7
Atubqti-lzbq Kai
Luk 6:37-38, 41-42
Jiszs rpibzle kx, “Bzkq rpiamu kx takitrde doa nzayrplapx-katongr mz alwx ngrdeng, murde ma tqrpi kz Gct kx takitrde nzayrplapx-kato-krde nimu mz alwx ngrmung. Murde Gct sa na-ayrplapxle nimu mz nqmq krmu mz nqmq kcpwz tqrpi-ngrnamu kx na-ayrplapxle leplz mz nqmq krdr. X sa napi-kzpzle bamu kx navz-nqblqamu natq kcngpwz tqpibzmu mz leplz, kx navz-nqblqlrng. * 7:1 Kxmule-esz', a' takitrde nzatubqti-krgu nzvz-rbrkr doa negung x krkcng tqaclvekung. X na-aleku mz nqmq ngr nivz. A' bzkq yapwxtinebzku nidr mz leplz. 7:2 Trngiu drtwr ngrde kx bzkq mcku nzvz-rbrkr leplz. A' mz nzmc-krgule, bzkq yapwxtinebzku mz leplz, a' nakrka'-ngrgu nide mz nzkrlz-krde nzvz-rbr-krde. Mc kz Matiu 18:23-35 x Mak 4:24.
Murde mz nzrpi-krm kx doa takitrde nzayrplapxngr mz alwx ngrde, obqtiq alwx ngrde kc tqtopwzne, a' trmcwq alwx ngrm kc tqwzpx. Opxm kx obqtitrpzme dcvi kc tqtopwzne mz mz mzlem. A' trmcwq dapunounc kc tqyrbqpxm mz mzpq. Dekc tqrpi-ngrbzme mz mzlem kx, ‘E mzlenge e, nakatxpxbo ena dcvi la tqtopwzne tqycpxm mz mzpq.’ ?Memule tqkxmu nzycmne-krm lc? Murde dapunounc kxwzpx la tqycpxm mz mzpq! Nim leplz kx narpi-rbz kx rlxngitiq! Kapx kai dapunounc la wzpx tqyrbqpxm mz mzpq, x nzmu mzpq kc tqopxpe mz nzrmcngr dcvi kc tqtopwzne tqycpxm mz mz mzlem. Atubqti-lzbq kai mz alwx ngrmqng x kztemqng kc ate.
“A' bzkq abzq nzalvztrngr leplz kcng tzpxtxpx-zvz-ngrdr Nzryrngrkxtr. Murde mz nzale-krm da lc opxm kx katxnebzme natq kxtr mz kuli kzpeto, kcng nalxlvrtimlr nim mz nzmakx-krdr nim. X apu-kzle nzrtctx-krbzme dztu Gct mz poi, kcng narnzlvztineolrng mz drtc'.”
Nakrka'-zvzbzku Mz Gct
Luk 11:9-13
Jiszs rpi-mopwzle kx, “Rlxbz da mz Gct, x sa nakabzle. Rtangr da x sa narmctiq. Abc x naonrx sa nalvxpxbz. Murde doa kx rlx da kx takitrde nide, sa natwzle. X kx rtangrtile nzokatrkr Gct, sa nangida. X kx abctr-zvzbz mz Gct, naonrx nyz Gct sa nalvxpxbz bade. Gct sa naka-txpwzle da mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde.
“Murde trpnzngr trte doa kx rkabz mz mrlxde rplz mzli kx rlx-ngrbzle nade dakxnzng. 10 X trkapwzleu ningidoe mzli kx rlx-ngrbzle nc. 11 Nimu kcng trnztubq-zvzung krlzamu nzale-krmu da kxtubq mz nzrka-ngrbz da kxmrlz mz doa nemung. A' myapx-mopwz, Trtemu kc Heven krlzle nzale-krde da kxtubq mz nzrka-zvz-krbzle da kxmrlzti zlwz mz krkcng tzrlxbzng bade da.
12 “Ale-zvzbzmu mz leplz da kx suti drtwrmu na-alebz bamu, kxmule-esz' trnzalepwzlru bamu. Murde krlc nzatutrngr nzalvztrngr amrlx mz Nzryrngrkxtr.”
Naonrx Kxtotaki Mz Lrpzki Kc Tqvz Heven
Luk 13:24
13-14 Jiszs rpi-mopwzle kx, “Mz nqmq lcpwz, naprtrq mz naonrx kxtotaki mz nzkrlz-krbzme lrpzki kc tqvz Heven. A' nakrlzq kx naonrx lc tqtotaki x lrpzki lc tqtopwzne rblx nzo-zlingr. Leplz trnzkqluung kx nzrmctilr naonrx lc. A' bzkq prtrq mz naonrx kc tqetu, murde ma tqrmctiq lrpzki kc tqvzkile mrkc tzodatingr leplz mz Hxl. Leplz kxnzkqlung nzvz-rbrng mz nzo-zli-krdr lrpzki lc tqyryz murde tr-rblxu nzo-zlingr.” Naonrx lc tqtotaki drtwr ngrde nzrlxngitingr Jiszs. X lrpzki lc tqtopwzne drtwr ngrde nzrvz-nqblqngr natqdeng.
Nzalvztrkr Jiszs Mz Profet Kxnzalvztr-rbrng
Luk 6:43-44
