11
Mzlengeng x inwengeng, kxmule-esz' krlzamu kx takitrpwzle Gct nzglqpx-krde doa, a' suti drtwrnge kx narlr-ngrmamu bange nzglqpx-lzbq-krnge mz nzycmne-ngqngu-krnge, da kc tqwaipeamu. Murde ncblo lcng tqabrtzlvzamu mzli ka, trnginidru aposol angidr. X tubq nzdobulvz-krnge nimu, mz nzapu-krbo bamu trtemu kc tqyapwxtipx-ayrnr-ngrbo Nrpakxmrlz bamu. X suti drtwrnge kx nivz lrmu natubq mz nzmrlztitx-krpwzmu Jiszs Kxnzmcpx, da kc tqwai trte olvi kx nayrlz suti drtwrde kx nqmq kr olvi lc natubq, mzli kc narlr-ngrbzle mz ncblo ngrde. Murde esalz-ngrbo mz Jiszs kx nanginimu leplz kxnztubqng. Matiu 22:1-2; Jon 3:29; Efiszs 5:22-32; Nzaelwapxngr 19:7-8; 21:2, 9 A' mwxlrtix kx Setzn sa na-avz-rbrbzle drtwrmu x nabatrpzle bamu nzvecpx-lzbq-krmamu mz nzmrlztitx-krpwzmu Kxnzmcpx, da kc tqwai pnz Setzn mz nzesabrti-krde Iv. Nou 3:1-6, 13 Murde lxngitiamu nrpa kx nzyapwxtipx ncblo lcng, kxmule-esz' blepxbz mz Nrpakxmrlz kc tqyapwxtipx-ayrnr-ngrbzkr bamu. X suti drtwrmu nztwz-krmu kxmnc mzlilxlr kx trngiu Mqngrkxtr.
Kxmule-esz' ncblo lcng nzrpilr kx nidr aposol kxnzmyapxbzng, a' mz drtwrnge trnzmyaszpxlru ninge. X kxmule-esz' trkrlz-zpwxwxu kxmu nzycmnengr, da kc tzwailr, a' krlzx nzalvztrngr angidrng. X aelwapx-ngrbzkr bamu zmatq ngr nzrkrlzngr lc mz da kx pibzkrng bamu x aletikrng mz mzlirmu.
?Nike tqrpiamu mz drtwrmu kx trmrlzu trnzrtwz-krngeu dztumung mz nzyapwxtipx-krbo bamu Nrpakxmrlz? Murde apux Kraes mz nzavzo-lzbq-krnge murde naokatrx nimu, a' rpiamu kx trtakitrdeu ninge. A' tratrkatiwxu nimu mz da lcng. 1 Korint 4:12; 9:3, 12, 15-19 Murde mzli kc tqryapwxpx-ngrbo bamu, rlr-ngrbo mz kzdung kz dzbe lrmakxtr nzokatr-krdr ninge mz trau. Murde nzkrlzlr kx ninge trtedr mz Kxnzmcpx. ?Myx kxmule, ncblo lcng tzpibqtilr ninge narpi-kzlr kx pnatibo dztu dzbe lrmakxtr lcng? Kxmule-esz' kzdung mzli trpnzngr nange dakxnzng, a' tr-rlxpou da bamu. Murde mzli lcde, kzdung mzlegung kcng Masedonia Provins nzvzmqng x nzrkamqng bange trau kx namnc-xglex. X trpnzngr nztekqtr-krnge nqmq krnge lc. * 11:6 Mwx Pol ycmnetr-ngrde nzamrlz-krde nrkrdrtq leplz x nzale-krde da kxnzkctipxng mz zmatq ngr Mqngrkxtr. 11:9 Nqmq kr Pol bletipxbz mz nqmq kr aposol kxnzpokiang. Murde nzrlx-zvzbzng trau kxkqlu mz lr Korint mz nzaetunepx-krdr trau scdr x zmatq ngrdr.
10 X pi-zvzbo da angidr bamu, da kc tqwai Kxnzmcpx. Murde tr-rlxpou da bamu, nimu lr Akaia Provins, murde ma tzrpi leplz kx pokia-ngrne nzglqpx-lzbq-krnge nzwztr-nrbalq-krbo bamu. 11 Kzdung leplz nzrpibzlr bamu kx trnzrtwz-krngeu dztumung drtwr ngrde kx trmrlztiwxu nimu. A' nzpokiang, murde krlz Gct kx mrlzti-zlwzx nimu. 12 Ncblo lcng tzpibqtilr ninge nzrpilr kx rsakrlrkr badr mz nzprtr-krdr mz nzwzngr kcpwz tqalekr. A' sa na-ale-zvzx nqmq krnge mz nzwztr-nrbalq-krbo mz leplz, murde na-awx-nabux nzglqpx-lzbq-krdr lc. 13 Murde ncblo kxdrka'ngr lcng tzesabrtilr nimu mz nzrpi-krdr kx nidr aposol neng Kraes, a' trnznginidru aposol angidr. 14-15 Bzkq kctipxamu nidr. Murde kxmule-esz' ncblo lcng tzapusr-lzbq-ngrdr kxnzawzng ne Gct, a' nzvz-nqblqlr nqmq kr kxetu rdr Setzn, kc tqapusr-lzbq-kai-ngrde enjrl kxluli ne Gct. A' mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs, sa na-ayzlubz Gct badr nikeng nzalelr mz nrlc ka.
