^
Profet Sekaraiago Po Asęai Buku
Sekaraia agai nade subo nai dabe tiwai suali
Genuai Bidigo te po wali, aga we bidi augwali agaba ma asomainao po wali
Profetgo hos dabe te na subo nai tiwai suali
Sekaraiago kau kibugo tobolu gąų suali
Sekaraiago nai dabe usu nigo usu sabo bono string suali
Godigo Juda dabe augwa page buluba ma i wali
Profet bidigo het pris nade subo nai tiwai suali
Profetgo te 7 lam sole suali
Godigo Serubabel dali po dąų walali
Ensel bidigo Sekaraiabolo te lam me te ni oliv po page pusa mani
Profet bidigo buku me bola pabo suali
Profet bidigo te we me deli te basket wade bidibo suali
Profet bidigo karis me si me si suali
Godigo Sekaraiabolo Josua te king bidi tobolu madi gudulao po walali
Godigo sęgę yali si hasegelama, wiegi yai homu pemene ebo si pedelemainu ilaibao
Godigo te nai gisilainu tibo po olama habu selebo pode wado po wali
Genuai Bidigo Sekaraiabolo Juda dabego kalabus sę yali po page pusa mani
Genuai Bidigo te Jerusalem wiegi yai bugagia ma ilabo po dąų walali
Genuai Bidigo te gasagi yai sę dabe pedelabo sę ilama, te aga we bidi dabe tau saibao
Godigo te gasa hani dabe te tǫ kantriba dwai dene mabo sę ilaibao
King bidi asaibao
Godigo aga we bidi dabe bidabo page ma dodolaibao
Godigo aga we bidi dabe augwali ma sabo bomai po dąų wali
Te king dwai dabe te dolali ni tiwai dao
Godigo po weyu, te tobage tonalubo bidi side po wali
Nosali Godigo Jerusalem ma saibao wali
Augwaligo te bidi enego enai baso, nosali augwali hobede ebo gela waibao
Te tibo profet dabe silaibao
Godigo te sipsip tonalubo bidide po wali
Te boi bidi dabego te Jerusalemba boi hwį yaibao wali
Te tigidali bulu tǫ kantri we bidi augwaligo te Genuai Bidiba te lotu waibao