15 Zbz rpibz Jiszs kx, “Mz nqmq lcpwz, bzkq vz-nqblqamu lrpzki r profet kxnzalvztr-rbrng. Sa naprtrpzng bamu mz nzapu-krdr kxnzrlxngiting, a' nzrpilr naodatilr nzrlxngiti-krmu, murde nidr angidr kxdrka'-ngrng. 16 Sa naglxamu nidr, murde nqmq krdr aelwapx-ngrde namrlzu r leplz kc tqnginidr. Apule nounc amrlx kx nzglx-ngrdr nradr kcng tzpapx-ngrdr. Murde tr-rkeopwx'u naq mz nc nole, x dx mz nc lrpz. 17 A' nounc kxmrlz papx-ngrde nranc kxmrlz. X nounc kxtrka papx-ngrde nranc kxtrka. 18 Opx angidr kx nounc kxmrlz trpapx-ngrdeu nranc kxtrka. X trpnz-kzngr nounc kxtrka kx papx-ngrde nranc kxmrlz. 19 Nounc kx trnzpapx-ngrdru nradr kxmrlz nzlakitiong x nzrtclz-ngrng mz nyr. Matiu 3:10; Luk 3:9 § X mz nqmq lcpwz leplz kxdrka'-ngrng nzangc lc nidr mz Hxl.
20 Mz nzmu-krde lcde, sa naglx-ngrnamu kxnzalvztr-rbrng mz da kxtrka kx nzvzpxmqng mz nqmq krdr.” Matiu 12:33
Doa Kx Takitrde Nzprtr-krde Heven
Luk 13:25-27
21 Jiszs rpibzle kx, “Leplz kcng amrlx tzrpimlr bange kx ninge Kxetu Lod rdr trnaprtrung amrlx ngrdr Heven, a' nangi txpwz krkcng tzvz-nqblqlr me pnz drtwr Trtenge kc Heven. 22 Murde mz Mzli Kxmatq kc na-ayzlu-ngrbz Gct da mz leplz, leplz kxnzkqlung narpimlr bange kx, ‘Kxetu Lod! Plzpxbzkr mz leplz natq Gct mz drtqm, x rmaszlrpxkr drka', x ale-kzkr da kxmatqng kxkqlung mz drtqm!’ 23 Kxmule-esz', a' sa narpi-angidrbo badr kx, ‘Nimu kxdrka'-ngrng! Vzkipeamu kc! Trkrlzwxu nimu murde trvz-nqblq-angidrwamuu ninge.’ ” Sam 6:8 * Leplz kx nzvz-nqblq-angidrlr Jiszs nzlalztq-zvzbzng bade—mz nzkrka'ngr, mz Nzryrngrkxtr, x mz nzatutr-krdr natqde. A' leplz kxnzkqlung nzesabrti-lzbqng. Murde mz drtwrdr nzvz-krdr mz makxtr batrpzle nzngini-krdr kxnzrlxngiting, a' trnzvz-nqblq-angidrlru Jiszs. X kzdu mzli nzvz-nqblq-txpwzlr nqmq krdr esz'-krdr o nqmq kr makxtr nyzdr. Tr-rblxu nztaongr mz trtxki sc Setzn mz nzvz-nqblqngr da kxmrlzbz mz leplz, mz trnzvz-nqblq-angidr-krdru Jiszs esz'-krde. Nzwzkr makxtr ngi nzokatrngr nigu mz nzvz-nqblqngr Jiszs x natqdeng amrlx.
Ma Li Kx Blepxngr Mz Nzrwzngr
Luk 6:47-49
24 Jiszs rpi-mopwzle kx, “Mz nzmu-krde lcde, doa kx xlrmle natqngeng, x yrlq-angidrleng, apule ncblo kxyrplapx kx wzti-angidrle ma nyzde. Ekqtiole gq lr nctrpou ngrdeng kxmqngi, vzo la mz rplz. 25 Mz nibrde, trlipu r tewa x nenq kc tqvzpem. Nenq wqq x nubla ngr lue yrle-zlwz-kzp, nzrpilr na-awxolr x nayrvilr ma kc. A' trmrtuu murde nctrpou ngrde tu-amqngio mz rplz. Ma kc drtwr ngrde nzmnckr doa mz nrlc. X rplz kc drtwr ngrde Jiszs x da kcng tqalvztr-ngrde. Trlipu lc drtwr ngrde kzdq mzli r nzkxpungr x nzbzngr mz nrlc ka. Nztu-amqngikr ma kc drtwr ngrde nzvz-zvzkr nzmnckr ncblo. Murde nzlungr kx mqngitr-zvzbz mz Kraes vz zvz, kxmule-esz' bz kalr.
26 “A' doa kx xlrmle natqngeng x tryrlq-angidrleu, apule ncblo kxngqngu kx awxbutxopwzle ma nyzde mz drta'. 27 Mz nibrde, trlipu r tewa x nenq kc tqvzpem. Nenq wqq x nubla ngr lue yrle-kzp nzvztitrlr ma kc. X ma kc mrtuo x ngilialz-pnzm mz trlipu kc.”
28 Mzli kc tqyrkrpxpengr nzalvztrkr Jiszs, zbo ngr leplz kcng nzkctitxpx-zlwzlr nzalvztr-krde. 29 Murde trapuleu Kxnzalvztrng mz Loukxtr, a' ycmnemile zmatq angidr. Mak 1:22; Luk 4:32

