13
Txa²wã¹hxi²kan¹ti³nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²we¹tain¹ki̱³jau³su²
Yuh³xai²nãn¹te² hxi²kan¹txi³ nũ̱³ka̱³txa² Koverno nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la², a²nũ²a² yxo²ha³kxah¹la². Ĩ³kwa³na³nx2ti³tũ̱³ka̱³txai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³su² hxi²kan¹txi³lon³ka³tu̱³, ũh³wxe³nũh¹nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³su² te²ju²hẽ³la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³su² hãi¹nxe² ã³na¹ũ³nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³su² te²ju²hẽ³la². Hãi¹nxe² ã³na¹ũ³nx2ti³xa³ke³la³te²kxai³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² ĩ²li³te²la³:
— Koverno nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²ã³a¹xã¹. A²nxe³te²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ũh³wxe³nũ¹nhẽ³tũ³ka̱³txa² sa²yxo²ã³te²su² hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, a²yoh³la³ khãuh³lxa³ti³hi¹nha²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, wi¹kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Koverno nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³tũ̱³ka̱³txai²na² yuh³lxah³lxin¹ju³ta³la³ yũ³nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Koverno nũ̱³ka̱³txai²na² yuh³lxah³lxin¹ju³ta³la³ yũ³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su²:
— Koverno nũ̱³ka̱³txai²na² yuh³lxi³na¹ju³ta² ten³sa²nxa³nhã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ wi¹kãi³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ³ka³li³ki¹nx2ti³jau³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³tu¹wa².
— Wi¹kãi³tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxi¹. Nxe³nx2ti³tu¹wa². Koverno nũ̱³ka̱³txi³su² jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³whxe³nũ¹nx2ti³kxe³su² jah¹la², ĩ³wi¹lhin¹ti³hi¹txa²lxi³si¹jau³nũ³su² o²la³kxi²jah¹lai²la¹wa². Yxãn¹ta¹, wain³txi³ kãi³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, yuh³lxi³jah³lxi³hẽ¹la². Jah¹la² nũ̱³kxũn³na³la². Nxe³ha²kxai³, wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² yo³lha³ nũ̱³kxũn³txi³ wai¹txa²lxain¹kxa²ya̱n³ti³su² ye¹nx2ta¹wa². Jah¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³ũ¹nx2ti³kah³lai²la¹wa². A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²su² te²a² ũ³yho³hi²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² a̱n³txi³ju³ta² ũ³yho³hi²te³lhxã³ nxe³nx2ti³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³, Koverno nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹, hai³txi³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³ta³kxi²sa²sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²sa²kxa²ya̱n³ti³sã¹. Yah³lxin¹jau³xa² so¹lxi³, Koverno nũ̱³ka̱³txai²na² sa²yxo²we¹jah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³ju³ta², txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ txa²wã¹yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²sxã³:
— Ju¹ta² wain³na³na¹. Nxe² e³ki²nha²ki̱³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³nha²ki̱³jau³xai²yã¹nxe³sxã³ ĩ³wet1sa²so¹sxã³ Koverno nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la².
Jã¹nxe³jau³hũ̱³nxe², Koverno nũ̱³ka̱³txa² ĩ³kwa³na³nx2ti³sxã³:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³yho³hi²txã³nxa² ũ³hũ¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Ha³lo²a² Koverno nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² a²wa³ka³li³yu³ta² ũ³yho³hi²txai²li¹. Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, ũ³hũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² wi¹ wa³ko³nain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² kãi³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, ya³nx2ta¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ũ³yho³hi²txã³nxa² Koverno nũ̱³ka̱³txa² ũ³yho³hi²tau³to³tain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ũ³yho³hi²hxa³tain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², a²nũ²a² kãin²te²nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi², kãin²te²lo³ti² nxe³txain²yah³lxi³hẽ¹la².
