16
Be Ngr Kxnzawz Kc Tqaclve, Tqobqpx Kai
Zbz rpibz Jiszs mz ncblo nedeng kx, “Kzdq kc ncblo kxrngisc, nede kc kxnzawz kx aclvebzle dztudeng x trau scdeng amrlx. A' kzdung leplz nzpipxlr kx tqangi-brmrda-ngrbzle dztu kxetu rde. Zbz sc tqaveatipe kxetu kc kxnzawz nede. Sc tqrpipebzle kx, ‘?Natq lc tzpingr nim, da zpwx? Yrpxbz pepz kx yro-ngrn trau r nzaclve-krm dztungeng, x sc tqkapeme. Murde trpengr nzaclve-krm dztungeng.’ Rpipe kc tzawz mz nide esz'-krde kx, ‘Kxetu rnge sa na-ayrkrpxpebzle ninge mz nzwz-krnge. ?Nike nawaipex? Trxplrnewxu mz nzwzngr kxmrlepu. X drtqnge myane kz nzrlx-zvzngr trau. O! Krlzpex da kx na-alex. Sa na-avzobo kaon scdr leplz kcng tzrlxbzng da mz kxetu rnge. X sa na-abrtzlvzlr ninge mz nibr kxetu lc nzayrkrpx-krbzle ninge mz nzwz-krnge.’
“Zbz sc tqaveatipele leplz kcng amrlx tzkaonbzng mz kxetu rde. Rpibzle mz krkc kai kx, ‘Ngi da kxmrlz nzaolvzti-krgi da mz nike kaontibzme mz kxetu rnge. ?Tqlvr kx nzyro mz pepz scm?’ Rpibzle kx, ‘Galon ngr tolo trtqki-rtqmz (800).’ Rpibz kxnzawz kc tqaclve kx, ‘Na-avzopeki kaon scm. A' pepz scm kzble se. Wxbuo ani x yrtxopwz elr trtqki-napwx (400), murde naxpe-txpwzme krlc.’ Rpibzle mz kzdq mou kx, ‘?X nim, tqlvr kx kaonqtiq?’ Rpibzle kx, ‘Bxli r wit siu-esz' (1000).’ Rpibz kc tqaclve kx, ‘Pepz scm se. Tekqtxtrpwz trtqki-nartqmz (800).’
“Kxetu r kc tzawz tqangqngutitr glqtxpxle nide mz nzobqpx-kai-krde. X yapwxti-ngrbo be lc murde mzli kang kqlu kxtrnzrlxngitiung nzmyaszpxlr kxnzrlxngiting. Murde nzavzlr trau scdr mz nzrvectr-krmlr leplz badr, murde na-abrtzlvzlr nidr. A' mzli kang kqlu kxnzrlxngiting trnzavzlru trau scdr mz nzrvectr-krmlr leplz mz Gct.”
“A' napi-mopwo bamu kx na-avzamu dztumu mz nzokatrngr leplz mz nrlc ka, murde Gct na-abrtzlvzle nimu x mzli kc trnarmalepe-ngrwamuu trau mz nzbzpe-krmu, naprtramu mz nzlungr kxboi. 10 Murde doa kx atutrle nzwz-krde mz da kxtopwz, sa na-atutr-kzle nzwz-krde mz da kxetu. A' doa kx angqngutitr mz nzwzngr kxtopwz, sa na-angqngutitr kz mz nzwzngr kxetu. 11 Mz nqmq lcpwz, nzmu kx trawzq la dztumqng mz nzokatr-krm leplz mz nrlc ka, trpnzngr nzrka-krbz Gct nzrkrlzngr murde naokatrq kztemqng mz nzvz-nqblq-krdr nide. 12 X nzmu kx traclve-angidrwq dztu Gct mz nrlc ka, trpnzngr nzabrtzlvz-krde nqmq krm x trnatwzwq da kxmrlz angidr mrkc Heven. 13 “Rblx doa nzwztr-krbzle mz kxetu kxli mz mzli kxesz'. Murde sa napqtitrpe drtwrde kzdq, x namatitrpe drtwrde kzdq kz, mz nzrvz-nqblq-ngrng. Mz nqmq lcpwz, rblx nzwztr-krbzmu mz Gct x mz nzrngiscngr da.” Matiu 6:24
14 Farzsi kcng nzxlrbzlr da lcng amrlx, sc tzxtrngalvztrpe-ngrdr Jiszs. Murde nzmrlz zlwz badr trau x nzrpilr kx Gct amrlzle kxnztubqng. X mz nzrngisc-krdr da aelwapx-ngrde kx amrlz Gct nidr. 15 A' rpibz Jiszs badr kx, “Kxmule-esz' mz nzobqkr leplz nimu leplz kxnztubqng, a' Gct krlzle da kx tqyctipxm mz nabzmu. X kxmule-esz' nzpnzkr drtwr leplz le kx myapxbzmu, a' Gct obqszole nimu x angyabzmu drtwrde.
