28
Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ sa²ba³to³ nxe³ti³xa² ha³nãu³hi²na³na¹ ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ to³mĩn²ko³ nxe³ton³tãu³a¹ txu¹ti³nãu³xai³tã² Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai³tã² Ma³ri²a² ã̱³xa¹ka³lxai³tã² ain¹sxã³ txah³lxa³kxẽ¹na² ĩ²xi²te³lhxã³ ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ a²kxã³nxa² a²kwẽn¹tai²na¹ kxĩh³nxa² kãin² sa²wi¹win¹ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ oh³xan¹jah¹la² wxa²kan³sxã³ wxã³nũ²la² txah³lxa³kxai²li² sa²yxo²than²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ txah³lxa³kan²tu̱³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ha³lai³yu³hũ̱³nha²kxai³ a²wã²la³ka³lo³khai³xa² hãn³khai¹nxe³sxã³ ne²ve²nũ̱³xa² yã¹nxe³hũ̱³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ĩ²yxau³sxã³ wah³nxe³kxain¹te²nãu³xa² kãin² o²lai¹nha²kxai³ ĩ³ka³ta³ta³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² ya³lu²te²hũ̱³sxã³ sxa³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ oh³xan¹jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹. Txu¹txa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹ni¹. Je³su²jah³la² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxain¹sxã³ ya³lu²jah¹lai¹tã² ã³ten³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ĩ²te²sa¹xĩ¹. Yxãn¹ta¹ ti¹ai²na² yũ²nxa³xi¹. Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²ni¹. E³kxi¹nx2ti³ka²yã¹nxe² ĩ³sa²yxau³xi²na²ni¹. Yxãn¹ta¹ sa²nĩ̱³kxi²tẽ¹na² ya³lu²sxa³je³nai³tã² ã³wih¹sxã³ ĩ²ja¹hẽ¹ni¹. Ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ²ta³lun²yah³hin¹kxai²nãn²tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² ai³sxã³ ĩ³hen³txi³tain¹yah³hẽ¹ni¹. Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³su² ĩ³hen³txi³tain¹yah³hẽ¹ni¹. Ya³lu²sxã³ sxa³nxa³xĩ¹. Nxa²ha¹te¹ Ka³li³le²a²ko³nãu³a² ĩ³ne³ka²tah¹na²ni¹. Nũ¹ai²na² ne³khau²hxi²yah³hin¹tu¹xĩ¹. Nxe³yah³nx2ta¹xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ka³tu̱³ ka³lih¹lxi²sxã³ o²lai¹nha²kxai³ txah³lxẽ¹na² a³li³ain¹nũ²la² yãn¹txi³ ã³nxai³sxã³ a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³hen³txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe² a³li³sxã³ ã³nxai³ain¹tãu³a² Je³su²jah³la² hi²sen³su² ne³khauh²xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ne³khauh²xi²sxã³ wi¹le³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ ã³tĩ̱³ain¹nũ²la² ã³ka³ti³wxe³nũ²la² a²yu³ki³sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹ni¹. Hãi¹nxe³sxã³ txa²wã³tã̱³nãu³xa² ĩ³hen³txi³txain¹ya³hẽ¹ni¹. “Ka³li³le²a²ko³nãu³a² ã³nxai³sxã³ ne³khauh²xai¹na¹tu¹wi¹.” Nxe³na¹jau³su² ĩ³hen³txi³txain¹yah³hẽ¹ni¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³su² ain³kxi²nũ²la² a³li³ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
So³ta²to² ĩ²yxau³ain¹te²nãu³xa² ki³han³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹jau³su²
11 Nxa²ha¹te¹ a³li³ya³ti̱³kxai³lu² so³ta²to² te²nãu³xa² txah³lxẽ¹na² ĩ²yxau³sxã³ wahx3nxain¹te²nãu³xa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówi¹hain¹sxã³ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta³nãu³xã² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxa²ha¹te¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³ta²nãu³xa² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³su² te²nãu³xa² ã³nũ¹tain¹sxã³ a̱in³nhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ũ³yho³hi²ki³a² kãin² ũ³yho³hi²hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ³wã̱³txã¹nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe² ĩ³wa²lũ³xi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Ka³nxah³ti³na² ãu³xi²sĩ¹na¹tãu³a² ya³lu²jah¹la² sa³wi³ha³lxa² hãi³a² wxã³sxã³ a²nũ²a² so²a²sih³kxi²nyhain¹nũ²nhai¹.” Ki³han³jau³xa² nxe² e³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. 14 Nxa²ha¹te¹ wãn³txai²na² ãu³xah³lxin¹jau³xai²na² sa²kxai³lu² Pi³la²jah³la² wxa²hxi²kan¹jah¹lai²na² a²ne³nxẽ³na² ã³wih¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹le³kxi²sĩ¹na¹tu¹wi¹. Nxe³kxe³su² ko̱n³ton³kxi¹nx2ti³xah³lho³li¹. Nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe² e³kxi²ta³lun²nũ²la² so³ta²to² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ũ³yho³hi²ki³a² so¹sxã³ wãn³txin³txi² ki³han³jau³xin³ti² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jau³su² nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wãn³txin³txi² u²lxi³ ha³ta̱³nxe³jau³su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹jau³su²
16 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ka³na³ka³nat3sxã³ wxa²hait1so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Ka³li³le²a²ko³xa² ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wã³la² wã²nã³ũ¹ka³txai³tã² ka³la³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ²ain¹te³na¹ ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ a²sa³wi³ha³lxa² ka³na³ku² ĩ³wã̱³wã̱³jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxe³ka³tu̱³ ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: Je³su²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Oh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ yu̱h³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ a²hãi¹nxe³ti³xa¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³kat3su² tãu³sa¹wi¹. 19 Nxe³te²sa¹ha²kxai³ ha³lo²a² yu̱h³xan¹ko³nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ ai³jah³lxi³sxã³ a²nũ²a²nãu³xai²na² txa²sa³wi³ha³lxi³lon³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nyha¹ju³ah³lxi³hẽ¹li¹. Yxah³lxin¹tãu³a² Txa²wĩ³na² ĩ³lxa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nyhah¹lxi¹nha²kxai³ A²tah²na¹xai²na² ĩ³lxa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nyhah¹lxi¹nha²kxai³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³lxa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nyhah¹lxi¹nha²kxai³ nxe³sxã³ ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹nyha¹ju³ah³lxi³hẽ¹li¹. Txa²sa³wi³ha³lxi³sye¹nxain¹ju³ta² e³lxah²lxi³tu¹wi¹. 20 Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1si¹hain¹jau³su² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ya¹nx2ta¹wi¹. ósi³tẽ³kxi²sa²tẽ³nx2ta¹tu¹wi¹. Yuh³xan¹ko³nãu³a² ne³ki³so³nxa³tãu³a¹ ã³si³tẽ³kxi²sa²tẽ³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ya³nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².