Filimon
Nəkwəkwə yame Pol rɨmɨrai kɨmi Filimon
Nəgkiarien kupən ye nəkwəkwə e Filimon
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi pa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi Filimon ye niməhuak apa Kolosi. Iriu fren huvə. Filimon, kafan aikɨn slef mɨnə.
?Narəyen rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Ye nɨpɨg a, narmamə khapsaah, kapəriə aikɨn slef mɨnə. Kɨni nəməhuak mɨnə mɨn tɨksɨn, kapəriə aikɨn slef mɨnə. Filimon, kafan kɨrik aikɨn slef, nhagɨn e Onesimas. Mərɨg Onesimas rɨmnəkrəh kɨn mane tɨksɨn kape Filimon, map. Tukmə Filimon rəm Onesimas, loa kape Rom ramni mə Filimon rɨrkun nhopniyen in tukun. Mərɨg Onesimas rap, mɨvən, məm Pol ye kalabus apa Rom, kɨni Pol ramni-ərhav Nəvsaoyen Huvə kɨmin, in ramni nəfrakɨsien ye Yesu Kristo. Kɨni mamasitu mɨn ye Pol. Kɨni Pol rher-pən kɨn in rɨrerɨg pən tuk Filimon. Pol ramni pən tuk Filimon mə nar apnapɨg mə Onesimas in slef kafan, mərɨg taktəkun ai, in ruauə rəmhen kɨn piauni, meinai iriu kwis kɨrəni nəfrakɨsien ye Yesu Kristo.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e maiyoh Filimon mə tukrəru-kɨn norien has kape Onesimas, kɨni mɨvəh in ramrerɨg-pə mɨn. Nar apnapɨg mə in slef kafan, mərɨg Pol rorkeikei mə Filimon tukrəm huvə Onesimas rəmhen kɨn piauni kɨrik.
1
Pol rɨmə nəkwəkwə e, ramvən kɨmi Filimon
Filimon. Yo Pol, yame kɨmɨvəhsi-pən yo ye kalabus tuk nɨni-ərhavyen Yesu Kristo, kɨmru piautawə Timoti, yakarərai nəkwəkwə e kɨmik.
Filimon, ik kɨmru kɨrik, kɨni kɨtasɨr karhor wok kɨrikianə əmə kape Kughen. Kɨni yakarərai mɨn nəkwəkwə e kɨmi nowintawə e Apia, mɨne kwən e Akipas, yame kɨtawə min, kɨsəmhen kɨn mobael mɨnə kape kwhen kɨrikianə. Kɨni yakarani rhuvə kɨmi nəmhuak yamə mɨne khauə mɨsəhuak ye kafam nimə. Kol 4:17; 2 Tim 2:3
Pəh Kughen, Rɨmtawə, mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, iriu tukrawəhsi-pre nɨhuvəyen, mɨne norkeikeiyen kɨmi əmiə.
Norien huvə kape Filimon
Filimon. Nɨpɨg yakaməhuak, nɨpɨg fam, rɨkik raməsɨk ik, mamni vi vi Kughen meinai yakamərɨg nəvsaoyen kɨn nhatətəyen kafam ye Yesu Yermaru, mɨne norkeikeiyen kafam tuk nəməhuak mɨnə. Yakamaiyoh Kughen mə kɨmiə narmamə tɨksɨn yamə mɨne naksarə masəhuak kwis, takhauə mharkun nɨhuvəyen yamə mɨne kamhasɨ-pən tuk Yesu Kristo. Piak, yakamni vi vi Kughen meinai kafam norkeikeiyen ramor nəməhuak mɨnə kasərɨg rhuvə. Norien kafam ravəhsi haktə kafak nərɨgien, rɨkik ragien. 2 Kor 7:4
Pol ramarkut kɨmi Filimon mə tukrɨpəh nɨvəhsi-pənien narpɨnien kɨmi Onesimas, meighaan kɨn in rɨrerɨg-pə mɨn
