^
Miyegengkeicne
Yoanedi wiyac nganiwec yogo miwec
Yesule habu yengele yowa
Kristo nganiwec
Efesas habu
Simina habu
Pegamum habu
Taiataira habu
Sadis habu
Filadelfia habu
Laodisea habu
Honocmengte mimi-madic
Hibi kpadidiweicne
Lama madecine
Lama madecine afeeibong
Yoc sopiyainedi aka bakatackeicne baickewec
Ngic dzalengineng 144 taosen
Habu sugucnedi Wapong afeeibong
Doic sugucnebenang motowec
Aka bakatackeicne moto-motoine baickewec
Angelo 4 yenge kpengnginengkolec
Angelo 5 yedi kpeng fitowec
Angelo 6 yedi kpeng fitowec
Angelo monic nga hibi kpadidiweicne
Ngic yaeckang yeki yowa miboc yegengkewec
Angelo 7 yedi kpengine fitowec
Ngigac nga hematowa
Maikel nga hematowa
Hudu-baba-sic monic kiweckacni ofewec
Hudu-baba-sic monic ye himongkacni ofewec
Lama madecine nga ngicfocine 144 taosen
Angelo habackang
Himongtowawa noine babale dameng
Angelo 7 peleholec
Wapong kwele-dacinele pele
Yefe-ngigacti ameine bawec
Babilon sugucne
Haleluya, Wapong mitengkegabiyeng
Lama madecinele baba-tumang
Becosic lalacne
Aleng Sugucnengineng muc-macka loibong
Aleng Sugucnengineng basowale-benangkeibong
Wowosae dameng fikedaicte
Himong nga sawa gbolicne
Yerusalem gbolicne
Gagale misa
Yesu kwesidaicte
Yowa moto-motoine