25
Zwifə-ba kʋ́ʋ̀ bon Polə Fɛsətisə də yáá con
(Tʋtʋnan 23.12-15, 30)
Fɛsətisə twi, ʋ jon Felikəsə yuu nə, kʋ lʋʋ nii təntə wa. Dɩan batwa nii nə, ʋ nan Sezare, ʋ va *Zwerizalɛmə. *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə, də *Zwifə-ba yáá tɩ̀án tə kʋ́ʋ̀ tún ʋ də con yìə̀n tə nə pɩn ba zɩga Polə nə. Ba dàń ga swɩ̀n də, tə mʋ̀ yɩrɩ ba lòrì yuywaŋʋ Fɛsətisə con. Ba lòrì wá, sə ʋ san ba, sə ʋ pa Polə bà Zwerizalɛmə, sə ba pwìí poli. Ba yà ken nii nədʋ, sə ba ja Polə ba gʋ cwəŋə wa. Fɛsətisə ma le ba də, Polə yɩ ba cɩ̀gà ʋ nə Sezare nə, yá ʋ də tətə mɛ, sə ʋ pìí ʋ vìí, máŋá mancɩn wa. Ʋ swɩ̀n ʋ súrí lá nə, ʋ wʋ́: «Də á nə swə, sə á pɩ̀à lɩ̀à, ba nə yɩ á yáá tɩ̀án, sə ba twá à nə, sə nə va. Də kʋ bɛɛ təntə nə fwa yolwan, sə ba swɩ̀n ʋ yolwan tə». Fɛsətisə fwa dɩan nana, kʋ ja va dɩan fugə, ba tətəŋi wa. Kʋ kwa nə, ʋ pìí ʋ va Sezare. Kʋ tɩpʋrɩ nə, ʋ zʋa ʋ jə̀ə́ bwálɩ́ tə nə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ yoo tə bʋ̀rà. Ʋ dàń ga pa nii, sə ba jə Polə ba bà. Máŋá tə wa, ba nə ja Polə ba bà, Zwifə-ba tə də nan Zwerizalɛmə ba bà. Ba kɩkarɩ wá, ba ga man ʋ yuu yolwan tə nə dáá, tə yoo ga cà zənzən, ba tətə nə wàrɩ̀ tə nɛɛ ba bɩrɩ. Kʋ tə Polə nə wá ma jon ʋ tɩ̀àn, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À wà lwanɩ fwa won mama wa. À wà Zwifə-ba Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, cʋ̀gʋ̀, nə à yə̀ə́ Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə, nə à yə̀ə́ *Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə». Fɛsətisə də nə pɩ̀à, sə Zwifə-ba pwìí ya ywánɩ́ ʋ yuu wa, ʋ bwe Polə, ʋ wʋ́: «N pɩ̀à, sə n va Zwerizalɛmə, sə ba bʋ̀rɩ̀ n bʋ̀rà kʋ yɩrɩ, à yáá con, naaa?» 10 Polə də ma le, ʋ wʋ́: «À yɩ à zɩga Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə yáá con. Yá mə yəbə nə, ba mɛ, sə ba bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà. À wà Zwifə-ba won mama cʋ̀gʋ̀, ndə n tətə nə yə̀ə́ kʋ zəni zəni. 11 Də à nə ba cɩ́gá jə, à nə fwa won, kʋ nə mɛ, sə ba gʋ nə kʋ yɩrɩ, à bá vɩ, sə ba gʋ nə. Cɩ́gá mama dàń nə tə̀lə́ ba sʋ̀ràn tə wa, ba nə jə zɩga à nə, lìù mama wàrɩ̀ nə n kəni ba jɩ̀àn wa. À mʋ̀ pɩ̀à, sə Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə bʋ̀rɩ̀ à bʋ̀rà tə». 12 Fɛsətisə vʋrʋ də ʋ kwa lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, ʋ ga swɩ̀n Polə con, ʋ wʋ́: «N swɩ̀n də, n pɩ̀à, sə Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə bʋ̀rɩ̀ n bʋ̀rà tə, n dàń wá va Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə yáá con».
