26
Pol raməgkiar ye nɨmrɨ yermaru a King Agripa
Kɨni Agripa rɨni-pən tuk Pol mɨmə, “Taktəkun ai, nakɨrkun nɨniyen nɨkar nəgkiarien yame kamni iram.”
Kɨni Pol rɨni-əhu əriə mə tukhapim, mamni-ərhav nɨkar nəgkiarien mɨmə, “King Agripa. Rɨkik ragien pɨk mə yakamərer ye nɨmrɨm ai taktəkun, mə jakni atuatuk nəgkiarien yame kamhani irak, meinai ik nakɨrkun huvə narəyen kapəmawə nəmə Isrel mɨne narɨmnar yame kamotgoh tukun. Ror pən, yakmə jakaiyoh mə nərɨgien kafam tukrapomh tuk nərɨgien nəgkiarien kafak.
“Nəmə Isrel kharkun huvə norien kafak, rɨrikakun ye nɨpɨg yɨmnarkəskəh hanə, mamarə kɨmawə narɨmnə imak ikɨn, muə meriaji-pə nɨpɨg yɨmnamarə Jerusalem. Kwənharkun ta yo tu, kɨni tukmə rɨkiriə ragien, kharkun nhani-ərhavyen mhamə yo Farisi kɨrik, rɨrikakun ye nəkəskəhyen kafak muə meriaji-pə ai taktəkun. Kɨmawə Farisi mɨnə, yaksəri-pən huvə loa kape nəhuakien kapəmawə, rapita narmamə mɨnə tɨksɨn. Fil 3:5-6 Kɨni taktəkun ai yakamərer ye nɨmrɨ mɨrh meinai yo yakamərəhu nərɨgien kafak ye nəgkiarien yame Kughen rɨmnor kupən kɨmi kaha mɨnə kapəmawə. Yenpɨg mɨne yeraan, kwənərəus twelef kapəmawə mɨnə kasəhuak kɨmi Kughen mɨseito kɨn nəgkiarien a kape Kughen tukrɨtərhav-pə. King Agripa, meinai yakamərəhu məkneikɨn nərɨgien kafak, nəmə Isrel a kamhani hah yo. Wok 23:6; 28:20 !Kɨmiə! ?Rhawor rəutən pɨk tuk əmiə tuk nɨniyen nəfrakɨsien mə Kughen rɨrkun norien yermamə yame rɨmamhə rɨmragh mɨn? Apa kupən, yo mɨn yɨmnəm mə ratuatuk tuk norien narɨmnar mətapɨg kɨn nhag yemə Nasaret a Yesu. Wok 8:3 10 In e norien kafak yame yɨmnor apa Jerusalem. Jif pris mɨnə kwənhavəhsi-pə nehuəyen kɨmi yo mə jakvən məhi-pən narmamə khapsaah kape Kughen khavən ye kalabus. Kɨni nɨpɨg kɨsəkir əriə mə tukhamhə, yo mɨn yakamni mə tukuh əriə. 11 Nɨpɨg rehuə yɨmnarkurao ye niməhuak mɨnə kape nəmə Isrel mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi nəməhuak mɨnə, mamarkut mə jakarar ye nərɨgien kapəriə, mə jakor əriə khani hah Yesu. Yɨmnaməməkɨn pɨk əriə, mɨvən mɨn apa yerkwanu isok mɨnə mə jakuh mɨn əriə apaikɨn.”
Pol raməvsao kɨn in mə rɨmauə mɨrkun Yesu Kristo
(Wok 9:1-19; 22:6-16)
12 Kɨni Pol rɨmə, “Mərɨg nɨpɨg kɨrik, yɨmavən mɨn apa Damaskes mə jakor mɨn norien a. Jif pris mɨnə kwənhawəhs-ipə nehuəyen kɨmi yo mə jakvən apaikɨn, mhani skai-pə mɨn tuk yo mə jakaməkeikei mɨvən mor məkna. 13 King Agripa, ye nɨpɨg a, yerkweiha, yɨmnaməriwək ye swatuk, məm nɨkhakien kɨrik ye napuə rəsia-pen yo mɨne kafak narmamə mɨnə. Nɨkhakien a raməsiə pɨk rapita mɨrh. 14 Kɨni kɨmawə m-fam yakhamɨr ye swatuk. Kɨni yakərɨg nəgkiarien kɨrik ye nəgkiarien kape nəmə Isrel ramni mɨmə, ‘Sol. Sol. ?Rhawor nakamor rahas pə məkneikɨn kɨmi Yo? Norien a ramoriah əmə ik. Ik nakəmhen kɨn kau yame tukmə khai kɨn nai esrə, kɨni ruh nai a rɨrerɨg-pən, mhai atuk əmə mɨn in.’
