24
Zwifə-ba san Polə kwa Sezare nə
(Tʋtʋnan 6.11-12; 21.27-36; Matiə 5.11-12)
Dɩan bonu kwa nə, *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa Ananɩasə də ba *nəkwɩna tə duən, də bɛɛ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Tɛrətilə, vəli Sezare. Tɛrətilə nə yɩ ba jɩrɩmʋ lìù, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ tún ba nii, sə ba na cɩ́gá. Ba vəli ba bon Polə yáá tíú Felikəsə con, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún, sə ba bɩrɩ won tə, ʋ nə cʋ̀gʋ̀. 2-3 Yáá tíú Felikəsə pɩn, ba bon Polə. Yá Tɛrətilə dàń wulə ʋ bɩrɩ wiən tə mama, Polə nə cʋ̀gʋ̀. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À nyɩna yáá tíú nəzəŋu Felikəsə, n mʋ̀ nə pɩn, nə jə sìə́ zənzən, kʋ twá də lwanʋ tə, n nə lwàń nə lʋʋ tə wa. Kʋ tə mama, n nə fwa dɩɩn mama, bwálɩ́ mama wa, nə mʋ̀ sɛ̀e kʋ də zìlə́ zənzən. À ba pɩ̀à, sə nə ja n bɩan nə, nə doni nətʋ. À lòrì mʋ́, sə n cʋgʋ nəba, máŋá mancɩn wa də n wʋywaŋʋ tə. Nə nɩ də, bɛɛ wà tə yɩ tɩcʋnʋ, ʋ kəni tʋ́tʋ̀ná Zwifə-ba mama pwərə wa, lʋʋ tə mama wa. Ʋ yɩ *Nazarɛtə Zwezi kʋnkʋn yɩjʋncwəŋə tə yáá tíú. Ʋ də́də́n, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ nə mʋ̀ Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə, ʋ kə durən ka nə. Nə ma ja wá, [nə yà pɩ̀à, sə nə twá də nə Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, nə ma bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà. Yá pamana yuu tíú Lɩsɩasə dàń twi də dɩ̀àn tə nə dáá, ʋ ma jon wá nə jɩ̀àn wa. Ʋ mʋ̀ pamana yuu tíú tə dàń nə pɩn nii ʋ jarɩ duən tə nə, sə ba bà n mʋ̀ yáá tíú Felikəsə con.] N də kʋ́ʋ̀ wá bwe wá, sə n lwarɩ won tə mama, kʋ nə pɩn nə zɩga ʋ nə».
(Likə 21.12-15; 1 Piyɛrə 3.15-16)
Zwifə-ba ken ba nii tə sʋ̀ràn təntə kwa, ba ga swɩ̀n də, kʋ yɩ nətʋ nə. 10 Yáá tíú Felikəsə dàń ma fwa mɩmɩnʋ də Polə, sə ʋ də tún ʋ nii. Polə də kʋ́ʋ̀ wulə ʋ tuŋə ʋ nii, ʋ wʋ́: «À yə̀ə́ də, bɩna pùlì, n nə yɩ nə lʋʋ lɩ̀à tə lìù, n nə bʋ̀rɩ̀ nə bʋ̀rà. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, fən ba nə jə yoo kʋ tə wa, sə à bɩrɩ won tə, à nə wá ma jon à tɩ̀àn. 11 Kʋ tə ba dɩan fugə bələ dwə à nə vəli *Zwerizalɛmə, sə à bʋ Yɩɩ nə. N nə pɩ̀à kʋ nɛɛ, n wá lwarɩ kʋ. 12 Ba wà à mʋ̀ də lìù nɩ Zwifə-ba Yɩɩ dìə̀ tə wa, nə à yə̀ə́ Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa, nə à yə̀ə́ tɩʋ tə wa, də à mʋ̀ də kʋ tíú wulə nə tʋ́tʋ̀nɩ́ duən. Ba wà nə nɩ də, à wulə à gugurə lalʋʋ. 13 Yá cɩ́gá mama, ba wàrɩ̀ won tə yɩrɩ, ba nə zɩga à nə, ba bɩrɩ sɩ́ʋ́n nətən. 14 Yoo tə, à nə yə̀ə́, sə à swɩ̀n n yáá con, nə yɩ kʋ tə nətən: À yɩ à tʋŋa à pɩn nə nɩbara Zwifə-ba Yɩɩ tə nə, yɩjʋncwəŋə nədʋn tə wa, ba mʋ̀ nə ma boŋə kʋnkʋn yɩjʋncwəŋə. À pɩn cɩ́gá won tə mama nə, kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, saga tə wa, də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà saga tə wa. 15 À jə yala də Yɩɩ, ba də tətə ga jə tə yala təntə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án də lɩ̀à, ba nə tʋŋa kʋnkʋn, mɛ wá bwin ba nan tɩan wa. 16 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à də ma kəni à kajaŋa máŋá mama, sə à bɩcan wànɩ́ kʋ ya nəpon Yɩɩ yáá con, də ləzoni yáá con.
