^
FILIPAE
Pol rɨmnokrən huvə kɨmi əriə
Pol raməhuak tuk nəmə Filipae
Nɨvəhsi-pənien Pol ye kalabus rɨmnor swatuk mə narmamə tuksərɨg Nəvsaoyen Huvə
Pol ramni mə tuksərer tɨm tɨm
Tukasəkeikei mɨsəri-pən swatuk kape Yesu Kristo
Kɨmiə naksəmhen kɨn laet yame raməsiə-pən ye tanɨmtanə
Pol tukrher-pən kɨn Timoti mɨne Epafrodaetas kɨravən apa Filipae
Kristo əmə ramor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen
Pol ramarkut pɨk mɨn mə tukrɨrkun huvə Kristo
Pol ravəhsi-haktə nərɨgien kapəriə
Pol rɨkin ragien tuk nasituyen kapəriə
Nəgkiarien infamien