15 “Kɨni yakaiyoh-pən in mɨmə, ‘?Yermaru, Ik pa en?’ Kɨni Yesu Yermaru rɨmə, ‘Yo Yesu e, yame ik nakamor aha pə kɨmi Yo. 16 Mərɨg takhekɨmter mərer. Yakaurə tuk ik məkneikɨn mə jakvəh-si haktə ik mə ik takuə yor atuə kɨn kafak. Takaməkeikei mɨvən mɨni-ərhav nar e nɨmnəm ai taktəkun kɨmi narmamə, mɨne narɨmnar yame jakhajoun ik kɨn. 17 Yo jakvəhsi-ta ik ye kwermɨ nəmə Isrel, mɨne ye kwermɨ nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Jakher-pən kɨn ik takvən mɨni-ərhav-pən Yo tuk əriə. 18 Takaməkeikei məhitə ye nɨrkunien kapəriə, pəh kɨsarar ye nərɨgien kapəriə, mɨsəta ye nəpɨgnapien, mhauə ye nɨkhakien. Kɨni mɨsəta ye kwermɨ Setan, mhauə tuk Kughen, pəh tukhani nəfrakɨsien irak, pəh Kughen tukrɨvəh-si ta narpɨnien kape təvhagə hah kapəriə, kasarə iriə narmamə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen-ta əriə.’ ” Aes 42:16; Efes 2:2; Kol 1:13
19 Kɨni Pol rɨrpɨn mɨmə, “King Agripa, yo yakamor narɨmnar yamə mɨne Kughen ramor kɨmi yo ye nəmrərhavyen a. 20 Yɨmavən məkupən tuk nəmə Damaskes, kwasɨg ikɨn yɨmavən tuk nəmə Jerusalem, mɨne nəmə Judia, mɨne nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, maməvhag kɨmi əriə mə tukasəkeikei mɨsarar ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə hah, mhauə tuk Kughen. Mə narmamə tuksəm norien kapəriə, kharkun mə kwəsarar əfrakɨs ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə hah. 21 Ror pən, nɨpɨg yɨmnaməmɨr ye Nimə Ehuə kape Kughen, nəmə Isrel kɨsarar mhauə mharaptərəkɨn yo, mɨsarkut mə tukshopni yo. 22 Mərɨg Kughen ramasitu irak ye nɨpɨg fam meriaji-pə ai taktəkun, ror pən, yakamni-ərhav Yesu ye nɨmrɨ narmamə kɨmi namehuə mɨnə mɨne narmamə apnapɨg mɨnə. Nəgkiarien yame yakamni in əmə mɨn e profet mɨnə mɨne Moses kɨmnhani-ərhav apa kupən mhamə tukruə. Kɨmnhani mhamə, 23 ‘Kristo a tukraməkeikei mamərɨg rahas ye nɨpran, mɨvən, mɨmhə. Kɨni meinai in tukrəkupən mamragh mɨn ye nɨmhəyen, in tukrhajoun nɨkhakien kɨmi nəmə Isrel mɨne nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mɨn Luk 24:44-47; 1 Kor 15:20 .’ ”(Aesea 42:6; 49:6)
24 Pol raməgkiar hanə, kɨni Festas rɨraptərəkɨn nəgkiarien kafan, marar mokrən apomh mɨmə, “!Pol! !Ik nakamenoeno en! Nɨmnor pɨk skul en mor kapəm kapə rameno-eno.”
25 Mərɨg Pol rɨni-pən tukun mɨmə, “Yamehuə kafak. Yakpəh neno-enoyen. Nəgkiarien yame mɨne yakamni kɨsatuatuk əmə, kɨni mɨsəfrakɨs. 26 Yakamətgah tuk nəgkiarien kɨmi King Agripa, meinai yakɨrkun mə in ruərkun-ta narɨmnar mɨnə a. In rɨmɨvəh fam nəgkiarien mɨnə a. Pəh nien mə nar kɨrik yame kɨmnor kerkwaig kɨn. 27 King, ?ik nakamni nəfrakɨsien ye nəgkiarien kape profet mɨnə uə? Yakɨrkun mə ik nakamni nəfrakɨsien irəriə.”
28 Mərɨg King Agripa rarar mɨni-pən tuk Pol mɨmə, “!Ei! ?Ik nakamarkut kɨmi yo ye nɨpɨg kwakwə e mə takvi yo yakuə Kristin uə?”
29 Mərɨg Pol rɨni-pən tukun mɨmə, “Nar apnapɨg mə nɨpɨg kwakwə uə nɨpɨg apomh, mərɨg yo yakaməhuak kɨmi Kughen mə pəh nien mə ik pɨsɨn əmə, mərɨg kɨmiə m-fam yamə mɨne nakasətərɨg kɨn nəgkiarien kafak ai taktəkun, taksor rəmhen kɨn yo ye narɨmnar fam. Mərɨg jen əmə, yakpəh norkeikeiyen mə tɨkarkwəji əmiə kɨn jen rəmhen kɨn yame kɨmnor irak.”
30 Pol rəgkiar fam, kɨni King Agripa mɨne Festas mɨne Benis mɨne narmamə yamə mɨne kasəkwətə iriə miriə, kɨsarar, 31 mhatərhav mhani tuk əriə mɨnə mhamə, “Kwən a rɨpəh norien nar has kɨrik mə to rɨmhə tukun, uə tukvəhsi-pən in ye kalabus tukun.”
32 Kɨni King Agripa rɨni-pən tuk Festas mɨmə, “Rɨpi mə kwən a rɨpipəh nɨpini-yen mə tukrərer ye nɨmrɨ Sisa, kɨpiharɨsɨn in ai taktəkun.”

26:5: Fil 3:5-6

26:7: Wok 23:6; 28:20

26:9: Wok 8:3

26:18: Aes 42:16; Efes 2:2; Kol 1:13

26:23: Luk 24:44-47; 1 Kor 15:20