9
Jesus te tughuruvaghinia na rapobete
(Mark 2:1-12; Luke 5:17-26)
I murina Jesus te haghelia na tiola me halavu tana komuna* komuna Aeni na komu Capernaum; Righia Matthew 4:13 i levuna na kolokama. Mana balu tinoni tara hola mai vania, na tinoni te rapobete te koli tana ghimena. Ma Jesus te ghilalaa didira taluutuni ge bosa vania na rapobete me ghaghua, “Dale, ko togotogo nimua na pukuna tu talukehai tua lei palumu.”
Mana balu tadira na lei manetarai ni vetena nina Moses tara bosa kehakehaa mara ghaghua, “E bosa tabo na tinoni eni!”
Ma Jesus te ghilala na lokadira ge vanira, “?Na hava te ghua ge au ghanaghana dika tana tobamiu? Ivei sughua te malumu na bosaana, ‘Tu talukehai tua na lei palumu,’ pa ku bosa, ‘Ko tapatughuru mo ko sakutua.’ Ku tatea taeni, inau na Dale Tinoni tu loghoa na maana tana maramana eni ge ku talukehai na lei palu.” Ge bosa vania na rapobete me ghaghua, “Ko tapatughuru mo ko holaa na ghimemu mo ko oli tana valemu.” Vaho ge tapatughuru gaia me pulohi tana valena. Tana bona na vure subo tara righia, te maro na mangadira mara holoutoa God, na pukuna te vahea na maana na tinoni eni.
Jesus te holoa Matthew
(Mark 2:13-17; Luke 5:27-32)
Ma Jesus te tona sania na bona keri, me sakusaku tua kolili, ge vaevanea Matthew na vahikolu rongo, te sopou tana malei sonirongo. Ge bosa vania, “Ko saritaoniu.” Ma gaia Matthew te tapatughuru me saritaonia Jesus.
10 Mi tana bona Jesus ma nina vaovarongo tara sopou ni vanga ilokana na valena Matthew, ara subo na vahikolu rongo ma rana tangohahi tara vangakolua Jesus. 11 Mana balu Pharisee tara vaevanera mara huatira nina vaovarongo mara ghaghua vanira, “?E ghua na maghutumiu ge vangakolura rana vahikolu rongo ma rana tangohahi raini?” Luke 15:1-2
12 Ma Jesus te rongovira ge bosa vanira, “Na lei tinoni uto tara mua kenea na manekisu, na vure tara vahaghi vamua. 13 Inau tu mua mai ge ku holora na lei tinoni uto ge kara tughulio, rana tangohahi vamua. Kau tona ma kau kene ghanaghanana na hava God te bosa tana gegere tabu,
‘Na veiarovi vamua tu liona, te haba vaa itatana na sukaghi.’ ” Hosea 6:6
Ra nia huahuati na maturutoo ni vanga
(Mark 2:18-22; Luke 5:33-39)
14 Ma gaira nina vaovarongo John Vulitabu tara mai huatia Jesus mara vania, “?E ghua ge ighai mana lei Pharisee ge ai maturutoo ni vanga haia, me ghua ge tara taho gaira nimua na lei vaovarongo?”
15 Ge vanira Jesus, “?Kara tangomana so rana kulana na tinoni te taulaghi kara dikalio tana bona na tinoni te taulaghi ke ghaha itadira? Taho! I geva kara lavi rughuhoru kehaa na tinoni te taulaghi itadira, vaho ge kara maturutoo ni vanga heghedira. 16 Na tinoni ke mua lagholaghoa na tivi vaolu tana tarosina na tivi haulaghi, na pukuna na tivi vaolu ke pororodi me ke rosi au vulea va na tarosi haulaghi. 17 Taho siki sakai ke dodea na wine vaolu tana kada haulaghi, ke taposa gea me ke kaikavi sule na wine, me ke kokoba na kada. Ko dodea mughua na wine vaolu tana kada vaolu ke, ge rogaira udolu na wine mana kada koro ghaha mahebora.” Jesus te bosa vagha eni ke ge tatea na tarai vaolu nina Rongorongo Uto te mua taonia na nilabu haulaghi udolu nina Jew.
Jesus te vavolaa na Dalena na haba
(Mark 5:21-43; Luke 8:40-56)
18 Mete bosa sokoi vaso Jesus na lei totobo raini, na habadira na Jew te mai tualaghi tuturu inaghona me ghaghua, “E mate tua na dalegu, ko mai mo ko talua na limamu ivuvungana ge ke vola.” 19 Ma Jesus te tapatughuru me saritaonia, ma rana nina vaovarongo ghua tara nia udukolu.
