^
2 Piele
Simo Piele yi omabhuka mayi
Lele nadhʉkʉ ka omakilisito
Piele apa pɨ omabhuka me u ꞌo ’to o lɨ ’li Ebhe
Piele agbele ’dje omabhuka lɨ ’ngʉ́ gba omʉsuno na eu
Engʉ́ ɨnde akodho ’kpɨ́ bhʉ́ nedhɨnga gba okpála na kalanʉ
Engʉ́ ɨnde akólo lɨ omʉsuno na eu
Ngámá Yesu Kilisito agíe galikpe lɨe magie
Oeli na soso