16
A Dor Vaananamang Sin Pol
A ravin angkari xa irur, naan fafina dia Fibi. Naan a ravin daxa, ma a ravin faawalang sin aubina di inaxam paazaai la bina Senkriaa. Ga saxot naaguna rudaxain naan lamaskana aizina a Piran malasing aubina ninis sin Iesu di gigiu. Ma naaguna vawaal vatalamin naan pana aze razaan naa izi gogof pana, avuna naan ka ra vawaal amala aubina ma xa ra vawaal zaait nia.
Giu 18:2A dor vaananamang surugu xa waan sin Prisilaa ma Aakuilaa, ina nimtaal varaxai maadi rat faamuzas taal wana vaamuzazang sin Iesu Kaarisito. Nandiaa xawit di inaxam iaa wana a roroiang sin nandiaa xun nia. Gai wisfaadaxa zin nandiaa, ma xawit nia zingbe, naandi vaakdul zaait aubina xawit amun Israael ina di inaxam paazaai di iwisfaadaxa zin nandiaa.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin aubina di inaxam paazaai ina dit lotu varaxai la vaal zin nandiaa.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin a paasaxo zurugu Epenetus, naan a rapti ila provins Esia ina xa tabung inaxam paazaai wana Kaarisito.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Maaria, ina xa rat faamuzas dikdik ku nim.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Aandronikas ma Juniaas, nandiaa uru waliaanugu ina di ra iziar iaa varaxai wana nia la vaal a vaamaazikang, ma aizina nandiaa xa laba mase lawalau amun aaposal. Nandiaa di tabung suruk iaa Iesu Kaarisito wana roroiang sin nandiaa, waamua wana nia.
Ma aza dor vaananamang surugu xa waan sin Aampliaatas, ina ga sasaxot naan lamaskana aizina a Piran.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Urbaanas, aza rapti vaamuzazang faraxai wana maam pana vaamuzazang sin Kaarisito ma xa waan saait sin a paasaxo daxa zurugu Staakis.
10 Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Aapelis, naan ina xa ra albis lamaskana a lalaamangaaiang ma xa ra vatangin adu naan ka inaxam paazaai vaaratunaan pana Kaarisito.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin naandi ila vaal zin Aaristobulas.
11 Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Erodion, a waliaanugu.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin naandi ila vaal zin Naasisas ina di inaxam paazaai wana a Piran.
12 Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Trifenaa ma Trifosaa. Uru ravin angkanaan di gut iaa wana vaamuzazang sin a Piran.
Aza dor vaananamang surugu xa waan sin a paasaxo daxa zurugu Persis, aza ravin saait ka gut marazaat pana vaamuzazang sin a Piran.
13  Mk 15:21Ma aza dor vaananamang surugu xa waan sin Rufas, a rapti daxa zin a Piran, ma xa waan saait sin naanaa zina, ina xa rat fawaal vatalamin nia, malasing adu naan saait naanaa zurugu.
14 Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Aasinkritas ma Flegon ma Ermes ma Paatrobaas ma Ermaas, ma amun taatum lamaskana Kaarisito ina di iziar varaxai wana naandi.
15 Aza dor vaananamang surugu xa waan sin Filologas ma Julia ma Nerius nandiaa fafina ma Olimpaas ma aubina ninis faakdul zin Iesu di iziar varaxai wana naandi.
16 Naaguna dor vaananam sinim saksaxai varaxai wana varanguzang pana matmalabuk ka ninis.
Aubina di inaxam paazaai wana Kaarisito ilamun bina vaakdul di lis a dor vaananamang sin naandi xa waan sinim.
A Vaanongang Iwana Dorang Kuna Faawalang
17 Amun taatum lamaskana Kaarisito, ga maainung nim adu naaguna naknakaai wana aubina ina dit fatawagalin aubina ilamaskana lotu ma di piaat a dorang kai ruxol amun faraviraaiang naagu ra zuruk fanong. Naaguna waan lawalaau ziaana naandi. 18 Uwat aubina angkanaan, kawit dit faamuzas aaxan a Piran sin dia Kaarisito. Kawit. Di los nanga amun sasaxotang taksaat ila winpina naandi. Ma wana amun dorang ka maamis ma amun dorang iwana wisfaaruiang, dit fagit aubina ina dit fazaus naandi. 19 Aubina vaakdul di maravas faanong pana matmalabuk sinim iwana valozang a Piran, malasing ma nia ga nanam pana nim. Ga saxot naaguna mazaam aze ramun saan ka daxa ma naagu raamin pizin aze ramun saan ka raksaat.
20 Nakmai iwana luaai, fazaaus mase xana was paramin Saatan lawaana xaaka nim.
A daxaiang sin a Piran sin dia Iesu xana iziar varaxai wana nim.
Amun Paasaxo Zin Pol Di Lis A Dor Vaananamang Sin Naandi
21  Giu 16:1Timoti, a waliaanugu wana vaamuzazang, ka lis a dor vaananamang sina xa waan sinim. Ma amun paliaanugu urul zaait, Lusias ma Jesan ma Sosipaater di lis taal a dor vaananamang sin nandiaal xa waan sinim.
22 Ma nia zaait, Tertius, nia ga varaar a dorang sin Pol lamaskana a waambaar angkari, ga lis a dor vaananamang surugu xa waan sinim lamaskana aizina a Piran.
23-24  Giu 19:29, 1Kor 1:14, 2Tim 4:20Gaaius saait ka lis a dor vaananamang sina xa waan sinim. A rapti angkari xa xatkatong fatalamin nia la vaal zina ma xat katkatong saait aubina vaakdul di inaxam paazaai iriat.
Ma Eraastas, a rapti xat katkatong a kaakaai ila bina angkari nandiaa Kuaartas daaza dia lamaskana a Piran, di lis iaa a dor vaananamang sin nandiaa xa waan sinim.* Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: A daxaiang sin a Piran Iesu Kaarisito xana iziar varaxai wana nim faakdul. Ka vaaratunaan.
A Wisfaaruiang Ka Waan Sin Nakmai
25 Nakmai xat faraxas kana vadikdik nim pana ainaxam paazaaiang sinim lalozang a dorang surugu ina gai fazei wana, naan a Dorang Daxa wana Iesu Kaarisito, lalozang a vaatangaaiang iwana amun saan ka izi vunfun mumua nanga. 26 Singsaxai taning, naan ka viaat fanong la maravas ma aubina di rexaazin, lamaskana amun fararang sin amun profet i mumua avuna wana a dorang dikdik sin Nakmai ina xa iziar bulaai, bulaai, xuna amun lemlem aubina vaakdul dina inaxam paazaai ma naadina valos. 27 A marmari daxaiang ka uzaa zin Nakmai, azaxai be ina xa mazam, ma xa uzaa zina lamaskana Iesu Kaarisito, bulaai, bulaai. Ka vaaratunaan.

16:3 Giu 18:2

16:13 Mk 15:21

16:21 Giu 16:1

16:23-24 Giu 19:29, 1Kor 1:14, 2Tim 4:20

*16:23-24 Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: A daxaiang sin a Piran Iesu Kaarisito xana iziar varaxai wana nim faakdul. Ka vaaratunaan.