จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง
โรม
ต๋อน​ตั้งเก๊า​ของ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​มี​ข้อความ​ว่า เขียน​โดย​เปาโล เปาโล​บ่ใจ้​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​อัครทูต​ตี้​ได้​อยู่​กับ​พระเยซู​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ แต่​เปาโล​ได้​หัน​พระเยซู​ใน​นิมิต​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​ไป​เมือง​ดามัสกัส พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ต้าน เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด คน​ส่วน​ใหญ่​ถือ​ว่า​เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 57 ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม บ่ฮู้​แน่​ชัด​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้​ตั้ง​คริสตจักร​ขึ้น​ใน​กรุง​โรม อาจ​จะ​เป๋น​บาง​คน​ตี้​มา​จาก​กรุง​โรม​ตี้​ได้​ฟัง​กำ​เตสนา​ของ​เปโตร​ใน​วัน​เพ็นเทคอสต์​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว​ฮับ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​ปิ๊ก​ไป​กรุง​โรม หมู่​เขา​ก็​บอก​ใน​กรุง​นั้น กาว่า อาจ​จะ​เป๋น​ผู้เจื้อ​คน​อื่นๆ ตี้​เตียว​ตาง​มา ตี้​ได้​บอก​ข่าวดี​ใน​กรุง​โรม ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า คริสตจักร​ตี้​หั้น​ก็​มี​ตึง​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด เปาโล​ใค่​อยาก​ไป​แอ่ว​หา​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม​ตวย ก็​เลย​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ส่ง​ไป​หื้อ​ก่อน เปื้อ​จะ​อธิบาย​กำ​สั่งสอน​ตี้​สำคัญ​ของ​เปิ้น​เกี่ยว​กับ​พระเยซู
ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​ได้​อธิบาย​หลาย​สิ่ง​หลาย​อย่าง​ตี้​สำคัญ​เกี่ยว​กับ​ความ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์ เจ้น กู้​คน​ได้​เยียะ​บาป กู้​คน​บ่สมควร​ตี้​จะ​ได้ฮับ​ความ​เมตต๋า​กรุณา​จาก​พระเจ้า แต่​ย้อน​ความ​ฮัก​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​ตี้​มี​หื้อ​กู้​คน พระองค์​ได้​ส่ง​พระเยซู​คริสต์​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้​เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​แบบ​มนุษย์ ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​ฮับ​โต้ษ​แตน​มนุษย์​ตังหลาย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เปื้อ​ทำลาย​อำนาจ​ของ​ความ​ต๋าย​กับ​บาป เปื้อ​กู้​คน​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นี้​โดย​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ​โดย​ตั๋ว​เขา​เอง แต่​เป๋น​ของขวัญ​จาก​พระเจ้า กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์​ได้ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​ของ​พระเจ้า เปาโล​เน้น​ว่า พระเจ้า​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ฮ้อง​คน​มา​เปื้อ​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ แล้ว​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​มา​เป๋น​อัครทูต กับ​แต่งตั้ง​หื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​เมิน​มา​แล้ว โดย​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​ได้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ศักดิ์สิทธิ์ เป๋น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​คือ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​หมู่​เฮา 1:3 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​ประโยค​นี้​อยู่​ต๊าย​ข้อ 4 เซิ่ง​ใน​เรื่อง​ความ​เป๋น​มนุษย์ พระองค์​เกิด​ใน​ผะกุ๋น​ของ​กษัตริย์​ดาวิด