2
Tama God agai dage te gesi noma bidabo ula mobaso, dagego te gasa bidi dabe dene mabo kolesaga tigidali tagalama, sela sąyao. Tigidali tibo kolesaga dali, te ugwadu homugo tibo po wabo kolesaga dali, te si tagalao. Tama gasa bidigo doado bage me, te agai ebo sę dali sigo dage aiyaba elaluyu, tama tibaso dagego te bidi aga dali dwai homu elama tama aga dali sębę egio. Te gasa we bidi nogi posobo po weyu ebo, te kolesaga me dagego tagalao. Te tobage dwai sę egimio. Te menio. Te tamadi ame nani wai bǫų aga bomo eyu, te ame pę naga tuabo homu ebo dao. Tama dagego homu te wai bǫųgo homu ebo tiwai gilama, dagego Godigo po naga sao, te gasa po dali talusiąwai po dao. Te po naga sao. Tama tiyu, dage bugagia holoyu bidao, te God agai dage ma dobola sabo sę silabo sogo tonaluao. Tama dagego te Genuai Bidigo dage dali ebo dwagi yai sę sulama koneai dao. * Tib 34:8
Genuai Bidi aga te bidabo ula elalubo genuai masigi tiwai dao
Te eno megi te bede po digi po begelama obao. Dage te dago Genuai Bidi Krais aga pageba asiąo. Aga da te bidabo ula elalubo masigi tiwai dao. Tama bidi dabe augwaligo agade ‘Te olo masigi dao’ homu eyu, aga sela sąwai goli, te Godigo gedude aga da te wiegi yai masigi mu dao, te Godigo aga deli hagea sali. Tama bidi me deligo aga bidabo be te masigigo sę ebo tiwai te Godigo dage aga we bidi hani ilibo dao. Tama tiyu, dage tedali gasagi yai magi sę isiąwai we bidi hani bidaibao, te pris bidi hani tiwai. Tama te pris bidi dabe augwaligo Godibolo dwagi yai nai ula mabo sę eyu, tama agabolo ofa nai mabo dao. Tama tede Godigo dwagi yai homu ebo dao. Tama te tiwai me Krais agai dage tau selama, dagego Godigo homu wali peyu dwagi yai sę yaibao. Tama dagego te dwagi yai sę te tiwai ebaso, God agai te dagego ebo sęde dwagi yai homu yaibao. Te eno po digi po begelama wali pode, te Godigo po bukude te Godigo wali po te bidi me deligo tama asęani,
“Odiąo. Te eno masigi dabego te be nigiyu, tama
eno te wiegi yai dila pai masigi me deli selama,
tama ‘Te be bugagia dąų wabo masigi dao’ weyu,
eno te dila pai masigi te sęba dąį ilali elalubao, te
bulu nogi Saion tede munalubao. Tama bidigo aga
homu tigidali agaba mubaso da, te bidi hale munu
me egobeo,” * Ais 28:16
te po asęani. Tama dage duga homu tigidali agaba muani bage, te dagego gedude te aga wiegi yai mu da. Tiali goli te agaba augwaligo homu musiąwai bage, augwalide te bukude asęani po tama dao,
“Te be sę ebo bagego polobadu sela sąwani masigi,
te masigi megi te bede te genuai nogi elalubo masigi
pedalai dao,” * Tib 118:22
te po asęani.
Tama te bukude asęani po me dao,
“E masigi da, te we bidi augwali sągą dani tųąbo
masigi dao, te augwali te tǫba tula muabo genuai
masigi dao.” * Ais 8:14-15
Tama augwaligo Godigo poba augwa homu tigidali musiąbaso, tama augwali tulalubo dao. Te God agai polobadu augwali te sęba muani.
Me ma, dage da, dage te sa muani we bidi hani dao. Bidi meba augwali te we bidi dali, God dali tomode bidiyu, tama pris bidi sę eyu, augwaligo Godibolo te dwagi yai nai ula mabo sę ebo dao. Tama te tiwai dagego me te dago genuai tuni bidigo sę ebo dao. Dage da, te tedali gasagi yai doloba pai we bidi hani dao, God aga we bidi hani mu te dage dao. Tama agai dage i olama, tama dage te hulia sai bidibo digi tagalama, tama agai wiegi yai ula yai buluba bidagasai dao. Tama dagego agai yali wiegi yai sęde po te gasa we bidibolo pusumainogo te agai dage sa muani. * Sai 19:5; Bom 4:20; 7:6; 14:2; Tai 2:14 10 Polobadu dage we bidi hani meni yai goli, megi dage te Godigo we bidi hani dao. Polobadu dage agai homu dene eyu tau sisiąwai goli, megi dage agai homu dene eyu tau sai dao. * Hos 2:23
Da te gasa we bidi tomode bidu te doloba pai kolesaga naga inao
(Dąį 2:11–3:22)