A²nũ²a² ã̱³xa² wi¹kãi³kxi²ki̱³jau³su²
Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ ũ³yho³hi²txã³nxa² ũ³yho³hi²tau³to³tain¹yah³lxin¹jau³su² yxau²xai³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² yu³ka³na³ka³na³ju³ta² so¹lxi³ tau³ton³ki²nẽ³na³la². Nxe³nẽ³ju³ta²sa¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ju³ta², a²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² ha³kxa¹ sa²yxo²we¹ta³lu²ni²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ju³ta², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ã̱³xa² sxe³xa³ka³lxa² ũ³whĩn¹ta³kxi²nyhu¹i² a²nũ²a² ã̱³xa² su²lhã³i², ã̱³xa² yen³kxa² kãi³sa²no¹ki², ã̱³xa² yen³kxa² yxo²kwa̱i³ni², nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xau³hxai²tẽx1ta² whãi²na¹, Sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² yau³xã̱³xa² ha³kxa² whãi²na¹ ka³lxa²na³la². Yxãn¹ta¹, a²si³yxau³jau³xa² hãi¹nxe² ka³na³ka³na³jau³xa² so¹lxin³na³la². Nxe²:
— A²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. A³lxi²nhã¹kxa²yã¹nxe³ a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Jau¹xa² so¹lxin³na³la².
10 — A²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²na¹nhã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kain¹ki̱³ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xau³hxai²tẽx1tã² ha³kxa¹ sa²yxo²we¹ta³lu²ni²hĩ̱³ki̱³tã³la².
11-12 Txa²wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²yã¹nxe³sxã³, a³lxi²waun¹nyhu¹sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³ ka̱i³ki̱³kxa² ã³wa²su¹kxi²nẽ³jen³nũ³a² a²wa̱³kxa² ya̱u³son³na³la². Nxe³ha²kxai³, ye¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹ha³lo²a² ha³lo²lo³tẽ³ju³ta² jut3sũ̱³ju³ta²sa¹:
— Ka³nxah³ta² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa² nx2na³na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Ka³nxah³ta² ha³nãu³hi²khai¹nx2na³li¹. Wa³su¹txi³ a³la²ni²xi²ju³ta² ya̱u³so³nxẽ²na³li¹. Nxe³ha²kxai³, ha²ya̱³kxa² ãu³xi²ya³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³sxã³ wxa²yũ³ki²yhu¹sxã³ ĩ³tu¹lxi²ki̱³tu¹wi¹. Nxe³ki̱³te²jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² yxau³ki̱³ko³xai²na² ko̱³nxe³ju³ta² ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta² a²yu³ta³lot3sxã³ yxau²na³la². Yxãn¹ta¹, jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² ha²tet1jut3sũ̱³jah¹la² ĩ³xi²tu¹wa². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ha²te¹jut3sũ̱³ju³ta² yxau³nũ¹ki̱³tu¹wa². Ki̱³sa²kxai³, kwẽn¹tai²na² nũ̱³kxũn³txi³ wi¹kãi³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Ha²ya̱³kxa² ãu³xi²ki̱³jut3sũ̱³nxe² u̱³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Ki̱³sa²kxai³, ko̱³nxe³ju³ta² ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta² ã³na¹ya³sah¹lxi³hẽ¹la². óna¹ki̱³sa²kxai³, Je³su²jah³la² ha²tet1jut3sũ̱³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ ko̱³nxe³ju³ta² ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta² hxan³te³lhxã³ o²la³kxi²ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³, ã³sen³sai¹khai¹nxe³ki̱³sa²kxai³, Je³su²jah³la² yxau²xai³kxa² yã¹nxe³sxã³ yxau²xai³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². 13 Ki̱³sa²kxai³, wain³txi³ kãi³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². E³lẽ³na² ha²te¹ju³ta² yxau²xai³ki̱³kxe³hũ̱³nxe² yxau²xai³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Ki̱³sa²kxai³, hai³txi³ ĩ³yain³sxã³ ko̱³nxe³ti³ wa³ni̱³lon³kxi²yhu¹i² yain³jau³xa² ũn³jau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹ni², txu¹ha² ã̱³xa² wa³ni̱³lon³kxi², a²nũ²a² ã̱³xa² kuh³lxa³thin¹sxã³ o²la³kxi²ju³ta² so¹lxi³ yxo²kwa̱in³to³hi², kwa² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxi²yhu¹i², ĩ³ka³tã̱³nxe³yhu¹i² ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Ju¹ta² wai³nxa³wa². 14 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³la³nhẽ³kxa²yã¹nxe² yxau²xai³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Ki̱³sa²kxai³, txa²wã¹sĩ̱³nai²na² ko̱³nxe³ti³ a̱in³nha²ki̱³ju³ta² sa²yxo²we¹ja³sah¹lxi³txa³hẽ¹la².