4
Nau‑wawanika Nua Kanau‑dadani
Yaiau, adune‑nuanuaiemi, ka avonemi, tau nau‑wahe tupwai ivonavona Nuana Ahihinata nihenia mamaei, kadue taui ivonemi tauna ya bagibagi wayahina inaunau‑wahe wayahimia. Kate eha nau‑wawanimi tau nau‑wahe aitamoata aitamoata uvitumahane. Eha. Ka itomi nau‑wawanimi naona tau nau‑wahe aitamoata aitamoata unau‑dadani avi nua nihenina mamaei unꞌ‑anamanei. Aituhu nua‑nana Yaubada wayahina, akanai taui yai nau‑wahe unononi. Kate aituhu nua‑nana eha Yaubada wayahina, akanai taui yai nau‑wahe uvihahaiei. Iuna tau nau‑wahe vitupu habuhabui avaha iyavuyavuta tanopia. Mat 7:15; 1Io 2:18; 2Io 7; 1Te 5:21. Ka itoka aka pata nua tunina tunina katana‑vewani taina deina. Aituhu aviyaivia inau‑wahe, ivonavona, “Iesu yaka Tau Ito‑yavuha avaha vi‑tomotau (itoka tomotau deina), kadu avaha omo tanopia,” tau nau‑wahe‑naia nihenia Nuana Ahihinata Yaubada wayahina mamaei. 1Ko 12:3. Ka aituhu aviyaivia inau‑wahe, ivonavona, “Iesu eha ta‑vi‑tomotau,” tau nau‑wahe‑naia nihenia Nuana Ahihinata Yaubada wayahina eha ta‑mamae. Kate taui nihenia Tau Ito‑yavuha a Havia nuana mamaei. Nonova unononi vivane nua‑nana na‑omo, ka ataina kadueyei nua‑nana avaha omo tanopia ka mamaei. 1Io 2:18.
Natunatu, adune‑nuanuaiemi. Ka itomi Yaubada yana yoko, kadu avaha tau nau‑wahe vitupu ubagibagi‑tawanei. Iuna Nuana Ahihinata nihenimia mamaei, ka tauna bagibagi‑vainena. Tau Ito‑yavuha a havia nuana tau maꞌ tanopi nihenia mamaei, kadu tauna bagibagina, kate ya bagibagi eha ani‑vainena. Nuana Ahihinata tauna bagibagi‑tawanei. Mat 12:29; 1Io 5:4-5. Ka tau nau‑wahe‑naia vitupu inaunau‑wahe tanopi ana dewa wayahina, kadu tau maꞌ tanopi yai nau‑wahena tanoi inononi. Ioni 8:47; 15:19. Kate itoai Yaubada natunatuna. Wayahina, aituhu aviyaivia Yaubada ianamanei, akanai taui yama nau‑wahe inononi. Ka aituhu aviyaivia eha Yaubada natunatuna, taui eha yama nau‑wahe ita‑nononi. Wayahina, aka pata Nuana Tunutunuhina kadu nuana goyona katana‑vewani kanꞌ‑anamanei deina.
Yaubada Vivane Dewa‑vidovidoha‑hoina
Vavaneiu adewa‑vidovidohemi. Ka itoka nau‑wawanika mani tomotau kadewa‑vidovidohei, iuna dewa‑vidovidoha Yaubada wayahina vinꞌ‑omo. Ka aituhu aviyaivia idewa‑vidovidoha, akanai taui avaha yai tupua vovouna Yaubada wayahina ivaniahei, kadu taui Yaubada ianamanei ahiahina. Iuna Yaubada vivane dewa‑vidovidoha‑hoina. Ka aituhu aviyaivia eha idewa‑vidovidoha, taui eha Yaubada itꞌ‑anamane. Ka Yaubada avaha tauna ya dewa‑vidovidoha wayahika si‑vinꞌ‑omanei kadueyei. Tauna Natu‑hoina vi‑tunei omo tanopia, iuna Yaubada ya nuanua itoka yawai‑vavaha kavaniahei Natu‑hoina wayahina. Ioni 3:16. 10 Ka dewa‑vidovidoha‑hoina taina. Nonova itoka eha Yaubada kata‑dewa‑vidovidohe. Eha‑ohota. Kate Yaubada tauka dewa‑vidovidoheka. Wayahina, tauna Natu‑hoina vi‑tunei omo tanopia, ka vi‑nomuei yaka dewa goyona habuhabuna a nau‑pata wayahi. Rom 5:8-10; 1Io 2:2.
