12
Na borboriana Poul, kara uelmahing ke kaleig
Inggo u sala dedempe geta hik me inete ru kalein. Inggo u mene tauete dedempe tar borborian, kara uelhire ger ouoou geke heirigir Tamata Noman. Doh toro hangaul, karo toueit ro krismas geke karuh manas a tang siokor tamatang tagorong mana tang Iesu Kristo ka kale kaiain i ran tar uatouononor Heuen. Inggo u ate tar tamaton, bo u tele uamatoto puk, ge pare ke la kai keipimpeono tar tukununa tun ue ke la pukur iaben, God e ate. Inggono ka keip kaiain i Paradiso, ke longoro tar inete ger ouoou, ahik me tamata ra matotong uahuein tar hire tauete tar ineton. Inggo u turung sala keip tar tamata sira paar, bo ahik puk pahu uasala katongoio u uasala kompeio tar binaka ru maluan. Doh gete ku marang uasalaio ahik pahu guata siraio tasir tuktukar, ge inggo pe u turung hire tun toro man. Bo ahik puk pahu uasala katongoio, doh ahik pono pahu malara ra kular tamata totoguo auiantiehe uain tun nag niguata geta hik bakasina pah ra kale tar haua ku guatagio, karu hiregio tasisin.
* Job 2.6Bo inggo ka tur taneio matu uasalantieheio tar ineteniner uleikintiehe ger ouoou geka ualasiraig totoguo. Ka heirio tar uleikintiehe tunumper uelmahing tar tukunug. Na anggelou Satan ke me heir tar uelmahingonene totoguo. A touono tunur binaka ku dangata uapopokoho tun peo, karu petutup tun tar Tamata Noman tar uauia tapokis totoguo. * Pil 4.11-13Bo inggono puk ke hire totoguo pare, “A hamhamasar nouguo tere matotong poul manasa totomua, ge a barangana per nitampopokoho ger nouguo a uelpipih tun tar binaka ro malmaluana.” Temaeit inggo u sala tunungua, karu uaha ra kula peio a maluan, maeit na nitampopokoho Kristo e me moko totoguo. 10 Inggo u uaha tun ra guata peio tar mamang hararilikinin; u malmaluan, ra uelsigalaio, u kale tar uleikir niduh, u kale tar uleikir uelmahing e parakukuhuio tar bureher inete ru kalekinale pe tar hangana Iesu Kristo. Bo u uaha kompe, teeit tar binaka ru maluano, inggo song ru tampopokoh.
Poul e namanantiehe tun tasir Korin
11  * 2Ko 11.5Inggoum kung guata totoguo, maeit ku pe sira tasir tuktukar. Inggoum pake turung uasala totoguo, ge inggo pe ahik paha i koto tasir aposoul gesir i ranantiehe tun, ginempe ahik peo paha to hangoug tagu. 12  * Roum 15.19A mamang hararilik gere uatur uakalahara tasir aposoul nomana tun te ginine; a uaparok, a inete timuh re pokos, kara hagaring touo tar inet. Ginina ka guatguata hamas, uamakaha uapoul to tunig tar matamiuoum. 13  * 2Ko 11.9Inggo ku guata uaia uainintiehe tun tamiuoum toro giniameher ro buturung lotu. Ahik pah ku heir tagu me niduh tamiuoum misiana ku heir pe toro giniameher ro buturung lotu. Inggo u ueldolomo tun mung kale liu tar niguata uasaonener eiguo tamiuoum.
14 Gine daan inggo u kaleuator, ter uatouonono manasar binakono ru lameo tamiuoum. Doh inggo ahik pahu malar u me heir poluk me niduh tamiuoum. Inggo ahik pahu lang kale menami inetoum, bo inggo u marang kale tamiuoum ngohina pare, o bung tug, ge o keketik pe ahik pah ra matotong patoho me inete ra heirin toso tinas, bosir tinana tera poul tasir keketik. 15 Temaeit inggo u uaha tun tar heir tenag mamang inetelik tar poul tamiuoum. Karu heir katongo ponoio tamiuoum, gitiempe ahik peoum pah mung malauelhir totoguo, inggo u malauelhir dedempe tamiuoum.
16 A puhon a kalahara tun, inggo ahik pah ku heir me niduh tamiuoum, bo o gisiamehe puk tamiuoum ra namana sira pare, ku lang uelour keipio tamiuoum toro boh. 17 Hau! Inggo ku uelour keip tamiuoum tasir tamata geku ualatuemeis tamiuoum? 18  * 2Ko 8.6,16-18Inggo ku mene uapopokoho tun tang Taitus tar la tamiuoum, karu heir tar uanotougigeig ke la tagu tatanono ue Taitus ke uelour tamiuoum? Raeim kira guata keip kompe tar siokonor ninamana tar mamang inetelik, kara siokor lel.
19 Inggoum here mung namana pare, mi marang uelturut katongo pukusieim tamiuoum tar binakalaene daan bidouh? Ro bung kaloug tar matana God e ate inggeim king guata kompe tar mamang inetelikinine gere uatampopokoho tamiuoum ring uangoul tokaha keip pe tang Kristo. 20 Inggo u sokoro teil tun getu me banga pare, inggoum a giamehe sioko tunur niuangoul tar nimalara ke me moko tereg ninamano. Doh inggoum mung turung bangangua pono totoguo, a giamehe sioko pono tar nimalara ke moko teremi ninamanoum. Inggo u sokoro teil tun gete pokosor puhunine tamiuoum: a uelperer, a ueluelgehe, a ueluelkoi, a uelsae, uelsigala tasir gisiameh, a ueluelngure, o salasalalik, karo bilinggala ueltebeir. 21  * 2Ko 13.2Inggo u sokoro teil tun getu la uagiamehe polukume tamiuoum ter hauon a God ger nouguo e turung uamatala to tunumpe totoguo i uoum tar matamiuoum. Inggo u turung ueldolomo tun tas mais ka uangoul uasa. Inggo u ueldolom, teeit gisin ahik pah ke uiuir taguis teres niguata uasa, ahik pah ka uapalih tagu torosio uraur, kare tar ineteniner ualamatala ka guataig.

*12:7: Job 2.6

*12:9: Pil 4.11-13

*12:11: 2Ko 11.5

*12:12: Roum 15.19

*12:13: 2Ko 11.9

*12:18: 2Ko 8.6,16-18

*12:21: 2Ko 13.2