16 Nzmu narpiamu kx ngqngux, mrlz nzlalztq-krmamu bange nzglqpx-lzbq-krnge mz nzycmne-ngqngu-krnge, da kc tqwaipeamu mz nzlalztq-krbzmu mz ncblo lcng tzglqpx-lzbqng. 17 A' nzycmne-krnge trapuleu nzycmne-nqblq-krnge Kxnzmcpx. A' nzglqpx-lzbq-krnge apule kxnzngqngung kcng tzbrti drtwrdr nzglqpx-lzbq-krdr. 18 A' mz nzlalztq-krbzmu mz nzglqpx-lzbq-krdr, nalalztq-kzpa'mu mz nzglqpx-lzbq-krnge. 19 Mz drtwrmu yrplapx-zlwzamu. ?A' myx kxmule tqabrtzlvz-ngrnamu ncblo kxnzngqngu lcng? 20 Murde abrtzlvzamu nidr, kxmule-esz' nzapusr-ngrdr nimu kxnzawz nedrng, x nzrlx-zvzbzng bamu trau kxkqlu, x nzesabrtilr nimu, x nzobqszolr nimu, x nzamyatibzlr drtqmu mz nzviplatr-krbzlr blzmr naomu. 21 Drtwrnge vztx zlwz murde nigr ncblo kxnzmaneng x rblx nzvz-nqblq-krgr nqmq krdr.
A' abrtzlvz-kzamu nzlalztq-krbzmu mz ncblo lcng nelzdr tqbr mz nzglqpx-lzbq-krdr. X mzli ka nalalztq-kzpa'mu mz nzycmne-ngqngu-krnge, murde nelznge br kx sa namyaszpxx nidr mz nzglqpx-lzbq-krngeng. 22 Nzglqpx-lzbqng mz nzngini-krdr lr Hibru, a' ninge kz. Nzrpilr kx nidr leplz neng Gct mz nzngini-krdr lr Israel, a' ninge kz. Nzrpilr kx nzvzpxmqng mz nqvi lr melrmqgr Ebraam, a' ninge kz. 23 Nzrpilr kx nzwztrpzng mz Kxnzmcpx. X kxmule-esz' lukurnr-ngrne mz nzpi-krngele, a' nzwztr-krbo bade myaszpx-zlwzle nidr, mz da lcde seleng. Vz zvz nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz. Nzadwatrngr ninge mz presin nzwrde kqlu. Nztabwxti-krdr ninge nzwrde kqlu kx ycpwz pipz nzbz-krnge. 24 Nzwrde nzlvqn kxnzetu r lr Jiu nzikla-krdr ninge. X mz nzwrde lcng nzlvqn, nzwrbz nzpnu-tq-nrade-rpwxmz (39) lxblr. Lou sc Mosis rlr-ngrbzle mz lr Jiu nzikla-krdr ncblo nzwrbz nakrlz-txpwzle nzpnu-kxpwx (40), murde ma tzabzlr nide. A' lr Jiu pnzpe drtwrdr kx nakrlz-txpwzle nzwrbz nzpnu-tq-nrade-rpwxmz (39), murde ma tzxpqbrlr-ngrdr lou lc mz nzrlwx-rbr-krdrle, x sc tzkrlzpebzlr nzwrde kx nzpnu-pwx-nrade-esz' (41). [Lou Kcpwz 25:1-3]
25 Nzwrde tq nztzngr lr Rom ninge mz dapunc. Nzwrde esz' nzvaebrtingr ninge mz rplz. Nzwrde tq mnco-ngrmc mz lcsu kx nzwxlzng. X mz kzdq mzli lcdeng, lvabetilzx mz dapunc prla zbq kx yc atwrnrngr esz'. 26 Nzwrde kqlu kx vzpx-ngrne mz nzwztr-krbo mz Kxetu. X mz nzvzpx-krngeng amrlx prtilzle ninge da kxtrka kxkqlu. Murde rmctix ncblo kxayo, x lr Jiu x kxtrngiulrJiu kcng tzaetqbzlr drtqnge. X leplz kcng tzpokiang mz nzrpi-krdr kx nidr leplz neng Jiszs, nzatrkati-kzlr ninge. X rmcti-kzx nubla ngr lue x trlipu kxetu prla. Kxmule-esz' mncx mz mztea o peto, a' da kxtrka nzprtilz-zvzlr ninge. 27 Yctxbz nzwz-kato-krnge x kzdung mzli trmwi-pnzwxu. X mzli kqlu kx trpnzngr nange da x mqnge lue, x mzli kqlu kz kx trmu-ngrneu. X mzli kqlu kx baongr drtqnge murde trpnzngr me namnc-ngrne x trpnzngr scnge lrpz. 28 X mou, mz zbq kang kqlu yc txpwz mz drtwrnge lrmakxtr amrlx kcng tzmnclzmqng bange. 29 Murde nabznge talvzo zvz mz nzxlr-krnge kx nabzdr ngrgo. X ngyatx-zlwzngr drtwrnge leplz kcng tzataolr nidr mz alwx.
30 A' mz nzglqpx-lzbq-krnge mzli ka, naglqpx-lzbq-ngrpwo mz da kx aelwapx-ngrde kx ninge ncblo kxmane. 31-33 Murde kzdq mzli kx mnc-ngrne mz taon kxetu Damaskzs, gavzna kc tqmnclzbz mz King Aretas, suti drtwrde nzlolvz-krde ninge. Zbz sc tqpipebzle mz ncblo ngr vea nedeng, nzaclve-krdr naobz amrlx ngr taon lc. A' kzdung lrmakxtr nzokatrlr ninge. X nzadwaolr ninge mz topla kxetu mz nzapu-krnge dakxnzng. X nzpetrpzlr nqvi elr, x sc tzavzopelr ninge nrlarde kx yz ngr bz ngr Damaskzs, murde nayrbqpxx, mz nzapu-krnge ncblo kc trpnzngr scde zmatq. X Gct krlzle kx trpokiawxu. Nide kc tqngi Trte Kxetu rgu Jiszs, x nzrglqlz-zvzngr nide tqyc tqyc. Eu. Aposol 9:23-25