11 Yaiau, adewa‑vidovidohemi. Ka Yaubada dewa‑vidovidoheka ananina deina. Wayahina, itoka nau‑wawanika mani tomotau kadewa‑vidovidohei. 12 Eha aitam koiaka tau maꞌ tanopi wayahia Yaubada ita‑dueye. Ka aituhu itoka mani tomotau kadewa‑vidovidohei, akanai Yaubada nihenikaia mamaei, kadu tauna ya dewa‑vidovidoha natanata nihenikaia. Ioni 1:18.
13 Ka Yaubada avaha Nuana veneai. Wayahina, itoai tau hae ananiai avaha anamane‑yehai, itoai tauna nihenina amamaei, kadu tauna itoai niheniaia mamaei. 2Ko 1:22; 1Io 3:24. 14 Ka itoai avaha Yaubada Natu‑hoina adueyei mataia. Wayahina, tauna ahaehaeyei tomotau wayahia. Ka Yaubada tauna Natu‑hoina vi‑tunei omo tanopia, e Natu‑hoina vivane tau maꞌ tanopi ai Tau Ito‑yavuha. 15 Ka aituhu aviyaivia iawaehei Iesu vivane Yaubada Natu‑hoina, akanai Yaubada taui nihenia mamaei, kadu taui Yaubada nihenina imamaei. 16 Wayahina, itoai avaha Yaubada ya dewa‑vidovidoha tauai wayahiai anamanei, ka kadu avaha avitumahanei.
Yaubada vivane dewa‑vidovidoha‑hoina, ka aituhu aviyaivia dewa‑vidovidoha nihenina imamaei, akanai taui Yaubada nihenina imamaei, kadu Yaubada taui nihenia mamaei. 17 Wayahina, Yaubada ya dewa‑vidovidoha natanata nihenikaia deina, ka apaina, nau‑yanahi anꞌ auyewa wayahina, eha kamatamatauta, kate kanꞌ‑ate‑vatuka. Ika, ate‑vatuna kavaniahei, iuna itoka yawaika tanopia Iesu yawaina aitamoata deina. 18 Matauta eha ana pata vinꞌ‑omo dewa‑vidovidoha wayahina. Iuna dewa‑vidovidoha bagibagi‑vainena, ka dewa‑vidovidoha matauta vo‑tahoi. Matauta vinꞌ‑omo dewa‑yaiyai wayahina. Ka aituhu aviyaivia imatamatauta, taui nihenia dewa‑vidovidoha a paisewa eha ta‑nau‑yehai.
19 Ka tuta ataina wayahina aitamoata aitamoata wayahikaia kadewa‑vidovidoheka, iuna naona Yaubada dewa‑vidovidoheka. 20 Ka aituhu aviyaivia ivonavona, “Yauke Yaubada adewa‑vidovidohei,” kate aituhu taui vavanei inau‑nikonikoiei, akanai taui tau vitupu. Iuna aituhu aviyaivia eha ai pata vavanei idewa‑vidovidohe, medeina taui ai pata Yaubada idewa‑vidovidohe? Eha ai pata, iuna vavanei avaha idueyei. Wayahina, memeanina idewa‑vidovidohei. Kate eha Yaubada ita‑dueye, wayahina vitana idewa‑vidovidohei. 21 Ka Yaubada avaha aka veimea taina veneka. Aituhu aviyaivia Yaubada idewa‑vidovidohei, akanai taui nau‑wawani kadu vavanei idewa‑vidovidohei aitamoata deina. Mar 12:29-31.

4:1: Mat 7:15; 1Io 2:18; 2Io 7; 1Te 5:21.

4:2: 1Ko 12:3.

4:3: 1Io 2:18.

4:4: Mat 12:29; 1Io 5:4-5.

4:5: Ioni 8:47; 15:19.

4:9: Ioni 3:16.

4:10: Rom 5:8-10; 1Io 2:2.

4:12: Ioni 1:18.

4:13: 2Ko 1:22; 1Io 3:24.

4:21: Mar 12:29-31.