Yoane
Yedi Hibi Kwelengkeme Alecine Habackang Aiwec
Mimi-yegeng yowa
Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 60 ngama ingucne motome, Yoane ye hibi yago kwelengkelu ngic monic wacine Gaius yela lome hikewec. Ngic kwelengkewec, ye wacine yegena mi lowec. Aime ngic wacine Yoane, ye Yesule mic-tengteng monic, inguc ngagegaing.
Yesule Siduc Madicne iwa “yowa noine” kwelengkewec. Demitius ye aibaba madicne aiwecte mitengkewec. Ailu Dioterefes yele sawang-yowa kwelengkewec.
1
Kwele-madic yowa
Na Yesule habu damongngineng. Gaius agone gale angac ngagegabac, na yowa noinele ailu kwelenedi angac ngagegelelu hibi yago kwelengkegelegabac. Sale 19:29; Rom 16:23
Agone kwelenedi gale angac ngagegabac, ga kwelegona ilucgone umacine mikac. Aime wiyacgone sasawa ingucnehac nalic ainale nga hucine mikac ainale milockegabac. Ga aibaba noine nga yowa noine madicne balaibelu balu gacaigic, gale yowa-siduc yogo ngic hae-gbafocnonggec gocne yengi kwesilu mibong beliyebenangkeiba. 2Yoa 4 Adu-madecfocne yenge yowa noina gagaing, yogo ngagebe belic-belic yogodi wiyac sasawa ewalicaigac.
Mimi-madic yowa
Agone kwelenedi gale angac ngagegabac, aibabagone madicne yogo mi hegileing. Ailu nongileng ngic hae-gbafocnonggeng dalickacni kwesicaigaing, yenge momochac baficebacaigic. Ailu ga yengele kwelegonedi angac ngagelu aiyelelu baficebacaigic, ngic yengi mimi-madicgone yogo Yesule habu yengele haicka mibong ngageibeng. Ailu yenge hatacmac hikeningte aibong, gagi Wapong angacinele silicka wiyac aiyelelu yefele babafic wiyac gocne yelelu salecebang madickedaicte. Tit 3:13 Yenge Yesule wacte ailu bole balu hikeibong, iwa ngic-ngigac Wapong mi ngagegaing, yengelacni babafic monic mi baibong. 1Kor 9:12 Ilec yowa noinele bole nongileng momochac banangte, yefe yogo fikenale ngic ingucne kwele-madicte babafic yeledabeleng.
Na Yesule habu yengela hibi monic kwelengkeyeleiba. Aime Dioterefes ye yeuctihac micne ganogale aicnome, ye nonge hegilecnubacaigac. 10 Aime nani gacgu ngengela fudacte, ibac ye aibaba aicaigac, yogo dondonne mi-uwac aicnodacte. Ailu ye nongele kwesac-yowa kosa milu aibaba sowacne ingucne aicaigac. Ailu yogo sugu miyac, ngic hae-gbafocnonggeng inguchac mac mi holeyelecaigac. Aime gocne yengi ngic hae-gbafocnonggeng mac holeyelenogale mibong, yedi welockelu habu lobina locebacaigac, yogo hocne mibe yegengkedaicte.
11 Agone kwelenedi gale angac ngagegabac, gagibac aibaba sowacne ingucne mi balaibedamec, miyac. Ga aibaba madicne balaibedamec. Aime monic ye aibaba madicne aicaigac, ye Wapongtacni, nga monic ye aibaba sowacne aicaigac, yebac Wapong monic mi ngagelu gagac. 1Yoa 3:6-10 12 Ngic-ngigac sasawa yenge Demitiusle aibaba yogo madicne micaigaing. Aime yowa noinedi inguchac yele mime yegengkecaigac. Nonge inguchac yele mibeng yegengkeme mitengkecaigabeleng. Aime nongileng mimi yogodi noine aigac, yogo ngagegic.
Yowa moto-motoine
13 Na yowa bocyac kwelengkegelenogale ainelegac. Aimebac yogo hibiwa kwelengkegelenogale mi ainelegac. 2Yoa 12 14 Na gala bangkacnemac fulu gaholec haicti nganinagulu yowa mingagec ainacte ngagesigabac. 15 Kwele-mogungti gaholec fadaic. Agofocnonggeng yawa gagaing, yengi gala wenac-madic yowa logelegaing. Aime nale wenac-madic lobe fume gagi agofocnonggeng wacnginangsoc yenge edocebadamec.

1:1: Sale 19:29; Rom 16:23

1:3: 2Yoa 4

1:6: Tit 3:13

1:7: 1Kor 9:12

1:11: 1Yoa 3:6-10

1:13: 2Yoa 12