16 “Murde natq ngr Lou sc Mosis x nzryrkr profet kcng bqnc nzryapwxng krlzmle mzli kc Jon kc tqawrkxtr tqbzpe-ngrde. Abzo mzli lcde, rpi Nrpakxmrlz kx Gct sa tqvectrpemle leplz bade mz nzngini-krde King rdr. X leplz kang kqlu drtwrdr pqtr mz nzngini-krde King rdr, nztwz-anilr x nzlolvz-amqngilr lrpzki rde mz nzarlapx-krde nidr. Matiu 11:12 17 Kxmule-esz', a' Lou sc Mosis x nzryrkr profet kcng bqnc sa tqngibeng natq Gct. X trpnzngr kx nayrlqtxpx, a' natq Gct amrlx sa na-atutr. 18 “Mz nzmu-krde lcde, ncblo kx axtxde olvz rde x yrlzti-moule kc olvz kzble, taope mz alwx ngr nzrmwimingr doa kx trngiu krnalzde. Murde olvz krali lc trngiu olvz rde angidr mz nzobqkr Gct. X ncblo kx ryrlzti olvz lcde, tao kz mz alwx lcdepwz.” Malakai 2:16; Matiu 5:31-32; 19:8-9; Mak 10:11-12
Be Ngr Ncblo Kc Tqrngisc X Lasarus Kx Tr-rngiscu
19 Zbz Jiszs yapwxtibzle kzdq be, rpibzle kx, “Kzdq kc ncblo kx rngisc, pxi txpwz lrpz kxmrlzvxi. X mz zbq kang kqlu mu txpwz dakxnzng kx mrlztxpxbz kx trau rde etu nzxpengr. 20 Mzli lc mnc kz kc ncblo kx trpnzngr scde da, drtqde Lasarus. Ncblo lc ngabq kxsqki, tqyrbqne zvz mz naonrx ngr nabxbz ngr ma nyz ncblo kc tqrngisc. 21 Murde nzpnzkr drtwrde le rpile kx namune muli dakxnzng kx taneom mz tebol nyz ncblo kc tqrngisc. X kuli nzvzmqng tzmanidutibzlr kxsqki rdeng. A' ncblo kc tqrngisc trokatrleu nide.
22 “Zbz ncblo kc tr-rngiscu sc tqkrlzpebzle mzli r nzbz-krde. X mqngrde sc tqglqpebz enjrl mrkc tqmncngr Ebraam mz nzmungr kc etu mrkc Heven. Zbz mrlx kc tqrngisc sc tqbzpe kz x sc tzyrtzmqpe. 23 A' vztr mz Hxl x drtqde etqtx atwrnrngr. Zbz obqlzbz x mclzbzle Ebraam mrkc Heven x Lasarus sc tqmnctrpz mz nrlarde. 24 Zbz sc tqkqlzpebz, rpibzle kx, ‘Trte Ebraam! Nayc mz drtwrm ninge! X atwzlr-ngrm Lasarus naleole nratoki r mqde mz lue x na-abaobzle nalzpqnge. Murde nyr ka apqtx-zvzpemle drtqnge.’
25 “A' rpibz Ebraam kx, ‘Nadctipx drtwrm, kx mrlxnge, mzli kc tqlu-ngrn da kcng amrlx tqmrlzti nzkabz bam. X Lasarus twztibzle da kcng tqtrkati. A' mzli ka, sa tqabrtzlvzpele nzmnc-krde mrka. X drtqm la tqetq-alzupe. 26 X kzdq la gq kx vzo la tqvivx mz mzlirgu, murde krkcng tzrpilr narkawicbzng bamu mz nzokatr-krdr nimu ma tzwailr, x krkcng tzmncng mrla ma tzvzo-kzpqng bagr!’ 27 Zbz mrlx kc tqrngisc rpibzle kx, ‘Kx tqmule la, kx trte, atwzlr-ngrbz Lasarus mz ma nyz trtenge. 28 Murde mzlenge nzlvqn sa tzmncng elr. Atwzlr-ngrbz nide badr mz nzpi-krbzle badr bzkq nzvz-pnzmqng mrka tqetq ngr drtq. A' natekqtr-pnzlr nqmq nr drtwrdr mzli ka tzlube-ngrdr mz nrlc.’
29 “A' rpibz Ebraam kx, ‘Mzlemqng lang, nzryrkr Mosis x profet kcng tqyc mz Nzryrngrkxtr sa tqycbz badr, narkabzng badr natq. Mzlemqng nalalztqbzng mz kxnzrlwxng x nalxngitilr da kx napibzlr badr.’ 30 Rpibz ncblo kc tqrngisc bade kx, ‘Krla trtakitrdeu, kx trte Ebraam! A' nzmu mqngr leplz kx bzpe navzbzle badr, e nzmu nqmq nr drtwrdr sa tztekqtrlr.’ 31 A' rpibz Ebraam kx, ‘Nzmu kx trnzlxngitilru Nzryrngrkxtr, e trnzlxngiti-kzlru kxyzlubz mz nzbzngr.’ ”

16:13 Matiu 6:24

16:16 Matiu 11:12

16:18 Malakai 2:16; Matiu 5:31-32; 19:8-9; Mak 10:11-12