เซิ่ง​ใน​เรื่อง​ความ​เป๋น​พระเจ้า​ผู้​บริสุทธิ์ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เปื้อ​หื้อ​ฮู้​แจ้ง​กั๋น​ว่า​พระองค์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า หมู่​ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​หน้าตี้​เป๋น​อัครทูต​โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ หื้อ​ไป​บอก​คน​ใน​กู้ๆ จ้าด​หื้อ​เจื้อฟัง​กับ​วางใจ๋​พระองค์ เปื้อ​หันแก่​นาม​ของ​พระองค์ หมู่​ต้าน​ก็​อยู่​ใน​หมู่​คน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​มา​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์​เหมือน​กั๋น
เถิง ปี้น้อง​ตี้​อยู่​กรุง​โรม ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮัก​กับ​ฮ้อง​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เต๊อะ
ความ​ตั้งใจ๋​ของ​เปาโล​ตี้​จะ​ไป​กรุง​โรม
ก่อน​อื่น​ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​สำหรับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน ย้อน​ว่า​มี​คน​เล่าลือ​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ใคว่​โลก​ไป​หมด พระเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​เกี่ยว​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์​อย่าง​สุด​ใจ๋​นั้น พระองค์​เป๋น​พยาน​ยืนยัน​ได้​ว่า ข้าพเจ้า​กึ๊ด​เถิง​หมู่​ต้าน​ตลอด 10 เมื่อ​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​กู้​เตื้อ ข้าพเจ้า​ขอ​ว่า ถ้า​พระเจ้า​เปิงใจ๋ ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน 11 ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ใค่​ปะ​หมู่​ต้าน​แต๊ๆ เปื้อ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​แบ่งปั๋น​ของ​ประทาน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​หื้อ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เข้มแข็ง​นัก​ขึ้น 12 คือ​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กั๋น​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา​ตึง​สอง​ฝ่าย
13 ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เหย ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​หลาย​เตื้อ​แล้ว​ว่า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน เปื้อ​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​ผล​ใน​หมู่​ต้าน​เหมือน​กับ​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​คน​ต่างจ้าด​อื่นๆ มา​แล้ว แต่​ก็​มี​เหตุ​ขัดข้อง​หื้อ​มา​หา​บ่ได้​จ๋น​แผว​บ่าเดี่ยว​นี้ 14 ข้าพเจ้า​เป๋น​หนี้​ตี้​ต้อง​บอก​ข่าวดี​ต่อ​คน​กู้​จ้าด ตึง​คน​กรีก ตึง​คน​ตี้​บ่ใจ้​กรีก คน​มี​ก๋าน​ศึกษา​กับ​คน​บ่มี​ก๋าน​ศึกษา​ตวย 15 ย้อนจาอั้น​ข้าพเจ้า​จึง​ใค่​บอก​ข่าวดี​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​โรม​ฮู้​ตวย​นัก​ขนาด
ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​ข่าวดี
16 ข้าพเจ้า​บ่อาย​ตี้​จะ​บอก​ข่าวดี ย้อน​ว่า​เรื่อง​ข่าวดี​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า เปื้อ​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ จ้วย​จาว​ยิว​ก่อน​แล้ว​ก็​จ้วย​คน​ต่างจ้าด 17 ย้อน​ว่า​ข่าวดี​นั้น ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้​ว่า พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​จาใด เฮา​เป๋น​จาอั้น​ได้​ก็​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​จะ​มี​จีวิต” 1:17 แป๋​ได้​แหม​อย่าง​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม จะ​ใจ๊​จีวิต​โดย​ความ​เจื้อ” ฮบก. 2:4
มนุษย์​ตังหลาย​เป๋น​คน​บาป
18 พระเจ้า​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เปิดเผย​หื้อ​หัน​ว่า พระองค์​โขด​ก๋าน​บาป​กับ​ก๋าน​ฮ้าย​ตี้​คน​เยียะ หมู่​เขา​เกิ็ดเกิ้ง​ความ​จริง​ไว้​โดย​ความ​บาป​กับ​ก๋าน​ฮ้าย​ของ​เขา 19 ตี้​พระเจ้า​โขด​หมู่​เขา​ก็​ย้อน​ว่า​พระองค์​เปิดเผย​เรื่อง​ของ​พระองค์​หื้อ​เขา​หัน​แจ้ง​แล้ว 20 ย้อน​ตั้งแต่​พระเจ้า​ได้​สร้าง​โลก​มา​แล้ว หมู่​เขา​ก็​ได้​ฮับฮู้​สภาพ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ผ่อ​หัน​บ่ได้ คือ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ตี้​บ่มี​วัน​เสื่อม​กับ​ความ​เป๋น​พระเจ้า​อย่าง​แจ่มแจ้ง​จาก​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สร้าง​มา​แล้ว ย้อนจาอั้น​มนุษย์​จึง​แก้​ตั๋ว​บ่ได้​เลย 21 เถิงแม้​ว่า​มนุษย์​ฮู้​เรื่อง​พระเจ้า มนุษย์​ก็​บ่ได้​ถวาย​เกียรติ​กับ​ขอบคุณ​พระองค์​หื้อ​สม​กับ​ตี้​พระองค์​เป๋น​พระเจ้า แต่​มนุษย์​กึ๊ด​เรื่อง​พระเจ้า​ใน​ตาง​ตี้​บ่มี​สาระ แล้ว​จิตใจ๋​ตี้​บ่มี​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เขา​ก็​มืดมัว​ไป 22 เขา​อ้าง​ว่า​เป๋น​คน​มี​ปั๋ญญา แต่​แต๊ๆ แล้ว​เขา​เป๋น​คน​ง่าว 23 แตน​ตี้​เขา​จะ​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ผู้​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย เขา​ก็​ไป​นมัสก๋าน​ฮูป​เคารพ​ตี้​เขา​แป๋ง​คน​เดียว​เหีย แป๋ง​เป๋น​ฮูป​คน​ตี้​ต้อง​ต๋าย​พ่อง ฮูป​นก​พ่อง ฮูป​สัตว์​สี่​ตี๋น​พ่อง กาว่า​เป๋น​ฮูป​สัตว์​เลื้อยกาน
24 ย้อน​จาอั้น​พระเจ้า​จึง​ป่อย​เขา​เยียะ​ก๋าน​ลามก​ต๋าม​ตั๋ณหา​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​กับ​เยียะ​สิ่ง​น่า​อาย​ตาง​ก๋าย​ต่อ​กั๋น 25 แตน​ตี้​จะ​เจื้อ​ความ​จริง​เรื่อง​พระเจ้า เขา​กลับ​เจื้อ​กำ​ขี้​จุ​แตน เขา​นมัสก๋าน​กับ​ฮับใจ๊​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง แตน​ตี้​จะ​นมัสก๋าน​พระองค์​ผู้สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ผู้​ตี้​สมควร​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​สรรเสริญ​ตลอดไป อาเมน
26 ย้อนจาอี้​พระเจ้า​จึง​ป่อย​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ต๋าม​ตั๋ณหา เยียะ​สิ่ง​ตี้​น่า​อาย แม้แต่​หมู่​แม่ญิง​ก็​เปี่ยน​ก๋าน​มี​เพศ​สัมพันธ์​ต๋าม​ธรรมชาติ​ไป​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ผิด​ธรรมชาติ​ไป​เหีย 27 หมู่​ป้อจาย​ก็​เหมือน​กั๋น เลิก​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​แม่ญิง​ต๋าม​ธรรมชาติ แต่​หัน​มา​มัวเมา​ใน​ตั๋ณหา​กับ​ป้อจาย​ตวย​กั๋น ป้อจาย​กับ​ป้อจาย​มี​เพศ​สัมพันธ์​ตี้​น่า​ละอาย หมู่​เขา​จึง​ได้​ฮับ​โต้ษ​ต๋าม​ความ​ผิด​นั้น
28 ย้อน​เขา​หัน​ว่า​ก๋าน​ฮู้จัก​พระเจ้า​เป๋น​เรื่อง​บ่สำคัญ พระองค์​จึง​ป่อย​หื้อ​หมู่​เขา​มี​จิตใจ๋​เสื่อม​ทราม เขา​จึง​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​บ่ควร​เยียะ 29 หมู่​เขา​มี​จีวิต​ตี้​มี​ก้า​สิ่ง​บ่ดี​สะป๊ะ มี​ความ​บาป ขี้โลภ แน​จะ​เยียะ​ฮ้าย​คน​อื่น ขอย​กั๋น ฆ่า​กั๋น ผิด​หัว​กั๋น จุล่าย​กั๋น กึ๊ด​ฮ้าย​ต่อ​กั๋น เล่า​ขวัญ​กั๋น 30 ว่า​หย้อ​กั๋น จัง​พระเจ้า ดู​แควน​กั๋น จ๋องหอง อวด​ตั๋ว ฮิ​กึ๊ด​ก้า​จะ​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​สะป๊ะ บ่เจื้อฟัง​กำ​ป้อ​แม่ 31 บ่หลวก บ่ฮักษา​สัญญา บ่ฮัก​กั๋น กับ​บ่มี​ความ​เมตต๋า 32 เถิงแม้​หมู่​เขา​จะ​ฮู้​กฎเก๋ณฑ์​ตี้​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า​แล้ว ตี้​ว่า​ใผ​เยียะ​จาอั้น​สมควร​ต๋าย หมู่​เขา​ก็​ยัง​เยียะ​อยู่ กับ​หัน​ดี​หัน​งาม​กับ​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น​ตวย

1:3 1:3 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​ประโยค​นี้​อยู่​ต๊าย​ข้อ 4

1:17 1:17 แป๋​ได้​แหม​อย่าง​ว่า “คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม จะ​ใจ๊​จีวิต​โดย​ความ​เจื้อ” ฮบก. 2:4