*7:2 7:1 Kxmule-esz', a' takitrde nzatubqti-krgu nzvz-rbrkr doa negung x krkcng tqaclvekung. X na-aleku mz nqmq ngr nivz. A' bzkq yapwxtinebzku nidr mz leplz. 7:2 Trngiu drtwr ngrde kx bzkq mcku nzvz-rbrkr leplz. A' mz nzmc-krgule, bzkq yapwxtinebzku mz leplz, a' nakrka'-ngrgu nide mz nzkrlz-krde nzvz-rbr-krde. Mc kz Matiu 18:23-35 x Mak 4:24.

7:8 Gct sa naka-txpwzle da mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde.

7:13-14 Naonrx lc tqtotaki drtwr ngrde nzrlxngitingr Jiszs. X lrpzki lc tqtopwzne drtwr ngrde nzrvz-nqblqngr natqdeng.

7:19 Matiu 3:10; Luk 3:9

§7:19 X mz nqmq lcpwz leplz kxdrka'-ngrng nzangc lc nidr mz Hxl.

7:20 Matiu 12:33

7:23 Sam 6:8

*7:23 Leplz kx nzvz-nqblq-angidrlr Jiszs nzlalztq-zvzbzng bade—mz nzkrka'ngr, mz Nzryrngrkxtr, x mz nzatutr-krdr natqde. A' leplz kxnzkqlung nzesabrti-lzbqng. Murde mz drtwrdr nzvz-krdr mz makxtr batrpzle nzngini-krdr kxnzrlxngiting, a' trnzvz-nqblq-angidrlru Jiszs. X kzdu mzli nzvz-nqblq-txpwzlr nqmq krdr esz'-krdr o nqmq kr makxtr nyzdr. Tr-rblxu nztaongr mz trtxki sc Setzn mz nzvz-nqblqngr da kxmrlzbz mz leplz, mz trnzvz-nqblq-angidr-krdru Jiszs esz'-krde. Nzwzkr makxtr ngi nzokatrngr nigu mz nzvz-nqblqngr Jiszs x natqdeng amrlx.

7:25 Ma kc drtwr ngrde nzmnckr doa mz nrlc. X rplz kc drtwr ngrde Jiszs x da kcng tqalvztr-ngrde. Trlipu lc drtwr ngrde kzdq mzli r nzkxpungr x nzbzngr mz nrlc ka. Nztu-amqngikr ma kc drtwr ngrde nzvz-zvzkr nzmnckr ncblo. Murde nzlungr kx mqngitr-zvzbz mz Kraes vz zvz, kxmule-esz' bz kalr.

7:29 Mak 1:22; Luk 4:32