^
2 Pita
Hibile molic-molic yowa
Yeicne ingucnehac gaga
Ngage-ngagesingkolec gaga
Pitadi yeicne homanale yowa hatac edocebawec
Sugucne dongenonggengti nganiibeng
Siduc-mimi yengele yowa
Siduc-mimi kwesacine
Ameine baduyeledaicte
Wewedu kwesacine
Kristo kwesidaicte
Damongnagulu gadabeleng