5
Tsiátɔ́ Laláhɛsʋgyí
Ɔhagyíɔha ánɩ́ olohogyi ɔbɛ́ɛ, Yesu gyí Kristo, (ɔhá ánɩ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) a, Bulu mʋ Bi ógyi. Nɩ́ fʋtɔdwɛ́ ɔkwɩɩ́pʋ́ a, fɔ́dwɛ mʋ bi ɛ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́ Bulu dwɛ, anɩdɛ́ mʋ mblasʋ gyí a, mʋ́ abɔ́pʋbɩ́ ánɩ́ anɩdɛ́ mʋ abí dwɛ nɩ́. Nɩ́ anɩdɛ́ Bulu dwɛ á, abégyi mʋ mblasʋ. Mʋ mbla ámʋsʋ gyí ɛ́ ɩma ɔnlɩn. Tsúfɛ́ Bulu mʋ bi okugyíɔkʋ tɛtálɩ́ gyi tsiátɔ́ laláhɛsʋ. Anɩ hógyi anɩtɔpʋ́gyí mʋ́sʋ́. Ma ɔbɛ́talɩ́ gyi tsiátɔ́ laláhɛsʋ? Ɔhá ánɩ́ olohogyi ánɩ́ Yesu gyí Bulu mʋ Bi ámʋ nkʋlɛ ɔbɛ́talɩ́ gyi mʋ́sʋ́.
Yesu Kristo Ɩwɩ Adánsɩɛgyí
Yesu Kristo gyí ɔhá ánɩ́ ɔlɔtsʋn ntsu mʋ́a obugyatɔ ba. Megyí ntsu nkʋlɛtɔ ɔlɔtsʋn. Ɔlɔtsʋn obugyatɔ ɛ́. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ légyí asʋ́n ánfɩ ɩwɩ adánsɩɛ, ánɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ. Ɔtamawá afunu. Atɔ́ asa légyi Yesu ɩwɩ adánsɩɛ. Mʋ́gyí, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́, ntsu pʋ́ obugya. Atɔ́ asa ánfɩ fɛ́ɛ́ lɛblɩ́ toku kʋlɛ. Nɩ́ ahá begyi adánsɩɛ súná anɩ, anɩtohogyi a, mʋ́mʋ́ ilehián ánɩ́ abɔ́hɔ Bulu klɛ́ dʋn. Tsúfɛ́ mʋ onutó légyi mʋ Bi ámʋ ɩwɩ adánsɩɛ. 10 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ Bulu mʋ Bi ámʋ gyi lahɔ Bulu adánsɩɛ ánfɩsʋ gyi mʋ klʋntɔ. Alɩ kɛ́n ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔmɔhɔ Bulu adánsɩɛ ánfɩsʋ gyi dɛ́ mʋ afunutɔ wa nɩ́. Tsúfɛ́ ɔmɔhɔ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ Bulu légyi tsu mʋ Bi ɩwɩ ámʋsʋ gyi. 11 Adánsɩɛ ámʋ gyí, Bulu lapʋ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá há anɩ tsʋn mʋ Bi ámʋsʋ. 12 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ Bulu mʋ Bi ámʋ bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Alɩ kɛ́n ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔma Bulu mʋ Bi ámʋ má nkpa ánɩ́ ɩtamatá nɩ́.
Asʋ́n Tráhɛ
13 Mlɩlahɔ Bulu mʋ Bi ámʋ gyi. Mʋ́ sʋ ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ mlɛ́bɩ ánɩ́ mlɩbʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 14 Tɔ́á ɩtɛhá anɩtɔwá klʋn yɔ́ Bulu ansɩ́tɔ́ gyí, akʋ́lɩ́ mʋ tógyítɔ́á igyi mʋ apɛ́ á, otonú anɩ ɔmɛ. 15 Nɩ́ anɩyin ánɩ́ otonú anɩ ɔmɛ a, mʋ́mʋ́ akʋ́lɩ́ mʋ tógyítɔ́ á, anɩyin ánɩ́ ɔbɛ́ha anɩ.
16 Mʋ́ sʋ nɩ́ ɔkʋ owun mʋ ba Okristoyin dɛ́ lakpan bwɛ á, ɔbɔ́ɔ mpáɩ ha mʋ. Bulu ɔbɛ́ha mʋ nkpa. Ahá ánɩ́ amʋ́ lakpan mɛ́ɛkpa amʋ́ wá lowutɔ asʋ́n ndɛblɩ́. Lakpan kʋ bʋ ɩnʋá ɩtɛkpá ɔhá wá lowutɔ. Megyí ɔhá ánɩ́ ɔbwɛ́ lakpan ámʋ odu mbɛ́ɛ mlɩbɔ́ɔ mpáɩ ha. 17 Lalahɛ kugyíkʋ igyi lakpan, támɛ lakpan kʋ bʋ ɩnʋá ɩtamakpá ɔha wá lowutɔ.
18 Anɩyin ánɩ́ ɔhá ánɩ́ alabwɛ́ Bulu mʋ bi ɔkʋkʋ tamatsíá bwɛ́ lakpan, tsúfɛ́ Bulu mʋ Bi ámʋ togyo mʋ ɩwɩ. Ɩ́nɩ sʋ Ɔbʋnsám tamatálɩ́ bwɛ́ mʋ tɔtɔ.
19 Anɩyin ánɩ́ Bulu ahá anɩgyí, támɛ Ɔbʋnsám dɛ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́sʋ́ gyí.
20 Anɩyin ánɩ́ Bulu mʋ Bi ámʋ laba. Alahá anɩlanú asʋ́n asɩ, mɛ́nɩ abɛ́bɩ Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ amʋ. Anɩa mʋnyɔ anɩlabwɛ́ kʋlɛ, anɩa mʋ Bi Yesu Kristo ɛ́ anɩlabwɛ́ kʋlɛ. Lɛ́lɛ́ á, mʋ nkʋlɛ pɛ́ gyí Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ pʋ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ nɩ.
21 Mʋ́ sʋ mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩkɩ mlɩ ɩwɩ wankláán ɩkpɩsúmsʋ́.