na Diyos ka mga taga Israil! 50 Minsambag si Hisos nga Nataniyal, daw mintoo iko kanao kay impanaba nao nga nakitan nao iko dizan ka tenged na tanem nga igira? Labaw pen gazed kay-an ya nakitan mo nga kanaong mga hinang. 51 Indogangan pen ni Hisos paglaong nga timan-an mo gazed ini. Ya tood nao ka pagdateng dini kamazo impasabot nao kamazo kon ono ya inhena-hena na Diyos. Kamhan singed ka naabri di ya langit. Kamhan hao nga si Hisos singed hao ka hagdan dimbaba nga nakadateng daked ka hel-anan na Diyos. Kamhan ya mga taga langit nga sinogo nao magakandaked siran garing kanao. Kamhan magakarimbaba siran kanao kay hao gazed ya mahon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao.