12
O uelhire uaranga tasir tamata ra kaueke tar iomo bino
* Ais 5.1-2Iesu ke ueluatata poluk tasisina pare, “A tang siokor tamata ke lebe tar iomo bino, kare ur tar pantui, kare koho tar tung ra pous toigir kukuananar bino, kare tuha tar pang taluhung kauekane tar iom. Song ke heir bakono tar iomo tasir gisiomeher tamata mara kaueke, kare la tar giomeher pang uan. Tar binakang lous tar kukuananar bino, tanener iomo ke ualatuela tena tamatang kalekinale tasisis ra kauek mare la kaleono me kukuanan. Bo gisis puk ra kaueke tar iomo ka kusa tatanon, kara halhaluhin, song ka uelueltula liu tatanon, ahik mate kale baka me inet.”
“A tanener iomo ke ualatue polukula tar tang giameher tamatang kalekinale tasisin. Bo gisis puk tar iomo ka la haluh polaka baka puk tatanon, kara uamatala tatanon. Doh git tanener iomo ke ualatue polukumpela tar tang giameher tamatang kalekinale, doh inggono teka la uiliatung pousunguain. Inggono ke ualatue polukumpela tasir gisiameh, doho gisiamehe tasisina ka la uiliatung polukumpeis, karo gisiamehe ka uiliatung pousis. A tang sioko puk manasa ke uangoul, inggono ter tunonener tanener iomo gere malauelhirintiehe tunin. Doh inggono ke kula pare, Inggon a tuguo, inggono ra turung ueltadain. Kare ualatue uadouh tatanon.”
“Bo o tamata pukusis ra kaueke tar iomo bino ke uelmene katongois pare, Bang! Git re lame ter tunon, doh inggono tere turung kale uahiuo tar iomene. Mu lame, ti uiliatung pous tatanon, mari turung kale uahiueig tar iomene a nagig. * Hib 13.12Maeit gisina ka kusa tatanon, kara tung pousin, song ka bakain i behia tar iom.”
Doh me haua baka poluk re guatain tanenar iom? Inggon e turung uiliatung pous tasisis ka kaueke baka tar iomo bino, kare heir mo gisiamehe siok.
10 Inggoum here halana tung timana tagu tono uelhire God? Roon o hire pare,
“O palaua rone ka deinir tamatang tuh, kara bakain.
Roono ko uiuirin o inete uleik tun.
11 A niguatanine, tena niguatar Tamata Noman,
doh ginin a matmata hamas tun teregi nibangeig.” Ker 118.22-23
12 Gisitir tamata uleik tasir Ju ra marang kusa tatanon, teene ke mene pe inggono paar, ge gisina pe ka la hagouo sira pare, tera menmene uatuhais, gisina te ngohina tasir tamata uasasisir tamatang kaueke tar iomo toro ueluatat. Bo gisina puk ka sokoro mata tuhtuha tatanon, teene o burehe per tamat. Maeit gisina ka hiliu tatanon, kara la.
A takis ra heirin tang Sisar ue ahik?
13 * Luk 11.53-54I muduhia o mamahoholik ka ualatuela tasir Parisi mesno tamatang uakuakeluk Herot tang Iesu. Doh gisina ra marang uedanga tatanono mara uakouh tatanono gete mene uasaono me puh, song ra kusesina tatanon. 14 Maeit gisina ka lame tatanon, kara me kula pare, “Tang Ualasir! Inggeim mi ate, ingga a uauamana tun, ingga ahik paho sokoro me tamat, karo guata tar siokonar niguata tasir tamata uakapa tun, gisisir tohangas ue ahik paho tohangas. Doh nang niualasira e la tunig tena hagar God. Doh ingga o hire baka tamiueim, a kodkodohompeono tar heir tar takis tar gavamaning Roum ue a sa? 15 Inggeim paking bulaua tar takis ue ahik?” Bo Iesu puk ke ate torosio tang kokoposin, kare kula pare, “Maiene rung marang tut louruioum tenami puhung dangatang uedang? Mu ualasira totoguo me siokor maning Roum maru hireo tamiuoum.” 16 Gine ka me heir pesina tar mani, inggono ke dangata pare, “O luna mai rone ka uaanasalain, kara hangana mai?”
Kara kulasina pare, “Sisa.”
17 * Roum 13.7Kere hire poluk Iesu tasisina pare, “Heirimpe tang Sisar tar inete ger nang Sisar. Bor mamang inetelik ger nang God paka heirimpeig tang God.” Doh gisina ka lutarantiehe tun ke mene hahaua peon.
O Sadiusi ka dangata tang Iesu tar nitua tapokis
18 * Apo 23.8Song ka la kalehemer Sadusi, gisin o toto tamatang Ju gera kula pare, ahik me tua tapokis tar binakang mat. Gisina ka dangata pare, 19 * Ual 25.5“Tang Ualasir! Moses ke bolo toro uelhire sioun pare, Geta tamata ke mata liu tena kuah, bo ahik puk me tun, tahinon e turung le kalehe tar kuahono mare uakotpokoso me tuna tahinetie ke mat. 20 Auia, o mouitir mamahialik. Gitir uoum ke le, kare mata liu tar kuah, doh ahik me tun. 21 Maeit gitir uakeluk tatanono ke le kalehe tanoneitir kuaha kamob, doh ahik paha puhung barah, kare mata ponono, doh inggon ahik pono pah ke uakotpokoso baka me keketik. 22 Doh gisina ro mamahialik uakapa ka siokor le kompe tar tang sioko komper kuahon, bo ahik puk me keketik. Doh gitir kuaha ke la mata pon. 23 Doh hapengua geta tua tapokisir tamat, maingua na turung kuaha tatanonor kuah, ge gisina per mouitir mamahialik ka siokor le tatanon?”
24 Doh Iesu ke hire tasisinar Sadusi pare, “A niduh re moko tamiuoum, teeit inggoum mu tele tono uelhire God, karung tele pono tena nitampopokohon. 25 Ge tar binaka pe ra tua tapokisir tamat, gisin ahik paho le. Gisina ra turung ngohina tasir anggeloung Heuen. 26 * KT 3.2,6Bo tar nitua tapokis, inggoum halanampe tung timana tagu tena nibolobolo Moses toro ueluatatina ro douk geko luh? Ke la bakar puhung barah ke mata baka pe Abraham, Aisak doh Jekob, God ke kula pare tang Moses, Inggo tena God Abraham, na God Aisak, doh na God Jekob. 27 Maeit inggono tenas Godomper tua, doh ahik pah nas Godor tamata gesir mat. Inggoum mu uatoboul katongo kompesioum!”
Hingiar ualatutur nang God ro uleikintieh
28 * Luk 10.25-28A tang siokor tamatang ualualasira tar ualatutung tar lotu e tur pon, kare ualualongoro tar ueluelmener nasir Sadusi mes Iesu. Inggono ke ate pare, Iesu ke mene hahaua uaia, maeit ke dangata pare, “Hingia no ualatoho God ro uleikintiehe tar giniameh?”
29 Kare mene hahaua Iesu tatanono pare, “O uleikintiehe ro ualatoh te rone,
‘Inggoumur Israel mu ualongoro uaia,
a Tamata Noman ge nagi Godeig ter tang sioko puk manasar Tamata Noman.
30 Inggoum pakung malauelhir keip tatanonor Tamata Noman ge nagi Godeig tar balamiu uakapa tun
menia tar iabemiu uakapa tun,
doh teremi ninamana uakapa tun,
kare teremi nitampopokoho uakapa tun.’ Ualatut 6.4-5
31 Doh o uatorikina no ualatoho God gero uleikintiehe te rone,
‘Inggoum pakung malauelhir toso uonotomiu,
ngohina rung malauelhir katongo pesioum.’ Nas Kalekinaler Pater 19.18
 
Ahik baka poluk mo ualotoh ro uleikintiehe toro torik ro uelhire rasine.”
32 Doh gitir tamatang ualualasira tar ualatut ke hire tapokis tang Iesu pare, “Tang Ualasir, ingga ko mene uaia tun. Ingga ko mene tun toro man, ko kula pe pare a tang sioko puk manasamper God, kara hik baka poluk me tang giomeh. 33 * 1Sa 15.22; Hos 6.6Doh inggo u ate, inggon a inete uleik tun tar malara keip tang God toro baloug uakapa tun, doh reg ninamana keip pon, kare tereg nitampopokoh, karu malara pono toso uanotoug ngohina ru malara katongo peio. Gininonine ter inete uleikintiehe poluk geta uahunginir uahung niualuh tar uakeluk tar ualatut.”
34 Gine ke ate pe Iesu tar tamatono pare, a tamatang ate, Iesu ke kulangua tatanono pare, “Ingga ahik paho uairehe tena Nitoia God.”
Dohi muduhia, ahik baka poluk me tamata ke marang dangata poluk me puhung dangat.
Iesu ke dangata tasisina tar tamata geke kedangain God
35 I muduhia gine ke menmene ualasira to pe Iesu iuma tar umang lotu ger dedeil, Inggono ke dangata tasisina pare, “Ae maene ra kular tamatang ualualasira tar ualatutung tar lotu pare, tang Kristo a tuna Debit? 36 Ge Debit katongo pe, ke mene keip tena nitampopokohor Iabena Dedeil, kare kula pare,
‘A Tamata Noman ke kula tenag Tamata Nomano pare,
O tabilane tar pang makoso totoguo
e tuka getu uamoko bako tosnongo uelmatania i kukulebanga tar kekeimua.’ Ker 110.1
37 Gine ke kilo katongo pe Debit tatanono pare, ‘A Tamata Noman,’ hape maene a tuna inggono tatanon?”
Doh gisitir manai tamata ra siokor marang ualongoro uaia tun tatanon.
O tamatang ualualasira tar ualatut ra uoto guata uasa
38 Doh ginine ter giniameher inete ke mene ualasiragiono tasisina tar binakon. “Tagin teil tasisitir tamatang ualualasira tar ualatutung tar lotu! Ge gisina pe ra uoto uaha tun tar latlateil keip tenas hikhiku barah, kara malahir tasir mamang tamatalik ra heir tasisina tar niueltadane tar buturung uabulbulau. 39 Doh gisina ra marang tabila tar tabtabilanitir uleik i uoumuhia tar umang lotu, doh tenas tabtabilar mahohane tar niein uleik. 40 Doh gisina ra tutlour, kara uenaua tenas ineter kuaha nimate liu, kara kokop tane tenas niguata uasa ra kotouo pe tar lotu barahane tar matasir manai. Temaene tar binaka ra kedangaisir tamat, gisinar tamatasine ra turung kale tar uleikintieher uelmahing.”
A mani ke heirigir kuaha nimate liu
41 Iesu ke la tabila uahuhut tar buturung baka maniane iuma tar umang lotu ger uleik, kare bangaehe tasir manai tamata ra me uamoko pe tenas mani tar bokis. Doho bureher tang mani ka me uamoko tar burehentieher mani. 42 Doha tang siokor kuaha tiome, a nimate liu, ke me uamoko pono tar toking mani e matoto tar 2 toia. 43 * 2Ko 8.12Doh Iesu ke kilame tosno tamatang uakuakeluk, kare hire tasisina pare, “Inggo u uamana tun tamiuoum, gitir kuaha tiome a nimate liu, inggono teke uamoko uaburehentiehe tasir gisiomehe uakapa geka uamoko uoum. 44 Ge gisina pe o tang mani, kara heir puk tar giniameh, kare mokompe nas mani, bo giner kuaha kamob, inggono ke siokor heir tun tar hauar nan, doh ahik baka poluk mena mani ke la mok.”

*12:1: Ais 5.1-2

*12:8: Hib 13.12

*12:13: Luk 11.53-54

*12:17: Roum 13.7

*12:18: Apo 23.8

*12:19: Ual 25.5

*12:26: KT 3.2,6

*12:28: Luk 10.25-28

*12:33: 1Sa 15.22; Hos 6.6

*12:43: 2Ko 8.12