20 Mi tana bona tara sakutua tona, na vaivine ghua te hangavulu rua na niulu tua te nia vahaghitaili na tave ni ghabu, te mai murina me tabea na sosokona nina tivi, 21 ta nina ghanaghana ke, “Ke vagha ku tabea vamua nina pupulu ke, mu ku uto tua.” 22 Ma Jesus te ririu oli, me vaevanea ge bosa vania, “Dalegu, ko togotogo. To uto, na pukuna to taluutuniu!” Tana bona vaghana keri na vaivine te uto tua.
23 Ma Jesus te vaa sara tana valena na haba. Mi tana bona te righira balu vure tara lovulovui na ghau mara uvighi na uvete, Tana bona na tinoni te mate tua, na vure tara lovulovui na lei totobo te vaghai na ghau mana uvete taonia na nilabu ni Jew. mana balu tadira tara tangimate, 24 ge bosa vanira, “Kau rughuhoru. Na tahula te mua mate, te maturu vamua!” Ma gaira tara kiahaghinia. 25 Mara rughuhoru keha tua na vure, vaho ge vaa haghe Jesus tana voki, me tabe datoa na limana, mana tahula te tapatughuru. 26 Mana rongorongona te saopoa na lei komu talighu.
Erua na tinoni rorodo
27 Ma Jesus te sakutua sania na bona keri, me rua na rorodo toro tumuria moro ghaeghahe vania, “Vaivarina David,§ Vaivarina David Eruani na ahana na Christ. ko arovighai!” 28 Mete rughuhaghe tua Jesus ilokana na vale, moro mai itatana. Ge huatira, “?Koro taluutunia sughua ku tangomana na davoraani na matamiu ge koro reirei oli?
“Eo, Maghutu,” ro vania.
29 Ma Jesus te tabei na matadira, ge vanira, “Ke tangomana vanighau na hava toro taluutunia.” 30 Ge ro reirei oli. Ma Jesus te bosa papara vanira, “Koro bei ghoi tutugua vania gea siki sakai!” 31 Ma rogaira toro oli moro tughunitate sule aua vaa na rongorongona Jesus tana lei komu talighu.
32 Moro tona keha tua, vaho ge na balu tinoni tara holaa mai vania Jesus na tinoni te mui, na pukuna na tidalo dika ilokana. 33 Mi murina Jesus te ghuruhoru sokoa tua na tidalo dika, ge tavukesi na lapina, me vuivuni ni kokoe. Ma gaira soko tara nia hare mara ghaghua, “Ighai tai mua righia mua siki totobo sule te vagha eni i Israel.”
34 Hauvaa ma gaira na Pharisee tara bosa mara ghaghua, “A Satan, na vunaghidira na tidalo, te hea na maana ge ghuruhorua nia na tidalo dika.” Mark 3:22; Luke 11:15
Jesus te arovira na vure
35 Ma Jesus te oleole kolili tana lei komu. Me tarai tana lei vale kokoeliulivuti ni Jew, me tughunitatea na Rongorongo Utona na kinakabuna God. Me kisura ghua na vure, tana lei vata ni vahaghi kehakeha. Mark 1:39; Luke 4:44 36 Me righira rana vure ge arovira, na pukuna te taho ahei ke hangara, te vaghara na lei sheep te taho ke vatoghara. Buka Iduidu 27:17; 1 Vunaghi Haba 22:17; 2 Vavata 18:16; Ezekiel 34:5; Mark 6:34 37 Soko, ge bosa vanira nina vaovarongo, “Te sule ngangata na ghegheli,* Sule ngangata na ghegheli Na ghegheli eni te tughura subo na vure tara gonidila ge kara taluutunia God. mana tinoni ni lutu te kukulu. Luke 10:2 38 Keri ke, ma kau kokoeliulivuti vania God, na vunaghi ni ghegheli, ge ke nira vetena subo mai ghua na tinoni ni lutu ta nina ghegheli.”

*9:1 komuna Aeni na komu Capernaum; Righia Matthew 4:13

9:11 Luke 15:1-2

9:13 Hosea 6:6

9:17 Jesus te bosa vagha eni ke ge tatea na tarai vaolu nina Rongorongo Uto te mua taonia na nilabu haulaghi udolu nina Jew.

9:23 Tana bona na tinoni te mate tua, na vure tara lovulovui na lei totobo te vaghai na ghau mana uvete taonia na nilabu ni Jew.

§9:27 Vaivarina David Eruani na ahana na Christ.

9:34 Mark 3:22; Luke 11:15

9:35 Mark 1:39; Luke 4:44

9:36 Buka Iduidu 27:17; 1 Vunaghi Haba 22:17; 2 Vavata 18:16; Ezekiel 34:5; Mark 6:34

*9:37 Sule ngangata na ghegheli Na ghegheli eni te tughura subo na vure tara gonidila ge kara taluutunia God.

9:37 Luke 10:2