Ye nhag Yesu Kristo, yakɨrkun narkutien kɨmik mə takor nar kɨrik yame takaməkeikei mamor. Mərɨg, to yakpəh narkutien kɨmik. Yakaməm norkeikeiyen kafam mamaiyoh ik mə takor nar kɨrik ye nɨkarɨn kape norkeikeiyen. Ror məkneikɨn mə yo Pol, yo huaru kɨrik, kɨmɨvəhsi-pən yo ye kalabus tuk nɨniyen nhag Yesu Kristo, 10 yakamaiyoh ik ye nɨkarɨn kape slef kafam, nhagɨn e Onesimas* Nhag e Onesimas, nɨpran rɨmə, “Yermamə yame rɨrkun huvə norien wok.”. 1 Kor 4:15; Kol 4:9 Kwən en rɨmauə rəmhen kɨn narɨk nɨpɨg yɨmnamarə ye kalabus. 11 Apa kupən, in rɨmɨpəh nor-huvəyen wok kafam, mərɨg taktəkun ai, in rɨmauə mɨrkun nor-huvəyen wok kapərao.
12 Kɨni taktəkun ai, yakamher-pre kɨn kwən e, yame yakorkeikei pɨk in. 13 Yakmə jakor in ramarə əmə kɨmru min, pəh tukrɨvəh tamhekɨm, mamasitu irak ye nɨpɨg yakamarə ye kalabus tuk nɨniyen Nəgkiarien Huvə kape Kughen. 14 Mərɨg, to yakpəh norien nar kɨrik məkupən kik tukmə nakpəh neighanien kɨn.
15 Yakeinein, tukmə ror Onesimas rɨmnap ta iram tuk nɨpɨg kwakwə e mə takvəh mɨn in rɨrerɨg-pre mɨn nakawarə apomh. 16 Mərɨg pəh nien mə in tukror əmə slef kafam, nɨkam. Mərɨg taktəkun ai, in slef, mərɨg ruauə kwən kɨrik rhuvə pɨk rapita slef kɨrik, in ruauə piaurao yame kworkeikei pɨk in. Yakorkeikei in, mərɨg ik nakorkeikei pɨk in rapita, meinai in kafam slef, kɨni ye nhag Yesu Yermaru, piam. 1 Tim 6:2
17 Filimon, yakaməm mə kɨrau kɨrauə kɨrikianə, kɨni ror məkneikɨn, yakamaiyoh ik mə tukmə Onesimas rurə, takamor əmə ramhuvə pən kɨmin rəmhen kɨn yame nakamor huvə-pə kɨmi yo. 18 Mərɨg tukmə rɨmnor nar kɨrik rahah iram, uə rɨmɨvəh kafam kɨrik nar kɨrik mɨpəh nərokien, takərəhu-pən raməmɨr ye kaon kafak. 19 Kɨni ai taktəkun, yo Pol, yakamrai nəkwəkwə e kɨn kwermɨk, pəh yo jakpiərok ik. ?Mərɨg nakmə jakərok ik uə? Takpəh nəru-kɨnien mə yo yɨmnasitu iram kɨni nɨmɨvəh kafam nɨmraghien rerɨn. Rapəh nəmhenien mə takuh rɨkik mə jakərok ik tuk nar kɨrik. 20 Piak, yakmə takor nar e yame yakamaiyoh ik kɨn ye nhag Yesu Yermaru, in e takor rɨkik tukramərɨg rhuvə ye Yesu Kristo. 21 Yakamrai nəkwəkwə e kɨmik meinai yakɨrkun mə takor nəkwak, kɨni takamor tukrapita naha nhagɨn yame yakamaiyoh kɨn.
22 Kɨni nar kɨrik mɨn, takamor apnəpenə ye kwənmhan kɨrik kafak, meinai yakamərəhu-pən kafak nətərɨgien ye Kughen mə in tukror swatuk kɨmi yo jakrerɨg-pre mɨn tuk əmiə rəmhen kɨn yame kɨmiə nɨmɨsəhuak tukun. Fil 1:25; 2:24
Nəgkiarien infamien
23 Kwən e Epafras, kɨmɨvəhsi-pən əmru ye kalabus tuk nɨni-ərhavyen nhag Yesu Kristo, kɨni in ramni-pre rhuvə tuk ik. Kol 1:7 24 Kɨni Mak, mɨne Aristakas, mɨne Demas, mɨne Luk, yamə mɨne kɨmawə yaksor wok kɨrikianə, iriə mɨn kamhani-pre rhuvə tuk ik. Kol 4:10-14
25 Pəh nɨhuvəyen kape Kughen tukramarə tuk əmiə m-fam.

1:2: Kol 4:17; 2 Tim 2:3

1:7: 2 Kor 7:4

*1:10: Nhag e Onesimas, nɨpran rɨmə, “Yermamə yame rɨrkun huvə norien wok.”

1:10: 1 Kor 4:15; Kol 4:9

1:16: 1 Tim 6:2

1:22: Fil 1:25; 2:24

1:23: Kol 1:7

1:24: Kol 4:10-14