11:2 Matiu 22:1-2; Jon 3:29; Efiszs 5:22-32; Nzaelwapxngr 19:7-8; 21:2, 9

11:3 Nou 3:1-6, 13

11:7 1 Korint 4:12; 9:3, 12, 15-19

*11:9 11:6 Mwx Pol ycmnetr-ngrde nzamrlz-krde nrkrdrtq leplz x nzale-krde da kxnzkctipxng mz zmatq ngr Mqngrkxtr. 11:9 Nqmq kr Pol bletipxbz mz nqmq kr aposol kxnzpokiang. Murde nzrlx-zvzbzng trau kxkqlu mz lr Korint mz nzaetunepx-krdr trau scdr x zmatq ngrdr.

11:24 Lou sc Mosis rlr-ngrbzle mz lr Jiu nzikla-krdr ncblo nzwrbz nakrlz-txpwzle nzpnu-kxpwx (40), murde ma tzabzlr nide. A' lr Jiu pnzpe drtwrdr kx nakrlz-txpwzle nzwrbz nzpnu-tq-nrade-rpwxmz (39), murde ma tzxpqbrlr-ngrdr lou lc mz nzrlwx-rbr-krdrle, x sc tzkrlzpebzlr nzwrde kx nzpnu-pwx-nrade-esz' (41). [Lou Kcpwz 25:1-3]

11:31-33 Aposol 9:23-25