11 Eno abagi dede mu, eno dage tau somainogo bomo eyu e po dagebolo obao. Dage da e tǫba tamadi tama asai osogo bidibo we bidi dao. Tama tibaso, dago tigigo e tǫde ebo dwai dwai sę egimio. Te tobage dwai sę dabe augwaligo da aiyaba elaluai hagede da dali hwįbo dao. 12 Tama dage te God konesiąwai we bidi tomode bidiyu, tama dwagi yai kolesaga naga yao. Magi baso meni. Augwaligo dage dali nogi posobo po weyu, “Dage dwai sę ebo we bidi dao,” po weyu da, teda augwaligo dagego dwagi yai sę naga ebo sulama, tama nosali te Godigo po tų yagasabo sogo asobo si augwaligo aga nogi ugwaba siyu te po waibao, “Ao, agai po wali pabo we bidi augwaligo dwagi yai sę yalio.”
13 Te augwaligo gedude te dago Genuai Bidigo nogi tulaluidali weyu, augwali tigidali tuni bidi dologode dage bidao, augwaligo po wali pao. Tama tiyu, tama te genuai gavman tuni bidi dologode bidiyu agai wabo po odiąo. 14 Tama te tuni bidi agai aga sę bugulama, tama te me me tǫ pedai tonalubo sę gasa bidi dabego nogoba muani, te augwaligo te dwai sę ebo bage dene mayu, tama te dwagi yai sę ebo we bidi nogi ugwaba somainogo ebo dao. Tama dage augwali me dologode bidiyu, augwaligo po odiąo. 15 Te Godigo homugo te dage te tuni bidi dabe dologode bidiyu, tama dagego te dwagi yai sę naga ebogo te homu kolesaga meni yai bidi dabego kedu meni yai po wabo pedauwali dąų waibao. 16 Tama dage God dali dąų olama, tama dage da aga olo sę ebo we bidi dao. Tama te dwai sę ebo kolesagago dage dąų waidali weyu, dage bugagia olo bidao. Tiali goli olo bidibadi dagego te homu egimio, ‘Te da olo bidibaso, tama dago dwai sę eyu da, te usu dao,’ te homu egio. 17 Tama dage tigidali bidi dali augwali nogi ugwaba sabo homu eyu, augwali dologode bidao. Godigo we bidi hani dali dwagi yai homu eyu, godolo mu yao. God aga wi eyu, tama aga dologode bidao. Te gavman tuni bidi aga nogi ugwaba muyu, aga dologode bidao.
18 Te dage masigi sisąbo sę ebo we bidi, te dagebolo sę mabo bidi dabe wi eyu, augwali dologode bidao. Tama dage te dwagi yai nagamea pai bidi dologode naga bidigobe. Te sesena pai bidi dologode me dage bidiyu, augwaligo po odiąo. 19 Tama tiyu, te dagego genuai bidi me deli agai dage dali dolo sę esiąyu, dene mayu da, teda dage Godigo homude homu konea peyu te sęgę bugagia tolao. Tama dage tama tiyu da, teda God agai dage dali dwagi yai homu yaibao. 20 Me ma, dage dwai sę idu geyu, tama augwaligo nogogo dage elama, tama dagego te sęgę bugagia toloyu da, te mena bidigo dagego nogi ugwaba saibawe? Bidi meni. Tiali goli, me sogo dage dwagi yai sę yai goli augwaligo dage dene mawaibao. Tama te sogo dage nagamea homu eyu, te sęgę bugagia toloyu da, teda God agai dage dali dwagi yai homu yaibao.
21 Tama dagego te sęgę bugagia tolomainogo, God agai dage i wali. Magi baso meni. Krais aga digi dage tobade dene sai. Tama aga tama tiyu, dagebolo te sę page agai bugagia hanilama ola mawai, dage aga tiwai gilama, bugagia pąde wali asomainogo yai. 22 Tama tiyu, agai magi dwai sę munu me ebe, te tibo kolesaga eyu tibo po me deli digi wabeo. * Ais 53:9 23 Augwaligo aga dali dwai dwai po wabo si agai augwali dali dwai po wei ponobe, sagia sai. Tama augwaligo aga dene maidu gebo si, agai te boi bidi homu eyu, po wei munu me ponobeo. Woo. Te menio. Aga te homu yali, ‘God agai te augwaligo ena dali yali sęde te po tų dolo mu yaibao,’ te homu yai. Tama te homu eyu, agai te po tų yabo sę Godigo nogoba maidu geai. * Ais 53:7 24 Tama aga digi agai dago yali dwai sę sęgę aga tigigo selama, tama te niba dąų wagi pai. Tama tiyu, agai homugo dago te dwai sę ebo kolesaga tagalaibao, te isai bidigo dwai sę ebo tagalali gilama. Tama dago te dwai sę ebo tagalama, tama dago doloba pai kolesaga naga eyu bidaibao, te me aga homu dao. Tama augwaligo aga tigi doloyu dene mawai, tama tebogo da tau selama dwagi yai ilali. * Ais 53:5 25 Tama polobadu dage te kibu sipsip tiwai eyu, augwali tonalubo bidi tagalama tama hagawai digi, megi dage ma geasa asiyu, te dage bugagia tonalubo bidi pageba ma asai dao. * Ais 53:6

*2:3: Tib 34:8

*2:6: Ais 28:16

*2:7: Tib 118:22

*2:8: Ais 8:14-15

*2:9: Sai 19:5; Bom 4:20; 7:6; 14:2; Tai 2:14

*2:10: Hos 2:23

*2:22: Ais 53:9

*2:23: Ais 53:7

*2:24: Ais 53:5

*2:25: Ais 53:6