Fɛsətisə pɩn, Polə tún ʋ nii Agəripa yáá con
(Tʋtʋnan 9.15)
13 Kʋ dɩan bagalɩ kwa nə, pɩ̀ʋ́ Agəripa də ʋ nakʋa Berenisə twi Sezare, sə ba jʋn Fɛsətisə. 14 Ba dɩan tə cé duən lá nə. Fɛsətisə dàń ma tì Polə yoo tə, ʋ man ʋ bɩrɩ Agəripa nə, ʋ wʋ́: «Felikəsə yá bɛɛ don bàń dìə̀ tə wa. 15 Yá máŋá tə wa, à nə vəli *Zwerizalɛmə, *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə, də ba *nəkwɩna tə swɩ̀n, ba zɩgɩ ʋ nə. Ba lòrì, sə ba bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà, sə ba gʋ wá. 16 À ma le ba də, *Romə-ba culi, sə ba pa nii, sə ba kə bɛɛ càn wa, nə à yə̀ə́, sə ba gʋ wá, də ʋ mʋ̀ də ʋ jara duən tə nə wà ba níə́ tún, sə ʋ bɩrɩ də, ʋ wà yoo cʋ̀gʋ̀, sə ba na də, ba jə cɩ́gá. 17 Bɛɛ təntə jara duən tə dàń ma bà yəbə lala, kʋ máŋá tə tətə wa. Ba túrí tə tɩpʋrɩ nə, à jə̀ń bwálɩ́ tə nə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, à ga pa nii, sə ba ja kʋ bɛɛ təntə, ba bà. 18 Ʋ jara duən tə nə twi, ba tún ba nii, ba wà wànɩ́ ba kə yolwan nədʋ tətə ʋ yuu wa, ndə à yà nə bʋŋa nətʋ tə. 19 Ba mʋ̀ də wá yà yɩ tʋ́tʋ̀ná duən nə, ba jə də duən, tə nə yɩ ba tətə yɩjʋncwəŋə tə cɩcɩ yuu wa. Ba tʋ́tʋ̀ná tə vàn don də yà yɩ bɛɛ, ʋ yɩrɩ nə yɩ Zwezi, yuu wa, ʋ nə tɩga. Yá Polə mʋ̀ ga swɩ̀n də, ʋ wulə mɩɩ wa. 20 À mʋ̀ con nə, à yə̀rì nətʋ tə, à nə wá fwa kʋ tʋ́tʋ̀ná yiri təntə wa. À dàń ma bwe Polə, də ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ va Zwerizalɛmə, sə ba bʋ̀rɩ̀ kʋ bʋ̀rà tə lá nə. 21 Yá Polə də dàń bɩrɩ də, ʋ mʋ̀ swə, sə Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà tə. À dàń pa nii, sə ba cɩ̀ ʋ nə kʋ ja vəli máŋá tə, à nə wá pa ʋ va ʋ pa Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə». 22 Agəripa dàń ma swɩ̀n Fɛsətisə con, ʋ wʋ́: «À də tətə pɩ̀à, sə à nì kʋ bɛɛ təntə nii sʋgʋ». Fɛsətisə ma le wá, ʋ wʋ́: «Jwɩan nə, n wá nì ʋ sʋgʋ».
23 Kʋ tɩpʋrɩ nə, Agəripa də Berenisə twi də dun zənzən, ba mʋ̀ də lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, də tɩʋ tə yáá tɩ̀án tə mɛ kə duən ba zʋ dìə̀ tə wa, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə. Fɛsətisə ma pa, ba ja Polə, ba ja bà. 24 Fɛsətisə dàń swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Pɩ̀ʋ́ Agəripa, də á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, á nə wulə də nəba. Á na bɛɛ wà tə, Zwifə-ba lalʋʋ tə mama nə twi, ba yí nə, də kʋ nə yɩ Zwerizalɛmə nə, nə à yə̀ə́ yəbə tətə, ba bɩrɩ də, kʋ wà mɛ, sə ba yá wá, sə ʋ mɩɩ sìí lʋʋ wa. 25 À mʋ̀ con, à na də, ʋ wà won mama fwa, kʋ nə bɩrɩ də ba mɛ, sə ba gʋ wá kʋ yɩrɩ nə. Ʋ tətə bon ʋ kə Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à nɩ də kʋ mɛ, sə à pa ʋ va, ʋ pa wá. 26 À ba cɩ́gá yoo mama jə à pʋ́pʋ́nɩ́ Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə, Polə yoo tə yuu wa. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à pɩn ʋ nan á yáá con. Kʋ tə kʋ nə dwə, pɩ̀ʋ́ Agəripa yáá con, sə bwiə tə, ba nə wá bwe wá tə kwa nə, sə à wànɩ́ à na yoo à pʋ́pʋ́nɩ́. 27 Kʋ nə tà nətʋ, à yə̀rì kʋ yáá də nətʋ tə, à nə wá tʋn bàń dìə̀ lìù Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə, yá à ga wà kʋ tə, ʋ nə cʋ̀gʋ̀ bɩrɩ».