17 À nə nan Zwerizalɛmə wa, kʋ yí bɩna də bɩna. Yá à dàń yà pìí à jə səbiu à bà, sə à ma fwa yɩlori à lʋʋ zʋra tə nə, sə à kə lá, à fwa *joŋi à pa Yɩɩ nə. 18 Kʋ mʋ̀ yà nə yɩ à tʋtʋŋɩ, máŋá tə wa, ba nə nɩ nə Yɩɩ dìə̀ tə wa. Kʋ máŋá tə wa, à də tanɩ à tɩ̀àn, sə à yoo kwɛn Yɩɩ yáá con. À mʋ̀ də lalʋʋ yà nə wà lá yɩn, gurə gurə də ga wà lá yɩn. 19 Yá Azi nagwanaa Zwifə-ba duən yà nə mɛ, sə ba bà n yáá con, ba bon nə lá, də yoo nə wulə à mʋ̀ də ba pwərə wa. 20 Nə à yə̀ə́, sə ba tə nətən bɩrɩ won tə, kʋ nə ya à mʋ̀ nə cʋ̀gʋ̀, máŋá tə wa, à nə tún à nii tə, ba yáá tɩ̀án tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, yáá con. 21 Də kʋ nə tà sʋgʋ nədʋ cɩcɩ, kʋ mʋ̀ nə yɩ à nə bubwi ba tətəŋi wa, à wʋ́: ‹Kʋ yɩ à nə pɩn cɩ́gá də, tɩga wá bwin tə yɩrɩ nə pɩn ba bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà á yáá con›.» 22 Felikəsə də yà yə̀ə́ kʋ cwəŋə təntə nə yɩ nətʋ mama. Ʋ dàń ma lwàń bʋ̀rà tə, ʋ kə dɩɩn don nə. Ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Máŋá tə, pamana yuu tíú Lɩsɩasə nə twi, à wá kwɛn à ywàń á yoo tə wa». 23 Kʋ kwa nə, Felikəsə pɩn nii pamana bíí yuu tíú tə nə, sə ʋ cɩ̀ Polə nə, sə ʋ pa ʋ tɩnɩ ʋ tɩ̀àn. Ʋ dàn ká cɩ̀ ʋ nubɩa tə nə, də ba nə pɩ̀à ba fwa won ba pa wá.
(Tʋtʋnan 17.30-32)
24 Kʋ dɩan bagalɩ nii nə, Felikəsə də ʋ kan Dərisilə, ʋ nə yɩ Zwifə-ba bʋ̀á, twi. Yá ʋ dàń pɩn ba bon Polə ʋ bà, ʋ ga cʋgʋ wá, ka kə waa Zwezi-*Kərisə nə yoo yuu wa. 25 Polə dàń swɩ̀n bʋ̀rà bʋ̀rɩ̀ yoo wa cɩ́gá nə yɩ nətʋ, də n nə mɛ, sə n yəni n tɩ̀àn jonu nətʋ, də bʋ̀rà tə, ka nə bɩ̀àn, yoo yuu wa. Kʋ nətʋ tə pɩn fən zʋ Felikəsə, ʋ ga swɩ̀n Polə con, ʋ wʋ́: «Nə wá yá nətən, sə n vìí, à nə kʋ́ʋ̀ nɩ máŋá, à wá pìí, à bon mʋ́». 26 Ʋ yà jə yala də, Polə wá pa wá səbiu. Kʋ mʋ̀ yà nə pɩn, ʋ yàá pa ba bon Polə lala, sə ʋ mʋ̀ də wá ve də duən.
27 Kʋ fwa bɩna bələ mɛ, kʋ kwa nə, Pɔrəkiyisə Fɛsətisə twi, ʋ jon Felikəsə yuu nə. Felikəsə yà pɩ̀à, sə Zwifə-ba pwìí ya ywánɩ́ ʋ yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ yá Polə bàń dìə̀ tə wa.