Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni