10
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²ka³lxa¹ti³nãu³xa² a²ĩ³lxa² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³thin²tain¹na³la². Nai¹na¹ha²kxai³, a²ko̱³nxe³ju³ta² sa²wa²su¹tain¹ju³ta³nũ³a² ten³khaix1jah¹lo²sa¹wa². A̱u³txi³ txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ ten³khaix1jah¹lo²sa¹wa². Nxe³na¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³tin³ti³ ĩ³ye³kxi²hxai²na¹hẽ³la²:
— I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²ko̱³nxe³ju³ta² wxa²wa²su¹txai¹nhẽ³li¹. Nxe³hxai²na¹hẽ³la². Jã¹nxa¹jau³su², txa²ka³lxa¹txi³nãu³xa² a²ẽ¹nãn¹jau³xa²sa¹:
— Sũ̱³na² tĩh³na² ã³si³tẽ³a¹tũ¹xã¹, txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na²sã¹. Nxe³ain¹jau³su² yxau²ho³hain¹na³la². Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, a²ya³la³tu̱³ Sũ̱³na² ẽ¹nãn¹jau³su² a³la³kxi²ti³he¹xai¹nxa³kxe³tu̱³, yxau²ho³hain¹na³la². Sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³jau³la³ ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² a³la³kxai¹nxa³wa². Nxe³kxa²yu³su²:
— Wã²nxũ̱h¹ txai²na² so¹lxi³ sa²hau³ko³nha²sxã³ wain³te²lot3nha¹tũ¹xã¹. Nain¹jau³su², Sũ̱³na² wãn³txi³la³ wain³te²lo³tẽ³jau³la³ sa²yxo²we¹tai²nxa³kxe³su² yxau²ho³hain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² Je³su² Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² yxo²ĩ²a¹xã¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wain³te²lo³kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² Je³su²jah³la² hi²sen³su² sa²ha³ya̱³khit1sxã³ sa²sen³sai¹hĩ̱³nx2na³la².
A²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ju³ta² yũ³jau³su²
Kxã³nãu³u¹tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹jau³xu¹tai²na²sa¹:
— A²nũ²a² ĩ³lxi³te² ĩ³nxãn²tu̱³, txa²wãn³txai²na² Moi³se²ah³lo²na¹xai²na² ĩ³kwa³na³nx2ta¹jau³xai²na² wã³kon³yah²lxan³kxe³tu̱³, sa²yxo²we¹te²tu¹xai³syah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ ka³te̱n³su² yxau²ho³yhah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 6-8 Yxãn¹ta¹:
— Je³su²jah³la² yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³ki̱³jau³su², Sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta³nũ³a² ha³na³ka³lxi³ Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³na³la². Nxe³nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Nxe³nhyah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹ka³tu̱³: “Oh³nãu³a¹ Je³su²jah³la² kĩn³txi³ yxau²na³na¹. Nxe³ha²kxai³ wxa²ka³la³sxã³ Je³su²jah³la² sa²hau³ko³tẽ³ju³ta³nũ³a² wxa²ka³la³sxã³ sa²so¹a³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, hxi²kan¹txi³ wxa²kan³ki̱³sxa³nhai¹.” Nxe² e³kxi²nhyah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³: “Yuh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ a²nũ²a² ya³lu²te²a² yxau³tãu³a¹, Je³su²jah³la² yxau²na³na¹. Wxa²kan³sxã³, Je³su²jah³la² sa²hau³ko³tẽ³ju³ta³nũ³a² wxa²kan³sxã³ sa²so¹a³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, hxi²kan¹txi³ wxa²kan³ki̱³sxa³nhãi¹.” Nxe² e³kxi²nhyah¹lxi³nũn³txa³hẽ¹li¹. Nxe² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹tah¹lxa¹ Sũ̱³na² wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nu²na¹xai²na² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² wãn³txai²nãn²tu̱³ ã²la² e³kxi²yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² yxo²ĩ²ya³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxin¹tai¹ti²tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³jau¹xain²txi³ yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xain²txi³ ĩ³tih³nxe³nx2ta¹wa². Wxa²yxo²a² ĩ³sai¹sxã³ ĩ³ye³sxã³:
— Je³su²jah³la² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²la¹i¹. Nxe³sxã³ wxa²yxo²a² e³lẽ³na² ĩ³ye³i², wxa²ẽ¹nãu³a¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹na¹. Nxe³sxã³, a̱u³txi³ ĩ³ye³kxi²nha²sxã³ yxo²ĩ²nha², nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² sa²kxai³lu² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² sa²wa²su¹txa²lxi³tu¹wa².
10 Nxe³ju³ta²kxai³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³:
— Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³lha²kxai³, txa²wã¹yxo²a² e³lẽ³na² ĩ³ye³sxã³:
— Je³su²jah³la² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²la¹i¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² txa²wã¹ko̱³nxe³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³lha²kxai³, nxe³nẽ³te²ju²hẽ³la². 11 Jã¹nxe³jau³su², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² Je³su²jah³la² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²li³te²la³, Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³: “Sũ̱³na² ĩ³yxaih²kxi²na¹xã¹.” Ti³hex1ki̱³sxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã² a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹, ha³lo²a² wi¹ju³ta³lo³tẽ³jau³nũ³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². Nxe³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³, nxe³jah¹lai²la¹wa². Ha³na³ka³lxin³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². A²nxe³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ ũ³yhen³kxi²nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 13 Jã¹nxa¹jau³su², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²li³hxa³te²a² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³, sa²wa²sut1si¹hain¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²a² yxo²ha³kxa¹ sa²wa²su¹tain¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14-15 Sa²wa²su¹tẽ³ju³ta²sa¹: A²wi¹lhĩ¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² txã², a²nũ²a² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³lhãn²sxã³ wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, nxe³jau³xai²na² ne³ka²ki²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² yxo²ĩ²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, yxo²ĩ²sxã³ sa²wa²su¹tẽ³lhi¹ki̱³jau³nũ³su², Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, sa²wa²su¹tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² a²nũ²a² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, wãn³txa² wi¹jau³la³ ĩ³tih³nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Ĩ³tih³nxe³nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹ti³ ne³ka²ki²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Ne³ka²ki²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Yxo²ĩ²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² sa²wa²su¹tẽ³si¹ki̱³jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³ha²kxai³, sa²wa²su¹tẽ³ju³ta³nũ³la³ yũ³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Nxe³sxã³, wãn³txa² wi¹jau³la³ ĩ³tih³nxe³yhu¹xa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ ne³ka²ki²nxa³ha²kxai³, hxi²kan¹txi³ yxo²ĩ²xa³ha²kxai³, nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, nxe²nxa³wa². Jã¹nxe³ju³ta² Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² wxã³ain¹na³li¹. Wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nẽ³lain¹te³lhxã³ ain¹na³li¹. Nxe³ju³ta², wi¹khai¹nxe³sxã³ ka³lih³khaix1nxe³ki̱³tã³li¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
16 Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, wãn³txa² wi¹jau³xai²na², a²nũ²a² kwa² ha²ya̱³kxa² ka³lxa²nxa³tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹tain¹na³la². Nxe³ju³ta² kxã³nãu³u¹tai²na² I³sa³i²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nãi³. Txa²wã¹wãn³txai²na² wi¹jau³xai²na² a²nũ²a² sa²yxo²we²ki²nẽ³tũ̱³ka̱³txi³la³ yũ²nxa³wi¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ hĩ¹nai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²we¹tai¹nxa³wa². 17 Jã¹nxa¹jau³su², wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³ju³ta³nũ³a² yũ³hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³jau³xai²na² wi¹jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²la¹wa².
18 Yxãn¹ta¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³ji¹? Wãn³txa² wi¹jau³xa² ne³ka²kai¹nxa³kxe³su² yxo²ĩ²ai¹nxa³ji¹? Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Nxe²nxa³wi¹. Wãn³txa² kãin² ne³ka²ki²khai¹xain¹na³li¹. Ain¹ta¹, kwa²hãi¹nxe² ã³ne³to³hai¹nxa³wi¹. Nxe³nx2ti³hĩ̱³na¹wa². Nxe³ju³ta², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a²sa³wi³sa² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³na³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²wãn³txa², yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² a²ne³nxẽ³nãu³a¹ ne³ka²ki²ki̱³tã³li¹. Ha³lo²a² u³je³na² kan³tãu³a¹ ta̱³nxa², a³li³xi²tãu³a¹ ta̱³nxa² nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, txa²wã¹ne³nxẽ³nãu³a¹ ne³ka²ki²ki̱³jau³lin³tai¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, wã³kon³sxã³ sa²yxo²we¹txa³tũ̱³ka̱³txi³su² yũ³te²jai¹ti²tu³wa².
19 Jã¹nxa¹jau³su², I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² Sũ̱³na² wãn³txa² a³la³kxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ain¹ta¹, hai³txi³ yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³, a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² so¹lxi³ Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹na³la². Yhain¹ju³ta², Moi³se²ah³lu¹tai²na² txã², Sũ̱³na² yxo²wãn³txa² ain³kxi²so¹sxã³ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txai²na¹xai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na² a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² wi¹ju³ta³lo³tai¹na¹tu¹wi¹. Na¹ha²kxai³, wxãi²na² sa²kxai³lu² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² yxo²kwa̱i³no³txa²lxi³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, nyhah¹lxin¹te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² hai³txi³ ã³ne³to³hai¹nxa³xã¹. Ha³yax3ka³li³nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³na¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³yxo²kwa̱i³no³txa³lxi², ĩ³xa̱n³ta³kxi², na¹xã¹.” Yah³lxin¹tu¹wi¹.
Sũ̱³na² wãn³txa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 20 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², I³sa³i²ah³lu¹tai²na² Sũ̱³na² yxo²wãn³txa² ain³kxi²so¹jau³xa², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xai²na² ha³lo²a² ya³lo³txi²sxã³ ĩ³ye³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Tũ̱¹ka̱³txai²na² ã³te³nxi²sai¹nxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, a³ya³ti²sain¹na²hẽ³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa²: “Txa²ko̱³nxa¹ju³ta², Sũ̱³na² sa²wa²su¹ki²sa²ti³ten³sa³nhã¹.” Nxe³sai¹nxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, ĩ³yau¹ũ³nha²yai¹na¹hẽ³li¹.
Sũ̱³na² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 21 Yxãn¹ta¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² ha³lo²a² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Kxãn³su² wi¹lĩ³we¹yhu¹si¹hai¹na¹jau³nũ³su², txai²li² yxau²sa²tẽ³yai¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Nai¹na¹ta¹, ã³ne³to³lhai¹nxa³ha²kxai³, hãi¹nxe³sxã³ sa²yxo²ã³sai¹nha²kxai³, sai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Sũ̱³na² ta¹hxai²hẽ¹la².