A Varulang A Waambaar Zin Jon
Ka Waan Sin Gaaius
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Aaposal Jon ka varaar a waambaar angkari. Diotrefes, ina aubina di inaxam paazaai di balas fatu la vaal zina, xa zaxot pizin naandi ina di wat pana a dorang sin Jon. Singsaxai Gaaius, ina xa gigiu amun matmalabuk daxa, xa ruzuaai naandi, malasing ma Jon ka varaar a waambaar angkari zina. A maariaas iwana fararang ka malasing AD 87.
A baar 3 Jon ka malasing kari:
(1) 1-4 A dor vaamaravazang
(2) 5-8 Jon ka wisfaru Gaaius
(3) 9-12 A dorang pana Diotrefes ma Demitrias
(4) 13-15 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Giu 19:29, Rom 16:23, 1Kor 1:14Nia a waamua iwana lotu.
Ga varaar a waambaar angkari xa waan sunum, a paasaxo zurugu mase, Gaaius. Ga sasaxot faaratunaan nua.
A paasaxo daxa zurugu, nia ga maainung sin Nakmai adu nua guna nanam pana roroiang daxa gu rauxin la winpinum, malasing be a laklagaaium ka rauxin a roroiang daxa. Nia ga ra nanam mase la raan azanon daaza dia lamaskana Kaarisito di balas ma di pitfiaat adu gut faaratunaan pana a dorang faaratunaan ma a roroiang sunum kat falaau varaxai wana a dorang faaratunaan. Araan nia ga langar adu a funalik surugu di los a dorang faaratunaan, ga nanam mase. A nanamang kanaan surugu xa laaup pana amun nanamang ga rauxin.
Jon Ka Wisfaru Gaaius
A paasaxo daxa zurugu, lamaskana vaamuzazang sunum kuna vawaalang amun taatum lamaskana Kaarisito, gui giu vatfaraxazin fatalamin, naapalaau xawit gu rexaazin naandi. Di rai pitfiaat a matmalabuk sunum iwana sasaxotang azanon lamarana aubina ila lotu iriat. Ma xana daxa naaguna vawaal naandi wana zangazang sin naandi wana a lan ina xat faraxas pana a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai. Di waan fataling amun bina zin naandi xuna fazeiang pana aizina Kaarisito ma xawit di rat suruk ta vanganang o kaakaai zin aubina xawit di inaxam paazaai. Malasing ma xat faraxas mase adu dia di inaxam paazaai dina ruzuaai aubina malasing ubina angkanaan la vaal zin dia, xuna dia vaakdul dina vaamuzas faraxai wana vadikdikang a vaamuzazang iwana a dorang faaratunaan.
Diotrefes Ma Demitrias
Ga ra varaar vanong a waambaar xa waan sinim aubina iwana lotu wana azaan angkanaan. Singsaxai Diotrefes a rapti xai saxot adu xana waamuain nim, singsaxai naan kawit nat falos a dorang simaam. 10 Malasing ma, tamon nia gana wat sinim, gana pitfiaat fakdul amun saan naan ka gigiu. Naan kai dador ngutngut pana maam naako maam maadi raksaat. Naan kawit na gigiu be a matmalabuk angkanaan, singsaxai xawit nat fawaal zaait amun aaposal ina di wat la bina zina ma xai waakol aubina iwana lotu ina di saxot dina vawaal amun aaposal angkanaan. Ma xai kling pizin saait aubina angkanaan siaana aiziarang lamaskana lotu.
11 A paasaxo daxa zurugu, tuaa guna valos amun matmalabuk sin aubina raksaat. Singsaxai guna valos amun matmalabuk daxa. Tamon axazak ka gigiu amun matmalabuk daxa, naan sin Nakmai. Ma tamon axazak ka gigiu amun matmalabuk taksaat naan kawit na raamin fakilaan Nakmai.
12 Aubina vaakdul di piaat a dorang ka daxa wana Demitrias ma a roroiang sina xat falaau vatfaraxas pana a dorang faaratunaan. Maam saait maadi piaat a dorang ka daxa wana naan, ma nim naagu rexaas adu a dorang kari zimaam ka vaaratunaan.
A Vaanongang Iwana Dorang
13 Ga rauxin a dorang ka varas gana piaat sunum, singsaxai xawit ga saxot gana varaar wana xizong iwana fararang. 14 Gat naxaam adu gana samura raamin nua ma diaa dina dador varazuaai iaa.
15 A luaai xana iziar varaxai wana nua.
Amun paasaxo iriat di lis a dor vaananamang sin naandi xa waan sunum. Ma gu dor vaananam sin amun paasaxo inaan pana amun izina naandi.

1:1 Giu 19:29, Rom 16:23, 1Kor 1:14