2
Pagdateng ka ikatlong aldaw may kombiti ka pagpangasawa doro ka bariyo nga Kana doro ka Galiliya. Kamhan ya ina ni Hisos dinapit iza. Mga dinapit disab si Hisos daw ya toong mga sakop. Ka nagakaen pen siran inkabsan di ya bino nga imnenen na mga magkombitihay. Kamhan ya ina ni Hisos minlaong kanangiza nga nahodtan di siran ka bino. Minsambag si Hisos nga Ina, hao ka magaponto kon kon-o hao magtabang kaniran. Kamhan minlaong ya toong ina ka mga sogoonon nga bisan ono ya ipansogo naiza kamazo magtoman kamo.
Na, dizan ka lagkaw nga kombitihanan may mga dakolang tadzaw nga enem nga ka bolos. Ya leen na tagsa tagsa taglimang ka taro nga sapa. Kay inhinang na mga Yodayo ya batasan na mga karaang Yodayo nga ka wara pen makakaen ya mga tao kinahanglan bo-boan ka sapa ya kanirang mga alima. Kamhan minsogo si Hisos ka mga sogoonon nga pon-on mazo ya mga tadzaw ka sapa. Kamhan nanag-eb dazon siran dazaw ihalin ya sapa keteb ka pagkapono na mga tadzaw. Kamhan minsogo si Hisos nga tigisan mo ya magsen-aday dazaw iza ya amporba pag-inem. Kamhan intigisan niran iza. Pagtilaw naiza ka sapa ambaza kay bino di sa baza iton. Wara iza mahagdam kon hain garing ya bino piro mahagdam ya mga sogoonon kay siran ya minsag-eb kazina. Kamhan impakarini na magsen-aday ya banahen. 10 Kay minlaong iza nga ya batasan na mga nagakombiti ani inhon-a pag-inem ya masarang kadazaw nga bino. Kon dakola di ya pag-inem na mga tao anipen ihatag ya matab-ang. Kamhan ya kanmong batasan inmahori di hinoa ya madazaw nga bino. 11 Ani ini ya primirong dakolang inhinang ni Hisos doro ka bariyo nga Kana doro ka Galiliya. Kay impasabot naiza kaniran nga dakola ya toong gahem nga garing ka Diyos. Kamhan ya toong mga sakop mintoo di siran nga garing iza ka Diyos.
12 Pagkakamhan kaiza minkandilod si Hisos ka longsod nga Kapirnaom. Nangiba disab ya toong ina daw mga manghod daw mga sakop. Diri kon madogay ya pagpabilin niran doro.
 
13 Na, kada toig antaremdem ya mga Yodayo ka paglibri na Diyos ka kanirang mga karaan ka pagkaoripen pen niran doro ka lopa nga Ihipto. Kamhan ya batasan niran ka pagtaremdem ka pista mangihaw siran ka mga nati na karniro. Agon minkaro si Hisos ka siyodad nga Hirosalem nga ani say logar nga pistahanan niran. 14 Pagdateng naiza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nakitan naiza ya mga mamaligzaay ka mga baka daw mga karniro daw mga salapati. Kay inhinang na mga Yodayo ya kanirang batasan nga magahalad ka mga ihazep paghawag niran ka Diyos. Nakitan isab ni Hisos ya mga Yodayo nga magsilihay ka mga kowarta nga indara na mga taga laing dapit. 15 Kamhan minhinang si Hisos ka ilatosay nga lepes kay bogawen naiza sirang tanan dizan ka lagkaw na Diyos. Impaiwat gazed ya mga karniro daw mga baka. Inzabo sab naiza ya kowarta na mga magsilihay daw impanowad ya kanirang mga lamisa. 16 Kamhan minbaheg iza ka mga magbaligzaay ka mga salapati nga kaw-en sa mazo ya kamazong mga salapati dini! Azaw mazo paghinangen ka taboan ya lagkaw nga pangamozoanan ka kanaong Ama. 17 Kamhan nakataremdem ya toong mga sakop ka daan impasoyat na Diyos nga nagalaong nga Diyos, ya pagbogaw nao ka mga maonga nga tao dizan ka kanmong lagkaw ani ya sinogdan ka pagkontara niran kanao.
18 Kamhan minlaong ya mga Yodayo kan Hisos nga pakitahen mo kami ka timaan dazaw mahagdam kami nga garing ka Diyos ya gahem mo ka pagbogaw ka mga tao dini. 19 Minsambag si Hisos nga ini nga dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos geb-a mazo ini. Kamhan hinangen gazed nao ini pagbag-o ka tolo kang ka aldaw. 20 Minsambag siran nga kap-atan may enem nga ka toig ya paghinang nami kaini nga lagkaw. Onhon sa mo paghinang pagbag-o ka tolong ka aldaw? 21 Na, ani ini ya pamolinged ni Hisos kaniran mahitenged ka toong kaogaringeng lawas 22 kay kay-an patazen iza na mga tao. Kamhan pagdateng ka ikatlong aldaw mabohi iza pagbalik garing ka lebeng. Kon makamhan iton anipen makataremdem ya toong mga sakop kaiza nga pamolinged. Kamhan mintoo siran ka kasoyatan na Diyos daw ya mga panaba ni Hisos.
 
23 Na, dizan ka Hirosalem nakapamista pen ya mga Yodayo. Kamhan mataed ya mga mintoo kan Hisos pagkita niran ka mga dakolang inhinang naiza. 24 Kamhan diri si Hisos ansarig kaniran. 25 Kay nahagdam iza daan kon ono ya inhena-hena na tanan mga tao. Kamhan waray kinahanglan naiza ka tao ka pagpasabot kanangiza ka kanirang inhena-hena kay nahagdam sa iza daan.