2
Tau Goyogoyonata Wayahina
1-2 Yaiai, tomotau tupwai ivonavona itoai aitam apa‑taputapu aboui, o mataeda aboui, o aitam leta aginuma, ka ivonavona apa‑taputapu‑nana nihenina, o mataedana nihenina, o kadi leta‑nana nihenina itoai avonei yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha avaha mavi‑havine tanopia. Ka tomotau ivonavona tauna ya tomotau avaha inau‑hohona wayahina, ka auyewana avaha iakwa. Yaiai, vonaia habuhabui vona‑vitupu. Ka yama nuanua eha memeanina itomi unua‑vita vona‑vitupu‑naia wayahi. Eha mani tomotau unꞌ‑awaehe yai vitupu tunina tunina wayahia inonomi. Iuna auyewana eha ana pata na‑omo a itoava mani dewa naona ivinꞌ‑omo wayahina. Ika, naona avi tomotau tuta‑nana wayahina imamaei, taui Dewa Vihaihai idedewei. Ka tuta aitamoata wayahina Yaubada aitam onoto na‑si‑vinꞌ‑omanei, ka Yaubada onotona vi‑wahani Tau Vihaihai, iuna tauna Yaubada ya veimea habuhabui vihahaiei. Ka Yaubada ya nuanua onoto‑nana wayahina vivane na‑vita‑vovona‑vavahi. 1Ti 4:1; 1Io 2:18; 4:3. Tauna yana dewa goyonata. Aituhu aviani tau maꞌ tanopi ivi‑wahani “Yaubada”, ka aituhu aviani iawa‑davedavei, akanai onoto‑nana ya nuanua tauna ana wava dewaia na‑vane‑tawanei. Tauna na‑nua‑panipani tauna ana heta vivane Yaubada. Wayahina, tauna Yaubada ya Manua Vito‑pota na‑nu nihenina, e tau maꞌ tanopi na‑mataedai, na‑vona, “Yauke taua Yaubada.” Dan 11:36; Ese 28:2.
Kaiwadi, itomi unuani o eha? Tuta nonova, tutana yami meagai nihenina nui kamamaei, yauke Paulo dewaia avo‑vi‑mahete‑havihavinemi. Wayahina, aviani tuta ataina wayahina Tau Vihaihai‑nana ya vinꞌ‑omana bou‑potepotei, avaha dewana uanamanei. Tauna nau‑wawani tuta ataina wayahina hivahivana. Iuna Yaubada ya nuanua apaina, avi tuta tuta ahiahina wayahina, tauna onoto‑nana na‑si‑vinꞌ‑omanei. Vona ahiahina, ataina tuta wayahina aitam bagibagi hivahivana avaha vi‑putu paipaisewa tanopia. Ka bagibagi‑nana omomo aitam nua wayahina, ka nua‑nana ya nuanua veimea habuhabui vihahaiei. Ka tuta ataina wayahina aitam koiaka nua‑nana ya bagibagi si‑vi‑mavinei a itoava aitam auyewa Yaubada vi‑nua‑dadani na‑omo wayahina. Ka auyewana wayahina, tau si‑vi‑mavine‑nana ya paisewa na‑iakwa, e tauna nua‑nana na‑yavuhi. Na‑iakwa, e Yaubada Tau Vihaihai‑nana na‑si‑vinꞌ‑omanei, e tau maꞌ tanopi idudueyei. Ka Kauvea Iesu tauna ya vinꞌ‑omana anꞌ auyewa wayahina Tau Vihaihai‑nana ya pai veimea vitupuina na‑vita‑vovoni dewa ainua wayahia, vivane awana yawaina wayahina kadu ya vinꞌ‑omana didigana wayahina. Isa 11:4; SiV 19:15. 9-10 Ka Tau Vihaihai‑nana ya vinꞌ‑omana omo Satana ya bagibagi wayahina, ka kadu omo Satana ya paisewa goyona wayahina. Ka avi tuta Tau Vihaihai‑nana na‑omo, tauna dewa‑bagibagi vitupui dedewei, ka iaiaya vitupui vevewanei, ka pai nua‑tupatupa habuhabui vevewanei, ka kadu dewa goyona habuhabui dedewei. Iuna tauna ya nuanua tau maꞌ tanopi na‑nonoi. Tomotaui nuai ianianiga, kate eha itꞌ‑anamane. Nuai ianianiga iuna eha yai nuanua vona tunutunuhina idewa‑vidovidohe. Wayahina, vona tunutunuhina ivihahaiei, e taui ai ito‑yavuha itutu‑haini deinake. SiV 13:11-13. 11 Wayahina, Yaubada tomotaui nuai vo‑vi‑tupatupai, e taui vitupu ivitumahanei. 12 Taui idewa‑haiawa dewa goyona idedewei tanopia, kadu vona tunutunuhina ivihahaiei. Ka habuhabui dewa‑yaiyai‑vavaha ivaniahei Yaubada wayahina akanai.
13 Yaiai, vona ahiahina, Kauvea dewa‑vidovidohemi, ka itoai nau‑wawaniai tuta tuta wayahina Yaubada anau‑kaiwei wayahimi. Iuna tuta naona wayahina Yaubada vi‑nua‑dadanemi ito‑yavuha uvaniahei dewa ainua wayahia, vivane Nuana Ahihinata ya paisewa wayahina, ka kadu yami vitumahana vona tunutunuhina wayahina. Nuana Ahihinata ya paisewa dewa goyona tanopia wayahia tana‑vewanimi, e vo‑vi‑aiaimi dewa ahiahina wayahina. 2Te 1:3; Epe 1:4. 14 Ka dewaia wayahi Yaubada honemi Vaneana Ahiahina wayahina. Itoai vaneana anau‑waheyei wayahimia, e uvitumahanei. Ka Yaubada ya nuanua tauna yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha didigana na‑vo‑patami uvaniahei, vivane didigami. 15 Wayahina, yaiai, nau‑wawanimi umimini toyoina, kadu nau‑wawanimi viwavenena avaha aviwavenemi unua‑vi‑avini. Eha unua‑pania. Nonova viwavenena tupwai unononi avonemi awai wayahia, ka viwavenena tupwai aginumi uaiaiavi yami leta nihenia.
16-17 Ka yama nuanua wayahimi taina. Yaubada Amaka dewa‑vidovidoheka, kadu tauna yanꞌ ate‑nuanuai wayahina ate‑vatu maꞌ‑vavaha, kadu nua‑vaniaha ahiahina veneka. Yau nuanua yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha ana heta kadu Yaubada Amaka ainua nuami ivo‑vi‑vatui, kadu yau nuanua ivo‑vi‑bagibagimi ami pata dewa ahiahina aitamoata aitamoata wayahi kadu vona ahiahina aitamoata aitamoata wayahi.

2:3: 1Ti 4:1; 1Io 2:18; 4:3.

2:4: Dan 11:36; Ese 28:2.

2:8: Isa 11:4; SiV 19:15.

2:9-10: SiV 13:11-13.

2:13: 2Te 1:3; Epe 1:4.