2
Paul te ladavaghinia nina manaha God
Ighau rana taluutuni, tana bona tu sara mai i Corinth mu ladavaghinia nina rongorongo God vanighau ka, tu mua kokoei na lei bosa vahola maia na manaha ni tinoni. Tu nea te vagha keri, na pukuna tu ghanaghana ge ku bosatatea vanighau vamua Jesus Christ, haba vaa na mateana tana ghaivavala. Tana bona tu sara mai, na huligu te lugu, mu mataghu ngangata. Gehegehedira 18:9 Tana bona tu ladavaghinia vanighau nigua na rongorongo, tu mua bosa kolua nia na manaha ni tinoni ge kau taluutunia. Taho. Na Tarunga Tabu kolua nina maana, te talutateghau ta nigua na tarai te utuni. Me mua liogu ge kau taluutunia na pukuna tau rongovia na manaha ni tinoni. Eliogu ge kau taluutuni na pukuna tau righia nina maana God.
Sakai vamua tu mua ladavaghinia nia na manaha ni tinoni, tana bona tu kabu kolura rahei tara loghoa na taluutuni te laga ke, u ladavaghinia na tarai te manaha. Na manaha eni, te mua vaghaa na manaha ni tinoni mana manahadira arahei tara haba pungisira na lei tinoni tana maramana. Ra dutu ni sivilaghiniani didira na maana. Hauvaa inau tu ladavaghinia na hava God te bosadilaa nia na manaha. Idania te mua talutatea nina bosa vanira rana vure. I naghona ge gonia na maramana, God te ghanaghanaa ge ke vautoghita taonia nina padalaghi. Taho siki sakai te haba pungisira na lei tinoni tana maramana te ghilala nina ghanaghana God keri, na pukuna keri, ke vagha kara ghilala utoa ke, kara mua patokia a Lord te rongoragha tana ghaivavala. Te vagha na Gegere Tabu te bosaa,
Taho siki sakai te righia,
Taho siki sakai te rongovia,
Taho siki sakai te ghilala ge ke kale
na totobo God te gonidilai vanira rahei tara dolovia. Isaiah 64:4
10 Hauvaa God te nia vetena na Tarunga Tabu ge ke talutatei na lei totobo rakeri vanighita. Na Tarunga Tabu te tangomana ge ke nea keri, na pukuna te ghilala utunighi na lei totobo udolu. Te ghilalai ghua na lei totobo a God te mua talutatea vania siki sakai. 11 Taho siki sakai te ghilalaa na ghanaghanana na tinoni keha. Na tarungana heghena vamua te ghilala nina ghanaghana. Te vagha keri, taho siki sakai te ghilalaa nina ghanaghana God. Nina Tarunga Tabu God vamua te ghilalaa. 12 Na Tarunga Tabu, ighita ta lavia ilokana na volada, te butu mai ta God, me mua mai tana maramana eni. God te vaheghita na Tarunga Tabu ge ka ghilala utunighi na lei totobo uto te vaheghita.
13 Tana bona tai ladavaghinighi na lei totobo uto raini, tai mua nia tarai na manaha ni tinoni. Taho. Ighai tai ladavaghinia na hava na Tarunga Tabu te vaheghai, mai toghitoghi tana lei totobo tara utuni ta God. 14 Arahei tara mua loghoa na Tarunga Tabu tana voladira tara mua liona ge kara taluutunighi na lei totobo na Tarunga Tabu te talutatei, na pukuna tara ghanaghana ge na lei totobo rakeri tara bule. Tara mua tangomana ge kara ghilalai, na pukuna na Tarunga Tabu vamua te tangomana ge ke hangaghita ge ka ghilalai na lei totobo te mai ta God. 15 Ighita ta loghoa na Tarunga Tabu ilokada, ta tangomana ge ka detei ke vagha siki totobo te mai ta God. Hauvaa rahei tara mua loghoa na Tarunga Tabu tana voladira, tara mua tangomana ge kara dete utoi na lei totobo kiri. 16 Na Gegere Tabu te bosaa,
Taho siki sakai te ghilalaa nina ghanaghana Lord God.
Taho siki sakai te tangomana ge ke taraia gaia.
Hauva ighita ta taluutunia, ta ghilala nina ghanaghana Lord God na pukuna ta ghilalaa nina ghanaghana Christ. Isaiah 40:13

2:3 Gehegehedira 18:9

2:9 Isaiah 64:4

2:16 Isaiah 40:13