3
Paulo Timoti Vi‑tunei Na‑mavi‑havine Tesalonika Wayahina
Tutana tuta tupwana wayahina avaha tana‑vewanika kamamaei, yauke yau nuanua ani‑vainena vaneami anononi. Wayahina, avi‑nua‑dadani yauke au heta meagai Atenisi nihenina amamaei, Dew 17:15. ka Timoti avi‑tunei na‑mavi‑havine wayahimia meagai Tesalonika wayahina. Tauna vaneika, ka kadu Yaubada ya paisewa paipaisewei, vivane Tau Ito‑yavuha Vaneana naunau‑waheyei. Ka yau nuanua tauna na‑ivaitemi yami vitumahana na‑vo‑vi‑bagibagi, kadu na‑vo‑vi‑vatumi, e umimini toyoina. Dew 16:1-3. Ka eha yau nuanua aitam wayahimia nau‑dadanaia wayahia una‑ihanua. Vona ahiahina, itomi avaha uanamane‑vidoha, Yaubada ya nuanua wayahika vivane nau‑wawanika nau‑dadana tupwai kavaniahei. 2Ti 3:12. Ika. Tuta nonova nui kamamaei, ka itoai amai‑haeyemi havine havine vivane tomotau itoka tau ekalesia ivitavitaka. Ka aviani vinꞌ‑omo? Dewaia ivinꞌ‑omo yau vona wayahimia aitamoata deinake, a? Ka nonova, avaha ani‑tawanemi, apotapota, kate eha aitam vane wayahimi ata‑nononi. Ka pai nau‑yehata wayahina eha au pata apotapota‑wayohe. Wayahina, Timoti avi‑tunei na‑omo wayahimia, e yami vitumahana vaneana ana‑nononi. Yauke amatamatauta, kaiwadi, Satana na‑omo wayahimia, e na‑nau‑dadanimi ananina, una‑peu, e yama paisewa habuhabuna wayahimi na‑vita‑vovoni deina.
Kate ataina Timoti avaha omo‑havine wayahiua yami meagai wayahina, ka avaha itomi vaneami mataedau, vivane mataeda ahiahina yami vitumahana kadu yami dewa‑vidovidoha ainua wayahia. Ka tauna voneu yami pai nuana wayahiu pai dewa‑haiawa, kadu itomi yami nuanua amavina wayahimia, e anau‑vi‑taumi, yauke yau nuanua aitamoata deina. Dew 18:5. Wayahina, yaiai, tutana mataedana yami vitumahana wayahina anononi, akanai yauke ate‑vatu, kadu adewa‑haiawa. Baina inahe ananina avaniahei, ka tomotau ivitavitau, kate vaneami ahiahina ivaiteu. 2Te 1:4. Ka tuta ataina wayahina yauke ayauneu ahiahina. Iuna itomi Kauvea nihenina umimini‑toyoa. Ka tuta ataina wayahina Yaubada anau‑kaiwei ananina wayahimi. Kate medeina yau nau‑kaiwana Yaubada wayahina ana pata tauna wayahina? Tutana Yaubada matana amamaei, yau dewa‑haiawa ananina, iuna taumi. 10 Ka ioyoma kadu auyewa wayahia aviama‑bagibagi vivane tuta tepakaia wayahina Yaubada nꞌ‑awaeheu anau‑vi‑taumi. Ka auyewana wayahina au pata ana‑ivaitemi yami vitumahana wayahina. Ka avi nua‑uya wayahina uvi‑kutakuta, akanai, yauke au pata yami vitumahana avo‑vi‑bagibagi, uvidoha deina.
11 Wayahina, yau viama taina. Yaubada, tauna kadu Amaka, kadu yaka Kauvea Iesu ainua aviamei yama etawana ivo‑vi‑meani, e ana pata amavina wayahimia. 2Te 2:16-17. 12 Ka kadu Kauvea aviamei tauna na‑ivaitemi yami dewa‑vidovidoha wayahimia natanata, nꞌ‑am‑iwaiwahi itomi wayahimia, e neine mani tomotau habuhabui wayahia. Itoai yama dewa‑vidovidoha wayahimi avaha am‑iwaiwahi deinake. 13 Ka kadu aviamei tauna nuami na‑vo‑vi‑bagibagi, iuna aitam auyewa omomo tuta tepakaia wayahina, ka auyewana wayahina yaka Kauvea Iesu na‑mavi‑havine, ka kadu ya tau ahihinata habuhabui nui inꞌ‑omo. Ka auyewana wayahina itoka Amaka nui kamamaei, tauna kadu yaka Yaubada, ka nau‑wawanika tomotau‑naia habuhabui mataia kamimini. Ka yau nuanua auyewana wayahina itomi ami pata ahihimiata umimini, eha aitam aviani wayahina una‑ini‑yauyau mataia.

3:1: Dew 17:15.

3:2: Dew 16:1-3.

3:3: 2Ti 3:12.

3:6: Dew 18:5.

3:7: 2Te 1:4.

3:11: 2Te 2:16-17.